Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

1.    Název

Nejvyšší státní zastupitelství

2.    Důvod a způsob založení

Nejvyšší státní zastupitelství bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Blíže ke struktuře státního zastupitelství zde.
Blíže k pravomoci a působnosti státního zastupitelství zde.

3.     Organizační struktura

Organizační strukturu Nejvyššího státního zastupitelství najdete zde.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
Brno 660 55
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
Brno 660 55
Česká republika

Více…

4.3    Úřední hodiny

Informace o úředních hodinách pro veřejnost najdete zde.

4.4    Telefonní čísla

Podatelna

Tel.:  +420 542 512 111

Tiskový mluvčí

Tel.:  +420 737 247 245

Fax podatelna

Fax:  +420 542 512 227

4.5   Adresa internetových stránek

www.verejnazaloba.cz/nsz

4.6    Adresa podatelny

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě a pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě

4.7   Elektronická adresa podatelny

podatelna@nsz.brn.justice.cz

Bližší informace zde.

Další elektronické adresy:

Tiskový mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství:

TiskovyMluvci@nsz.brn.justice.cz

E-mailové adresy zaměstnanců Nejvyššího státního zastupitelství nejsou určeny pro příjem podání určených Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

4.8   Datová schránka

ID datové schránky Nejvyššího státního zastupitelství:

5smaetu

Nejvyšší státní zastupitelství vede i datovou schránku určenou pro Eurojust; tato datová schránka není určena pro komunikaci s Nejvyšším státním zastupitelstvím.

5.    Případné platby lze poukázat

Adresa: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu pro běžný styk: 27225621/0710

6.    IČO

Identifikační číslo Nejvyššího státního zastupitelství: 49467352

7.    Plátce daně z přidané hodnoty

Nejvyšší státní zastupitelství není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

8.1   Seznamy hlavních dokumentů

Nejvyšší státní zastupitelství se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy.
Více…

Další důležité dokumenty vztahující se k činnosti Nejvyššího státního zastupitelství naleznete zde.

8.2    Rozpočet

Údaje o rozpočtu a hospodaření Nejvyššího státního zastupitelství naleznete zde.

9.     Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v sazebníku (viz bod 12.1 níže) je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústní žádost o poskytnutí informace může být podána osobně v sídle Nejvyššího státního zastupitelství nebo telefonicky na telefonním čísle + 420 542 512 111. v úředních hodinách Nejvyššího státního zastupitelství.

K tomu blíže zde.

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno

b) osobně ji doručit na podatelnu  Nejvyššího státního zastupitelství

c) zaslat prostřednictvím faxu  (č. faxu: +420 542 512 227)

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Nejvyššího státního zastupitelství – podatelna@nsz.brn.justice.cz

e) zaslat datovou schránkou – viz bod 4.8

Ke tvorbě obsahu žádosti je možno využít formulář.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu státnímu zastupitelství a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Nejvyššího státního zastupitelství.

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nejvyšší státní zastupitelství žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne Nejvyšší státní zastupitelství o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Nejvyššího státního zastupitelství, Nejvyšší státní zastupitelství žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli sděleno do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Nejvyšší státní zastupitelství žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Nejvyšší státní zastupitelství mu ji poskytne.

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Nejvyšší státní zastupitelství poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Nejvyšší státní zastupitelství žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

10.    Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné lze v místě a způsobem uvedeným výše pod body 4.1 až 4.8.

Více…

11.    Předpisy

11.1    Nejdůležitější používané právní předpisy

Nejvyšší státní zastupitelství se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy. Více…

Nejdůležitější používané předpisy jsou přístupné k nahlédnutí zde, a to nepřetržitě:
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11.2    Vydané právní předpisy

Nejvyšší státní zastupitelství nevydává obecně závazné právní předpisy.

Nejvyšší státní zástupce vydává pokyny obecné povahy závazné pro státní zástupce, a pokud tak stanoví, i pro další zaměstnance státního zastupitelství.

12.    Úhrady za poskytování informací

12.1    Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad naleznete zde.

12.2    Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Takové rozhodnutí vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství vydáno nebylo.

13.   Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejvyšší státní zastupitelství nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

13.2  Výhradní licence

Nejvyšší státní zastupitelství nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14.    Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.