Právní předpisy upravující činnost
Zákon o státním zastupitelství

Soustava státních zastupitelství byla zřízena zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, s účinností od 1. ledna 1994, a to v souladu s čl. 109 Ústavy, podle něhož do doby zřízení státního zastupitelství vykonávala jeho funkce prokuratura České republiky. Nahradila tedy dosavadní soustavu orgánů prokuratury založenou na principech jednotnosti, centralizace a monokracie. Státní zastupitelství je pojímáno jako složka moci výkonné, je součástí resortu Ministerstva spravedlnosti a nemá samostatné vazby k ústavním orgánům, jako k Parlamentu a prezidentu republiky. Novela provedená zákonem č. 14/2002 Sb., s účinnosti od 1. března. 2002, pak zdůraznila postavení státního zastupitelství jako státního orgánu, který ve prospěch společnosti a ve veřejném zájmu (na rozdíl od dřívějšího pojetí pouhého zastupování státu) zajišťuje aplikaci práva v určené oblasti výkonu spravedlnosti. Na jejím základě má státní zastupitelství zastupováním veřejného zájmu plnit významnou úlohu nejen v systému trestní justice, ale také v netrestní oblasti, a nezapomíná se ani na ochranu lidských práv a prevenci trestné činnosti. Předmětná novela významně rozšířila rozsah oprávnění nejvyššího státního zástupce vůči celé soustavě státního zastupitelství potud, pokud se do té doby jen velmi omezeně mohly uplatňovat kontrolní mechanismy zaměřené na nejnižší stupně státního zastupitelství.

Nejdůležitější předpisy upravující činnost
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů,
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 296/2019 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Etický kodex státního zástupce.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.