Agenda dovolání

Dovolání (§ 265a a násl. trestního řádu) je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocné soudní rozhodnutí ve věci samé, pokud soud rozhodl ve druhém stupni (např. dovolání nelze podat proti rozsudkům soudu prvního stupně, které nabyly právní moci bez projednání soudem druhého stupně).

Dovolání jsou oprávněni podat pouze:
– nejvyšší státní zástupce,
– obviněný.

Obviněný může podat dovolání pouze prostřednictvím obhájce. Dovolání se podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Dovoláním lze napadnout pouze taxativně vymezené typy rozhodnutí (§ 265a odst. 2 trestního řádu).

Dovolání lze podat jen z taxativně uvedených důvodů (§ 265b trestního řádu). Jedná se o výčet vad, které lze vytýkat podaným dovoláním; zvláštním důvodem k podání dovolání je skutečnost, že byl uložen trest odnětí svobody na doživotí (§ 265b odst. 2 trestního řádu).

O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud a projednává je ve veřejném zasedání, při splnění zákonných předpokladů však může dovolání projednat i v neveřejném zasedání. Podané dovolání může Nejvyšší soud zamítnout, odmítnout nebo na jeho podkladě podané rozhodnutí zcela nebo zčásti zrušit a přikázat věc soudu prvního či druhého stupně k novému projednání a rozhodnutí, popřípadě může ve věci rozhodnout sám Nejvyšší soud. Proti jeho rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení přípustný žádný opravný prostředek (§ 265n trestního řádu).

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.