Výkladová stanoviska z trestního práva hmotného
Rok 2015
 • Výkladové stanovisko č. 3/2015 k výkladu trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního zákoníku.
Rok 2011
 • Výkladové stanovisko č. 3/2011 k otázce jednočinného souběhu trestného činu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 trestního zákoníku s trestným činem dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku a jednočinného souběhu trestného činu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 trestního zákoníku s trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku,
 • Výkladové stanovisko č. 5/2011 k uplatňování zásady subsidiarity trestní represe a škodlivosti činu (§ 12 odst. 2 trestního zákoníku).
Rok 2007
 • Výkladové stanovisko č. 2/2007 k možnosti postihu jednání osoby spočívajícího v padělání či pozměňování platební karty jako trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2, § 143 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 5/2007 k otázce postavení notáře jako veřejného činitele ve smyslu ustanovení § 89 odst. 9 trestního zákona.
Rok 2006
 • Výkladové stanovisko č. 2/2006 k možnosti postihu jednání osoby, spočívající v padělání nebo pozměňování notářské ověřovací doložky jako trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 trestního zákona.
Rok 2005
 • Výkladové stanovisko č. 3/2005 k otázce právního posouzení odcizení platební karty dosud nezjištěnou osobou, pokud nedošlo ještě k jejímu zneužití.
Rok 2003
 • Výkladové stanovisko č. 6/2003 k jednotě skutku u trestného činu zanedbání povinné výživy podle ustanovení § 213 trestního zákona v případě neplacení výživného na nezletilé dítě jeho otcem k rukám matky a na to navazující neplacení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy ve smyslu zákona č. 109/2002 Sb. (dříve tzv. ošetřovné), na účet školského zařízení, v němž stejné dítě bylo umístěno do ústavní výchovy,
 • Výkladové stanovisko č. 7/2003 k otázce postupu podle ustanovení § 11 odst. 2, ustanovení § 12 odst. 12 trestního řádu ve vztahu k ustanovení § 37a a ustanovení § 16 odst. 1 trestního zákona – posuzování útoků pokračujícího trestného činu,
 • Výkladové stanovisko č. 8/2003 k možnostem aplikace § 16 odst. 1 trestního zákona o časové působnosti trestního zákona ve vztahu ke změně formálních znaků skutkové podstaty a skladby druhu trestů (ke vztahu mezi § 219 odst. 1 trestního zákona a § 219 odst. 1, 2 trestního zákona, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.),
 • Výkladové stanovisko č. 15/2003 ke vztahu ustanovení § 250 odst. 1 a § 250a odst. 1 a § 250b odst. 1 trestního zákona.
Rok 2002
Rok 2001
 • Výkladové stanovisko č. 3/2001 k oprávněním státního zástupce souvisejícím se vstupy do řízení podle § 35 odst. 1 občanského soudního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2001 k ustanovení kolizního opatrovníka nezletilému dítěti v případech trestního stíhání jednoho z rodičů pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 6/2001 k posuzování trestní odpovědnosti za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 trestního zákona u povinné osoby, jejímž jediným příjmem jsou sociální dávky ve výši životního minima,
 • Výkladové stanovisko č. 7/2001 k povaze majetku spravovaného veřejnými fondy a dalšími subjekty, v nichž má stát svou majetkovou účast,
 • Výkladové stanovisko č. 8/2001 k postavení pracovníků veřejnoprávních institucí jako veřejných činitelů,
 • Výkladové stanovisko č. 13/2001 k postavení občanských zaměstnanců ozbrojených sborů jako veřejných činitelů ve smyslu § 89 odst. 9 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 16/2001 ke stanovení výše škody způsobené leasingové společnosti nakládáním s předmětem leasingu v rozporu s podmínkami leasingové smlouvy.
Rok 2000
 • Výkladové stanovisko č. 3/2000 k naplnění znaku „poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží“ ve skutkové podstatě trestného činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2000 k trestnému činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 trestního zákona i v případech, kdy hodnota ohrožených druhů živočichů, nepřihlášených k celnímu řízení při dopravě přes státní hranice, nedosahuje ani zdaleka částky 80 000 Kč,
 • Výkladové stanovisko č. 6/2000 k trestnému činu poškozování cizích práv podle § 209 trestního zákona v souvislosti s jednáním cizinců při prokazování, že mají zajištěné prostředky k pobytu,
 • Výkladové stanovisko č. 7/2000 k nepravdivému údaji jako znaku skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 8/2000 k možnosti trestního postihu v souvislosti s předložením neúplné nebo zkreslené výroční finanční zprávy podle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 12/2000 k maření výkonu exekučního příkazu vydaného v rámci vymáhání daňových nedoplatků prováděného podle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 14/2000 k otázce, zda zaměstnance územních pracovišť Pozemkového fondu České republiky a zaměstnance Fondu národního majetku České republiky lze považovat za veřejné činitele ve smyslu § 89 odst. 9 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 15/2000 k pojmu „bezhotovostní platební prostředek“ ve smyslu § 143 trestního zákona, a to ve vztahu k „příkazu k úhradě“,
 • Výkladové stanovisko č. 19/2000 k otázce, zda lze porušení ustanovení omezujících smluvní volnost podle § 42 zákona o státním zastupitelství dovozovat z porušení ustanovení vyhl. č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, ze strany zaměstnanců Fondu národního majetku ČR. a k otázce, zda lze v těchto případech uplatnit vůči těmto zaměstnancům trestní odpovědnost,
 • Výkladové stanovisko č. 20/2000 k otázce, zda jednání spočívající v uzavření manželství cizince se státním občanem České republiky pouze z toho důvodu, aby cizinec získal povolení k pobytu na území republiky v souladu s ustanovením § 65 odst. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu porušování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 23/2000 k otázce, zda paděláním zápisu o provedené technické prohlídce motorového vozidla v části technického průkazu, která je vyčleněna pro tyto účely, je naplněna skutková podstaty trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 trestního zákona, a zda výrobou a distribucí padělaných kontrolních známek STK a SME, osvědčujících provedení a platnost technické prohlídky vozidla, je naplněna skutková podstata trestného činu poškozování cizích práv podle § 209 trestního zákona či jiného trestného činu.
 • Výkladové stanovisko č. 25/2000 k možnosti trestního postihu v souvislosti s porušením povinnosti při uzavírání smluv o převodu cenných papírů,
 • Výkladové stanovisko č. 27/2000 k otázce, zda je možné se dopustit trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. e) trestního zákona vůči svědkovi, který dosud nebyl jako svědek orgánem činným v trestním řízení předvolán,
 • Výkladové stanovisko č. 29/2000 k trestnému činu zpronevěry podle § 248 trestního zákona v souvislosti s jednáním kupujícího v rozporu s uzavřenou smlouvou,
 • Výkladové stanovisko č. 34/2000 k otázce dokazování cizozemských právních úprav v trestním řízení.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.