Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

1.    Úplný název povinného subjektu

Vrchní státní zastupitelství v Praze

2.    Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Vrchní státní zastupitelství v Praze bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

3.     Organizační struktura

Organizační strukturu Vrchního státního zastupitelství v Praze najdete zde.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Vrchní státní zastupitelství v Praze
Nám. Hrdinů 1300
Praha 4 140 65
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vrchní státní zastupitelství v Praze
Nám. Hrdinů 1300
Praha 4 140 65
Česká republika

4.3    Úřední hodiny

Úřední hodiny podatelny

pondělí 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
úterý 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
středa 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
čtvrtek 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
pátek 09:00 – 12:00

4.4    Telefonní čísla

Podatelna

Tel.:  +420 261 196 111

Tiskový mluvčí

Tel.:  +420 261 196 111

4.5   Čísla faxu

Podatelna

Fax:  +420 261 196 640

4.6   Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek

www.verejnazaloba.cz/vsz-praha

4.7    Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronických podatelen

podatelna@vsz.pha.justice.cz

ID datové schránky

uzcaety

4.8   Další elektronické adresy

Tiskový mluvčí VSZ

tisk@vsz.pha.justice.cz

5.    Případné platby lze poukázat

Příjmový účet: 19 – 6123001/0710
Účet trestních depozit v Kč: 16010- 6123001/0710
Účet trestních depozit v EUR: 34534- 6123001/0710
Účet trestních depozit v USD: 34833- 6123001/0710

6.    IČ

Identifikační číslo: 49625586

7.    DIČ

Vrchní státní zastupitelství v Praze není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

8.1   Seznam hlavních dokumentů

Organizační řád

Kancelářský řád

8.2    Rozpočet

9.      Žádosti o informace

viz. oddíl Jak podat žádost o informace

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Podání občanů  adresovaná Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze
 

   Podání se posuzuje podle jeho obsahu; lze je učinit písemně, telegraficky, telefaxem, dálnopisem, prostředky elektronické pošty nebo ústně do protokolu. V případě zaslání podání elektronickou poštou je nutno splnit podmínky stanovené v § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Z podání musí být patrno, kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho se ten, kdo je učinil, po Vrchním státním zastupitelství v Praze domáhá. Nemá-li podání některou z těchto náležitostí a není-li ani po upozornění ve stanovené lhůtě doplněno, Vrchní státní zastupitelství v Praze je bez opatření založí. Anonymní podání se přešetřují jen tehdy, pokud obsahují dostatečné údaje pro to, aby jejich obsah bylo možno prověřit; jinak se podání bez opatření založí.

    Podání občanů se přijímají v písemné podobě v podatelně Vrchního státního zastupitelství v Praze v č. dveří 28 v přízemí budovy v době od 7.30 do 16.15 hod., v pátek pouze do 15.00 hod.  Ústní podání lze učinit v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod., v pátek pouze od 8.00 do 12.00 hod., u státního zástupce podle rozpisu služeb na tel. lince 630. Podání v přípravném řízení trestním lze ústně učinit v zásadě jen u policejního orgánu nebo okresního (obvodního) státního zastupitelství. 

    Podávání petic se řídí zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním..

Více informací o postupech naleznete v položce “Co dělat když” na stránce více o státním zastupitelství

11.    Opravné prostředky

viz. oddíl Jak podat žádost o informace

12.    Formuláře

VSZ v Praze nevydává žádné formuláře

13.    Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz. oddíl Více o státním zastupitelství

14.    Předpisy

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších  předpisů

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

14.2  Vydané právní předpisy

Nejsou žádné.

15.    Úhrady za poskytování informací

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

viz. oddíl Úhrada nákladů za poskytování informací

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

viz. InfoDeska VSZ v Praze

16.   Licenční smlouvy

Nejsou využívány

16.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou využívány

16.2  Výhradní licence

Nejsou využívány

17.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Vrchního státního zastupitelství v Praze v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

Za rok 2019

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.