Tisková zpráva ze dne 20.5.2013 ve věci Metropolitního spořitelního družstva

20. 5. 2013

Trestní řízení ve věci Metropolitního spořitelního družstva bylo zahájeno z podnětu Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR ze dne 29.4. 2013 pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu úvěrového podvodu dle ust. § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku. V současné době je toto řízení v procesním stadiu prověřování, kdy dozor nad přípravným řízením trestním vykonává v souladu s právními předpisy Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Na základě dalších kvalifikovaných podnětů a trestních oznámení byly 09.05.2013 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů zpronevěry dle ust. § 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku a porušení povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, jichž se vedle dalších osob mohly dopustit osoby jednající jménem Metropolitního spořitelního družstva (dále jen MSD).

Předmětem prověřování jsou vedle dalšího jednání i úvěry poskytované, ze strany MSD, nesolventním ready-made společnostem bez jakékoli ekonomické historie, jež jsou zastoupeny statutárními zástupci, kteří důvodně vykazují znaky fiktivních či nastrčených osob. Poskytnuté finanční prostředky byly přes řetězce dalších obchodních společnostní konvertovány na měnu EUR a vyváděny do zahraničí.

Ve věci bylo vydáno celkem 8 usnesení o zajištění majetku na účtech těch obchodních společností, přes které byly vyváděny finanční prostředky z MSD na zahraniční účty. Zajištění dle trestního řádu předcházela, z důvodu vyhodnocení těchto operací jako podezřelých obchodů, blokace podle § 20 odst. 3 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR výrazně přispěl k úspěšnému zajištění vyváděných finančních prostředků.

Prověřována je mimo jiné úvěrová dokumentace několika desítek úvěrových dlužníků s celkovým objemem pohledávek ve výši téměř 4 mld. Kč. Tato výše pohledávek představuje cca. 40% celkového objemu úvěrového portfolia MSD.

Pokud jde o účty MSD, nebyly zajištěny všechny jeho prostředky, ale pouze jejich část a to v odůvodněné výši. Konkrétně se jedná o finanční prostředky uložené na sedmi účtech vedených u čtyř peněžních ústavů. Tyto předmětné finanční prostředky byly zajištěny, neboť dosud zjištěné a zadokumentované skutečnosti nasvědčují tomu, že tyto peněžní prostředky byly určeny ke spáchání trestného činu.

Cílem zajištění prostředků na účtech je zabránění jejich vyvedení z MSD, a tedy ochrana řádných členů družstva, kteří se na prověřované trestné činnosti nepodílí. 

S ohledem na tato fakta, je nutno akcentovat závěr, že prohlášení vydaná v souvislosti se zajištěním finančních prostředků MSD, jež tvrdí, že byly zajištěny všechny finanční prostředky určené k výplatě vkladů, nejsou v souladu se skutkovým stavem věci.

V současné době byla v rámci probíhajícího trestního řízení podle § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěna a to jak u společností v řetězci úvěrových podvodů, tak na účtech MSD, částka přesahující 2,5 mld. Kč.

Souběžně s trestním řízením je vedeno i řízení Českou národní bankou, která vydala pod čj. 2013/5290/570 dne 7.5.2013 rozhodnutí o předběžném opatření, kterým bylo družstvu MSD uloženo se dnem doručení rozhodnutí zdržet jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů od svých členů, jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů svým členům a jakéhokoliv jednání spočívajícího v pořizování aktiv s přiřazenou rizikovou vahou větší než 0% ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a bankách se sídlem v členských státech Evropské unie.

Jakmile pominou důvody zajištění, případně budou přijata jiná adekvátní opatření, která zabrání vyvedení majetku z MSD, budou zajištěné finanční prostředky ze strany orgánů činných v trestním řízení neprodleně uvolněny.

JUDr. Daniela Smetanová

státní zástupkyně

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím