Zpráva o činnosti státního zastupitelství: Kriminalita klesá, ale nejzávažnějších kauz neubývá

11. 6. 2019

Praha 11. června 2019 – Vývoj kriminality i práci státních zástupců v uplynulém roce komplexně a podrobně popisuje Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018, kterou zpracovalo a aktuálně zveřejňuje Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

Fotografie z tiskové konference
Nejzajímavější údaje z aktuální Zprávy o činnosti státního zastupitelství představil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman novinářům na tiskové konferenci v Praze, foto: Aleš Cimbala

Pokračující pokles evidované kriminality se odráží také v nižším počtu trestních stíhání i podaných obžalob. V roce 2018 státní zástupci podali obžaloby na 33 832 fyzické osoby, na další 36 133 osoby podali návrh na potrestání v rámci zkráceného přípravného řízení. Ve zkrácené formě přípravného řízení bylo vyřízeno 50,2 % osob. Obžalobě čelilo také 260 právnických osob. Podíl osob pravomocně zproštěných obžaloby (ve vztahu k celkovému počtu obžalovaných osob v tomto roce) zůstává nízký, konkrétně 5,2 %, což obecně svědčí o vysokém standardu práce státních zástupců.

Klesající trend u celkové míry kriminality se ovšem netýká nejzávažnějších případů zpracovávaných na úrovni krajských a vrchních státních zastupitelství. Vzhledem k aktuální pozornosti soustředěné na výsledky činnosti vrchních státních zastupitelství zpracovalo Nejvyšší státní zastupitelství pro účely Zprávy o činnosti podrobnou analýzu vývoje případů VSZ v Praze i VSZ v Olomouci. Z ní vyplynulo, že v období let 2011 – 2018 státní zástupci obou VSZ obžalovali celkem 1 051 osobu, z tohoto počtu soudy dosud rozhodly o 366 osobách, z toho odsoudily 293 osob, 53 osob zprostily obžaloby, tedy 14,5 % z celkového počtu osob, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto. Podstatným faktorem je přitom fakt, že celých 65 % obžalob podaných oběma VSZ od roku 2011 dosud nedospělo k pravomocnému rozsudku. Vzhledem k mimořádné skutkové a právní složitosti trestních věcí lze výsledky činnosti vrchních státních zastupitelství považovat za odpovídající a dobré.

Délka přípravného řízení se v převážné většině trestních věcí pohybuje v odpovídajících časových lhůtách. 92 % případů je skončeno do 6 měsíců. Státní zástupci celých 82 % trestních spisů vyřídí ve lhůtě do dvou týdnů. Pouze 24 případů se zdrželo u státního zástupce déle než rok, což představuje 0,03 %, jedná se především o důkazně a jinak komplikované kauzy.

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2018 také dokončilo analýzu zaměřenou na trestnou činnost volených funkcionářů územních samosprávných celků (zastupitelů, radních, starostů ad.). Rešerše spisů z období 2013 – 2017 ukázala, že tato výseč trestné činnosti představuje zcela zanedbatelný zlomek (méně než 0,03 %) z celkového počtu trestních řízení, 84,2 % uzavřených věcí je přitom skončeno ve fázi prověřování, tedy aniž je zahájeno trestní stíhání (podrobněji viz tisková zpráva z 19. 7. 2018).

Společná priorita NSZ a Nejvyššího soudu prosazovat vyšší míru alternativních trestů i tzv. odklonů v trestním řízení vedla obě instituce k uspořádání série seminářů pro všechny zainteresované profese. Měnící se přístup soudců i státních zástupců už se začal projevovat v praxi. V uplynulém roce vzrostl podíl peněžitých trestů (ve vztahu k celkovému počtu odsouzených) na 18,1 %, tedy na více než trojnásobek oproti situaci ještě před pěti lety (více v tiskové zprávě z 2. 4. 2019).

Další prioritou a ambicí je dosáhnout vyššího podílu dohod o vině a trestu u případů, které by tak nemusely skončit u hlavního líčení. Uzavření takové dohody vyžaduje korektní komunikaci mezi obhájcem obviněného a státním zástupcem. Pravidla pro takovou komunikaci vymezila dohoda mezi NSZ a Českou advokátní komorou z prosince 2018 (viz také v tiskové zprávě ze 7. 12. 2018).

Za efektivní nástroj trestního řízení považuje Nejvyšší státní zastupitelství zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V roce 2018 se díky spolupráci státních zástupců a policie podařilo zajistit nelegální majetek v hodnotě 7,9 miliard korun.

Současně s klesající mírou kriminality dále pokračuje trend předchozích let, tedy přesun části kriminálního chování do virtuálního prostředí. V kyberprostoru, zejména na sociálních sítích lze pak identifikovat i významný podíl trestných činů z nenávisti.

Skladba trestné činnosti podle nejčastějších právních kvalifikací
(počty zahájených trestních stíhání a zkrácených přípravných řízení v roce 2018)

Graf trestné činnosti

Téměř čtvrtinový podíl na celkové kriminalitě, konkrétně 24,1 %, představuje trestná činnost v dopravě. Pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku) bylo v roce 2018 stíháno a vyřízeno ve zkráceném přípravném řízení celkem 10 309 osob. Začíná se přitom téměř vyrovnávat podíl deliktů pod vlivem alkoholu těm způsobeným řidiči pod vlivem jiných návykových látek. Roztříštěná rozhodovací praxe soudů napříč republikou vedla nejvyššího státního zástupce k vytvoření instrukce sjednocující postup státních zástupců. Tzv. pokyn obecné povahy stanovuje limitní hodnoty nejčastěji užívaných drog, jejichž překročení fakticky vylučuje schopnost bezpečného ovládání motorového vozidla.

Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2018 včetně podrobné tabulkové části Nejvyšší státní zastupitelství zaslalo Ministerstvu spravedlnosti. Kompletní dokument je dostupný i pro veřejnost na webových stránkách NSZ (odkaz zde). Kromě textové části a obsáhlé tabulkové dokumentace jsou k dispozici jako další přílohy také zprávy jednotlivých národních korespondentů pro specifické oblasti kriminality za uplynulý rok.

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.