Výkladová stanoviska z trestního práva procesního

Rok 2022
Rok 2020
 • Výkladové stanovisko č. 1/2020 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k problematice postupu při určení běhu lhůty zadržení podle § 76 trestního řádu, jemuž předcházelo zajištění osoby subjektem nemajícím charakter policejního orgánu (§ 12 odst. 2 trestního řádu) a k otázce opakovaného zadržení podezřelého v téže věci
 • Výkladové stanovisko č. 2/2020 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů, jímž se doplňuje výkladové stanovisko poř. č. 1/2018 Sb. v. s. NSZ vydané ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství podle § 12 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, k problematice pořizování a nakládání s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu
Rok 2019
 • Výkladové stanovisko č. 1/2019 k poučování podatelů podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství při vyřizování podání postupem podle § 16a odst. 3 a § 16a odst. 4 zákona o státním zastupitelství, možnosti přezkoumání způsobu vyřízení podání nejblíže vyšším státním zastupitelstvím a přijetí opatření v případě zjištění pochybení v rámci výkonu instančního dohledu nejblíže vyšším státním zastupitelstvím.
Rok 2018
Rok 2017
 • Výkladové stanovisko č. 2/2017 k některým otázkám postupu státního zástupce při podávání návrhů a provádění domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků.
Rok 2016
 • Výkladové stanovisko č. 1/2016 k problematice pokynu uloženého policejnímu orgánu nadřízeným státním zástupcem ve smyslu § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu v kasačním usnesení podle § 149 odst. 1 písm. b) trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2016 k problematice ustanovování opatrovníka státním zástupcem mladistvému (§ 43 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže) nebo nezletilému poškozenému (§ 45 odst. 2 trestního řádu).
Rok 2015
 • Výkladové stanovisko č. 1/2015 k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů a jiných datových nosičů, včetně obsahu e-mailových schránek,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2015 k problematice poskytování kopie úkonu trestního řízení, konkrétně videozáznamu k ohledání místa činu, osobám, na něž bylo v rámci trestního řízení nahlíženo jako na osoby, jimž svědčí procesní práva poškozených.
Rok 2014
 • Výkladové stanovisko č. 1/2014 k příslušnosti státního zastupitelství k vyřízení podání,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2014 k příslušnosti státního zástupce k zastupování veřejné žaloby před soudem po odnětí a přikázání věci podle § 25 trestního řádu mezi soudy za situace, kdy bylo již v přípravném řízení rozhodnuto o odnětí a přikázání věci podle § 25 trestního řádu per analogiam mezi státními zastupitelstvími,
 • Výkladové stanovisko č. 3/2014 k problematice přibrání znalce k vyšetření duševního stavu osoby podezřelé ve stadiu prověřování podle § 158 odst. 3 tr. řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2014 k poskytování informací ze strany státních zastupitelství vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny,
 • Výkladové stanovisko č. 5/2014 k rozhodování sporů o příslušnost mezi státními zastupitelstvími,
 • Výkladové stanovisko č. 6/2014 k problematice zkráceného přípravného řízení a trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku.
Rok 2013
 • Výkladové stanovisko č. 2/2013 k otázce stanovení právní moci usnesení o zastavení trestního stíhání, došlo-li v přípravném řízení po zahájení trestního stíhání k úmrtí obviněného, aniž by takový obviněný měl před svou smrtí zvoleného nebo ustanoveného obhájce,
 • Výkladové stanovisko č. 3/2013 k příslušnosti soudu pro podání obžaloby státním zástupcem po odnětí a přikázání věci podle § 25 trestního řádu per analogiam a k příslušnosti státního zástupce k zastupování veřejné žaloby před soudem po odnětí a přikázání věci podle § 25 trestního řádu mezi soudy.
Rok 2012
 • Výkladové stanovisko č. 1/2012 k důvodnosti vydání a náležitostem záznamu o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (k § 158 odst. 1 a 3 trestního řádu).
Rok 2011
 • Výkladové stanovisko č. 1/2011 k povinnosti mlčenlivosti zdravotnických pracovníků podle § 55 odst. 2 písm. d), odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2011 k otázce stanovení právní moci u pokračujícího trestného činu a u hromadného trestného činu.
Rok 2009
 • Výkladové stanovisko č. 1/2009 k otázce použitelnosti ustanovení § 12a zákona o státním zastupitelství při řešení sporů o příslušnost mezi státními zastupitelstvími,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2009 k otázce postupu státního zástupce při ustanovování opatrovníka poškozenému, který je právnickou osobou [obcí či krajem], v přípravném řízení.
Rok 2008
Rok 2007
 • Výkladové stanovisko č. 1/2007 k postavení pozůstalého jako poškozeného v trestním řízení, a to i z hlediska možnosti nahlížet do spisu,
 • Výkladové stanovisko č. 3/2007 k poskytování informací z trestního řízení Národnímu bezpečnostnímu úřadu,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2007 k oprávněním státního zástupce ve vztahu k postupu Policie ČR předcházejícímu zahájení trestního řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 6/2007 k pravomoci pověřeného státního zástupce podávat návrhy podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a  o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na uložení ochranné výchovy.
Rok 2006
 • Výkladové stanovisko č. 3/2006 k poskytování údajů z odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu pořízených pro účely trestního řízení jiným orgánům.
Rok 2005
 • Výkladové stanovisko č. 1/2005 k rozhodování o odměně ustanoveného obhájce obviněného za účast u podání vysvětlení podle ustanovení § 158 odst. 3 písm. a) trestního řádu a při sepisování úředního záznamu o obsahu vysvětlení podle § 158 odst. 5 trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2005 k podání návrhu státním zástupcem na ponechání obviněného ve vazbě pro koluzní důvod vazby po novelizaci trestního řádu provedené zákonem č. 283/2004 Sb.,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2005 k postupu v případech, kdy je třeba pro účely trestního řízení zjistit obsah údajů uložených v nalezeném, vydaném či odňatém mobilním telefonu, včetně údajů uložených na SIM kartě,
 • Výkladové stanovisko č. 5/2005 k otázce vyžadování vysvětlení od osob postupem podle § 158 odst. 3 písm. a) [a navazujících] trestního řádu ve vztahu ke skutečnostem podléhajícím utajení podle zvláštního zákona (k výkladu § 158 odst. 7 trestního řádu),
 • Výkladové stanovisko č. 6/2005 k možnosti zajištění podílu v obchodní společnosti v trestním řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 8/2005 k problematice vztahu § 16a zákona o státním zastupitelství a trestního řádu, pokud jde o vyřizování podání obviněného v trestním řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 9/2005 k postupu státního zástupce při vydávání pokynu nebo výslovného souhlasu policejnímu orgánu k tomu, aby bylo učiněno určité rozhodnutí, jakož i k postupu státních zastupitelství, byl-li dán pokyn v konkrétní věci nejblíže vyšším státním zastupitelstvím bezprostředně nižšímu státnímu zastupitelství, jestliže obsahem pokynu je vydání pokynu policejnímu orgánu spočívajícího v tom, že má být učiněno určité rozhodnutí.
Rok 2004
 • Výkladové stanovisko č. 1/2004 k výkladu ustanovení § 83c trestního řádu ohledně oprávnění orgánů činných v trestním řízení v přípravném řízení ke vstupu do obydlí k realizaci předvedení osoby na základě příkazu vydaného jiným orgánem činným v trestním řízení než soudem,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2004 k použitelnosti magnetofonového záznamu rozhovoru jako důkazu v trestním řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 3/2004 k výkladu ustanovení § 174a odst. 2 písm. e) trestního řádu pokud jde o stanovení lhůty dozorového státního zástupce pro zrušení usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podle ustanovení § 160 odst. 1 trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2004 k problematice příslušnosti orgánu, jemuž má být odevzdána věc podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu (resp. postoupena podle § 171 odst. 1 trestního řádu) v případě, že nejde o trestný čin, ale o správní delikt na úseku ochrany utajovaných skutečností,
 • Výkladové stanovisko č. 5/2004 k postupu při opravě údajů o totožnosti obviněného v trestním řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 6/2004 k možnosti státního zástupce vyžadovat ve stadiu soudního projednávání věci znalecký posudek na základě požadavku soudu uplatněného podle ustanovení § 203 odst. 1 a § 180 odst. 2, 3 trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 7/2004 k postavení poškozeného – osoby mladší než 18 let nebo mladší 15 let – při postihu pachatele za trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle ustanovení § 187 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 8/2004 k otázce zproštění povinnosti mlčenlivosti zaměstnance České národní banky guvernérem České národní banky a k možnosti použití ustanovení § 8 odst. 5 trestního řádu v těchto případech,
 • Výkladové stanovisko č. 9/2004 k postupu státních zástupců ohledně výkonu práva obhájce (advokáta) postupem podle § 89 odst. 2 věty druhé trestního řádu vyhledávat a předkládat důkazy nebo navrhovat provedení důkazů,
 • Výkladové stanovisko č. 10/2004 k aplikaci § 5 odst. 6 zákona č. 279/2003 Sb. a ustanovení § 5 odst. 1 in fine zákona č. 265/1992 Sb.,
 • Výkladové stanovisko č. 11/2004 k možnosti aplikace § 8 odst. 5 trestního řádu ve vztahu k soudním exekutorům a jejich zaměstnancům.
Rok 2003
 • Výkladové stanovisko č. 1/2003 k otázce vyžadování bezpečnostních spisů vedených Národním bezpečnostním úřadem pro účely trestního řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2003 k rozsahu oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.,
 • Výkladové stanovisko č. 3/2003 k  problematice výkladu § 12a odst. 2 a odst. 4 zákona o státním zastupitelství ve spojení s § 30 odst. 1 trestního řádu v případě, kdy vedoucí státní zástupce vystupoval v téže věci v minulosti jako obhájce obviněného,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2003 k výkladu ustanovení § 104b trestního řádu o rekognici z hlediska procesního způsobu provedení tohoto úkonu,
 • Výkladové stanovisko č. 5/2003 k použitelnosti úředních záznamů o vysvětlení opatřených postupem podle § 12 zákona o Policii ČR v trestním řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 7/2003 k otázce postupu podle ustanovení § 11 odst. 2, ustanovení § 12 odst. 12 trestního řádu ve vztahu k ustanovení § 37a a ustanovení § 16 odst. 1 trestního zákona – posuzování útoků pokračujícího trestného činu,
 • Výkladové stanovisko č. 9/2003 k problematice odborných vyjádření po novele trestního řádu č. 265/2001 Sb. se zaměřením na jejich vztah ke znaleckým posudkům a výslechu osoby, která odborné vyjádření podala,
 • Výkladové stanovisko č. 10/2003 k zákonnosti umístění audiovizuálních prostředků ve školských zařízeních, kde se vykonává ústavní výchova, ochranná výchova, nebo se poskytuje preventivně výchovná péče, případně v jiných zařízeních, kde je na základě příslušného zákonného opatření umístěno dítě,
 • Výkladové stanovisko č. 12/2003 k postupu v přípravném řízení v případě mimořádně velkého počtu poškozených (§ 44 odstavec 2 trestního řádu),
 • Výkladové stanovisko č. 13/2003 k postupu státního zástupce ve vztahu k záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 věta první až třetí trestního řádu),
 • Výkladové stanovisko č. 14/2003 k výkladu pojmu „trestný čin, jímž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie“ v ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 16/2003 k aplikačnímu problému v postupu státního zástupce podle ustanovení § 71 odst. 3 trestního řádu po zrušení původního rozhodnutí soudem v řízení o stížnosti.
Rok 2002
 • Výkladové stanovisko č. 1/2002 k problematice výkonu dohledu nad činností státního zastupitelství ve stadiu po podání obžaloby,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2002 k vyhošťovací vazbě a postupu státního zástupce pověřeného výkonem dozoru nad místy výkonu vazby a trestu odnětí svobody v této souvislosti,
 • Výkladové stanovisko č. 3/2002 k otázce, zda lze zkrácené přípravné řízení konat i ve věcech, v nichž dojde ke zjištění pachatele až po uplynutí delší doby,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2002 k přípustnosti zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu ve zkráceném přípravném řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 6/2002 k postupu policejních orgánů při zadržení osoby na místě činu,
 • Výkladové stanovisko č. 7/2002 k povinnosti státního zástupce vyhovět výzvě předsedy senátu k provedení jednotlivého důkazu a v dalších obdobných případech,
 • Výkladové stanovisko č. 8/2002 k  otázce zániku nároku obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů podle § 151 odst. 2 trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 9/2002 k otázce zajištění obhájce ve zkráceném přípravném řízení mladistvému, osobě, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo její způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo osobě ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody,
 • Výkladové stanovisko č. 10/2002 k otázce povahy usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 až 4 trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 11/2002 k  výkladu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) trestního řádu, je-li trestná činnost spáchána prostřednictvím cenných papírů,
 • Výkladové stanovisko č. 12/2002 k možnosti utajit osobní identitu policisty provádějícího předstíraný převod a k použitelnosti záznamu o předstíraném převodu jako důkazu,
 • Výkladové stanovisko č. 13/2002 k  účinkům usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu, ve znění novely účinné od 1. ledna 2002,
 • Výkladové stanovisko č. 15/2002 k  otázce zániku účinků zahájení trestního stíhání po pravomocném odmítnutí návrhu na potrestání soudem a k postupu státního zástupce, byl-li obviněný v takové věci vzat do vazby,
 • Výkladové stanovisko č. 16/2002 k otázce přípustnosti kontroly odesílání korespondence obviněným jeho obhájci,
 • Výkladové stanovisko č. 17/2002 k  otázce postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 poslední věty trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 18/2002 k postupu státního zastupitelství po předání trestního stíhání obviněného do ciziny,
 • Výkladové stanovisko č. 19/2002 k postupu státního zástupce, rozhoduje-li o nepřípustnosti návrhu obviněného nebo jiné osoby na přijetí peněžité záruky,
 • Výkladové stanovisko č. 20/2002 k otázce doručování usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 až 4 trestního řádu osobám, které se označují za poškozené, a oprávnění těchto osob podat stížnost po novele trestního řádu č. 265/2001 Sb.,
 • Výkladové stanovisko č. 21/2002 k otázce příslušnosti útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost jako policejního orgánu,
 • Výkladové stanovisko č. 22/2002 k ustanovení obhájce místně nepříslušným soudem,
 • Výkladové stanovisko č. 23/2002 k postavení policejního orgánu vykonávajícího dohled a kontrolu v policejní cele ohledně kontroly běhu lhůt pro zadržení osoby podezřelé z trestného činu či obviněného,
 • Výkladové stanovisko č. 24/2002 k povinnosti notáře vydat pro účely trestního řízení ověřovací knihu,
 • Výkladové stanovisko č. 25/2002 k problematice způsobu zjišťování údajů z telekomunikačního provozu, zejména ke způsobu zjišťování místa pohybu a totožnosti pachatele trestného činu prostřednictvím údajů z mobilního telefonu,
 • Výkladové stanovisko č. 27/2002 k problematice povinnosti mlčenlivosti advokáta zastupujícího spořitelní družstvo, na které byl prohlášen konkurs,
 • Výkladové stanovisko č. 28/2002 k postupu státního zástupce při aplikaci ustanovení § 159, 167 a 170 trestního řádu.
Rok 2001
 • Výkladové stanovisko č. 1/2001 k povinnosti mlčenlivosti pracovníků živnostenských úřadů v trestním řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2001 k postupu státního zástupce podle § 78 odst. 2 písm. f) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb.,
 • Výkladové stanovisko č. 4/2001 k ustanovení kolizního opatrovníka nezletilému dítěti v případech trestního stíhání jednoho z rodičů pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 trestního zákona,
 • Výkladové stanovisko č. 5/2001 k účasti obhájců při úkonech prováděných k žádosti cizozemských orgánů o právní pomoc v České republice,
 • Výkladové stanovisko č. 7/2001 k povaze majetku spravovaného veřejnými fondy a dalšími subjekty, v nichž má stát svou majetkovou účast,
 • Výkladové stanovisko č. 9/2001 k zajišťování počítačů a jiných nosičů informací při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků,
 • Výkladové stanovisko č. 10/2001 ke spolupráci orgánů činných v trestním řízení s orgány sociálně-právní ochrany dětí,
 • Výkladové stanovisko č. 11/2001 k součinnosti oránů činných v trestním řízení s vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu podle § odst. 1 trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 12/2001 k oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 1 věty druhé trestního řádu z pohledu orgánů veřejné samosprávy,
 • Výkladové stanovisko č. 14/2001 k postupu orgánů činných v trestním řízení při získávání věcí z bezpečnostní schránky banky pronajaté klientovi banky,
 • Výkladové stanovisko č. 15/2001 k postupu státních zastupitelství podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 17/2001 k vydání cenného papíru (např. směnky) přijatého do notářské úschovy notářem na základě výzvy k vydání věci podle ustanovení § 78 odst. 1 trestního řádu.
Rok 2000
 • Výkladové stanovisko č. 1/2000 ke způsobu zajištění účasti obhájce při výslechu svědka, jehož podoba a osobní údaje mají být ve smyslu § 55 odst. 2 trestního řádu utajeny,
 • Výkladové stanovisko č. 2/2000 k postupu po otevření zásilky vydané podle § 86 odst. 1 trestního řádu (§ 87 odst. 1 trestního řádu),
 • Výkladové stanovisko č. 5/2000 k povinnosti zasílat stejnopisy obžalob a poskytovat informace o stavu trestního řízení v konkrétních trestních věcech Dokumentačnímu středisku pro lidská práva,
 • Výkladové stanovisko č. 9/2000 k ustanovení opatrovníka ve smyslu § 34 odst. 2 nebo § 45 odst. 2 trestního řádu, jde-li o mladistvého obviněného nebo nezletilého poškozeného,
 • Výkladové stanovisko č. 10/2000 k oprávnění státního zástupce postupem podle ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu před podáním obžaloby vyžadovat údaje získané v daňovém řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 11/2000 k postupu po podání stížnost proti rozhodnutí vyšetřovatele nebo policejního orgánu o odložení věci podle § 159 odst. 1 trestního řádu,
 • Výkladové stanovisko č. 12/2000 k maření výkonu exekučního příkazu vydaného v rámci vymáhání daňových nedoplatků prováděného podle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 13/2000 k přibírání znalce psychologa v trestním řízení ve smyslu § 105 odst. 1 trestního řádu (v souvislosti s § 105 odst. 2 druhá věta a § 116 odst. 1 trestního řádu),
 • Výkladové stanovisko č. 18/2000 k účasti obhájce u dožádaného úkonu,
 • Výkladové stanovisko č. 21/2000 k povinnosti mlčenlivosti podle § 29a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • Výkladové stanovisko č. 30/2000 k oprávnění poslanců Poslanecké sněmovny, senátorů a vyšetřovací komise ve vztahu k orgánům činným v trestím řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 32/2000 k poskytování informací o dětech hospitalizovaných pro následky nadměrné konzumace alkoholu,
 • Výkladové stanovisko č. 34/2000 k otázce dokazování cizozemských právních úprav v trestním řízení,
 • Výkladové stanovisko č. 35/2000 k nařízení prohlídky jiných prostor a pozemků podle § 83a trestního řádu v prostorách banky.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.