Výkladová stanoviska netrestní

Rok 2023
 • Výkladové stanovisko č. 1/2023 k otázce anonymity podání v případě žádosti vězně o rozmluvu se státním zástupcem, která byla zaslána formou přílohy datové či e-mailové zprávy věznice
Rok 2019
 • Výkladové stanovisko č. 2/2019 k problematice sdělování poznatků z trestního řízení pro účely mimotrestního řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 3/2019 k problematice výkonu dozoru státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody a zabezpečovací detence,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2019 k problematice výkonu dozoru státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody a zabezpečovací detence.
Rok 2017
 • Výkladové stanovisko č. 1/2017 k problematice prodloužení doby, po kterou jsou odsouzení uzamykáni v celách nebo ložnicích věznice nad rámec osmihodinové doby ke spánku.
Rok 2013
 • Výkladové stanovisko č. 1/2013 k možnosti vydat příkaz podle § 39 odst. 2 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, aby ředitel školského zařízení při výkonu své působnosti v oblasti státní správy provedl nebo neprovedl určitý úkon ve správním řízení, aby v takovém řízení vydal, zrušil nebo změnil rozhodnutí o některé z věcí uvedených v § 24 odst. 3 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, nebo aby o takové věci rozhodl znovu.
Rok 2009
 • Výkladové stanovisko č. 1/2009 k otázce použitelnosti ustanovení § 12a zákona o státním zastupitelství při řešení sporů o příslušnost mezi státními zastupitelstvími.
Rok 2007
 • Výkladové stanovisko č. 6/2007 k pravomoci pověřeného státního zástupce podávat návrhy podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a  o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na uložení ochranné výchovy.
Rok 2006
 • Výkladové stanovisko č. 1/2006 k vyřizování stížností podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (zejména z hlediska vyřizování podání směřujících vůči postupu v oblasti správy státního zastupitelství).
Rok 2003
 • Výkladové stanovisko č. 2/2003 k rozsahu oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.,
 • Výkladové stanovisko č. 11/2003 ke sjednocení výkladu § 7 zákona o státním zastupitelství, § 200a odst. 1 občanského soudního řádu a § 39 zákona o soudech a soudcích ve vztahu k příslušnosti státního zastupitelství k účasti v řízení ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze.
Rok 2002
Rok 2001
 • Výkladové stanovisko č. 3/2001 k oprávněním státního zástupce souvisejícím se vstupy do řízení podle § 35 odst. 1 občanského soudního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 15/2001 k postupu státních zastupitelství podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rok 2000
 • Výkladové stanovisko č. 16/2000 k oprávnění státního zastupitelství vstupovat podle § 35 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu do řízení ve věcech zápisu do nadačního rejstříku, který vede rejstříkový soud (§ 5 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů),
 • Výkladové stanovisko č. 17/2000 k postupu státních zastupitelství při vyřizování agendy týkající se řízení ve věcech obchodního rejstříku,
 • Výkladové stanovisko č. 19/2000 k otázce, zda lze porušení ustanovení omezujících smluvní volnost podle § 42 zákona o státním zastupitelství dovozovat z porušení ustanovení vyhl. č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, ze strany zaměstnanců Fondu národního majetku ČR. a k otázce, zda lze v těchto případech uplatnit vůči těmto zaměstnancům trestní odpovědnost,
 • Výkladové stanovisko č. 22/2000 k možnosti řešení přestupku, jehož se dopustil státní zástupce,
 • Výkladové stanovisko č. 24/2000 k možnosti podat žalobu dle ustanovení § 42 zákona o státním zastupitelství v některých případech, kdy došlo k porušení zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 26/2000 Podání, k jehož vyřízení státní zastupitelství není věcně příslušné, jehož obsah však nasvědčuje tomu, že může jít o věc spadající do působnosti Veřejného ochránce práv,
 • Výkladové stanovisko č. 30/2000 k oprávnění poslanců Poslanecké sněmovny, senátorů a vyšetřovací komise ve vztahu k orgánům činným v trestím řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 31/2000 k některým otázkám postupu státního zastupitelství podle § 42 zákona o státním zastupitelství,
 • Výkladové stanovisko č. 32/2000 k poskytování informací o dětech hospitalizovaných pro následky nadměrné konzumace alkoholu,
 • Výkladové stanovisko č. 36/2000 k věcné příslušnosti státního zastupitelství k podávání žalob podle § 42 zákona o státním zastupitelství, jež se řídí podle věcné příslušnosti soudu (§ 8 odst. 1 zákona o státním zastupitelství).

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.