Úhrada nákladů za poskytnutí informací

Úhrada nákladů za poskytnutí informací

Hrazení nákladů souvisejících s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je upraveno v § 17 tohoto zákona takto:

(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

(2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

(3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.

(4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

(5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

(6) Úhrada je příjmem povinného subjektu.

Žadatel, který nesouhlasí s výší sdělené úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informací, může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost se podává u Vrchního státního zastupitelství v Praze, a to do 30 dnů ode dne doručení příslušného sdělení. O stížnosti rozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství.

Vrchní státní zastupitelství v Praze upozorňuje na to, že při postupu směřujícímu k mimořádně rozsáhlému vyhledání informací musí být nejprve zaplacena požadovaná úhrada a až z následně provedeného vyhledávání může vyplynout, že bude nutné poskytnutí požadovaných informací odepřít, případně částečně odepřít z důvodu nutnosti aplikovat některou z výluk práva na svobodný přístup k informacím.

Kromě výše uvedené zákonné úpravy se hrazení nákladů za poskytnutí informací řídí i dalšími předpisy, především instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

286/2011-OT-OSV

Instrukce

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 17. července 2011,

kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

                Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví k zajištění jednotného postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů1), v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

§ 1

Náklady na pořízení kopií

                (1) Za pořízení kopie formátu A4

a) Jednostranná 2,- Kč,

b) oboustranná 3,- Kč.

                (2) Za pořízení kopie formátu A3

a) Jednostranná 3,- Kč,

b) oboustranná 4,- Kč.

                (3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

§ 2

Náklady na pořízení technických nosičů dat

                (1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10,- Kč.

                (2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 15,- Kč.

                (3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

§ 3

Náklady na odeslání informací žadateli

                (1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

                (2) Náklady na balné se nehradí.

§ 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

                Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

§ 5

Společná ustanovení

                (1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

                (2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.

§ 6

                Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 15. července 2011.

ministr spravedlnosti

JUDr. Jiří Pospíšil v.r.

____________________

1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.

Z této instrukce vychází i platné opatření Vrchního státního zastupitelství v Praze týkající se úhrady nákladů souvisejících s poskytováním informací (opatření vrchní státní zástupkyně v Praze č. 10/2018, o úhradách nákladů souvisejících s pořizováním a poskytováním kopií ze spisů Vrchního státního zastupitelství v Praze, o úhradách nákladů souvisejících s výkonem práva subjektu údajů, o úhradách nákladů souvisejících s poskytováním informací a o úhradách nákladů spojených s doručením podání podatelem pouze na technickém nosiči dat), jehož článek 4 zní (úplný text tohoto opatření je k dispozici zde):

Článek 4

Výše nákladů souvisejících s uplatněním práv podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úhrady nákladů souvisejících s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požaduje Vrchní státní zastupitelství v Praze jen za podmínek a v rozsahu stanoveném resortním předpisem 2).

__________________________

2) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.7.2011 sp. zn. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.