Výzva

15. 5. 2017

Economia a.s.
IČ: 28191226
redakce Aktualně.cz
Pernerova 673/47 
186 00 Praha 8 – Karlín


V souladu s trestním řádem a potřebou chránit účel trestního řízení ve smyslu § 1 tr. řádu Vás

vyzývám,

abyste ve lhůtě 2 hodin jdoucí od doručení této výzvy odstranili citace usnesení o zahájení trestního stíhání dle  § 160 odst. 1 tr. řádu a citace výpovědi osoby a další informace umožňující zjištění totožnosti svědka a eventuelních svědků ve věci, jak jsou uvedeny v článku nazvaném „Pelta na ministerstvu protlačil i dotaci pro Spartu. Podle policie byly ve hře hned dvě jeho milenky“, který byl publikován na webovém portálu aktualně.cz redaktorem Luďkem Mádlem:

https://sport.aktualne.cz/fotbal/pelta-na-ministerstvu-protlacil-i-dotaci-pro-spartu-podle-po/r~387bd7c2365111e790040025900fea04/?_ga=2.83876117.209056401.1494574375-1983505383.1466661720

neboť takto zveřejněné informace závažným způsobem zasahují do průběhu trestního řízení a maří jeho účel tím, že brání v řádném objasnění trestní věci. Článek vychází z informací, které byly získány z usnesení o zahájení trestního stíhání dle  § 160 odst. 1 tr. řádu a výslechem osoby v rámci probíhajícího trestního řízení, konkrétně ve fázi přípravného řízení, které je vedeno neveřejně a jeho neveřejnost má svůj ústavní rozměr v § 8a, 8b trestního řádu. Uvedený článek obsahuje popis výpovědi z protokolu o výpovědi osoby a dále přepis skutečností uvedených v usnesení o zahájení trestního stíhání dle  § 160 odst. 1 tr. řádu, zejména pak identifikaci žádostí o dotace, z čehož jednoznačně vyplývá okruh budoucích svědků ve věci. 

Tato veřejná publikace uvedených skutečností dostupná širokému okruhu čtenářů je způsobilá nepříznivě ovlivnit a mařit vlastní průběh přípravného řízení například pro možnou relativizaci svědeckých výpovědí a tím i objasnění samotné trestné činnosti, pro kterou jsou obvinění stíháni, a práva na spravedlivý proces. Publikaci citace osob a skutečností, z kterých vyplývají osoby dalších svědků ve věci, lze považovat i za zásah do řádného výkonu soudnictví, zejména za situace vazebního řízení v trestní věci, v níž rozhodují soudy o vzetí a setrvání obviněného ve vazbě z důvodu ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu, mimo jiné i z důvodu nevyslechnutí konkrétních osob, které k Vámi publikovaným informacím mají být vyslechnuty. Omezení základního práva jednotlivce na informace sleduje v přezkoumávané věci legitimní cíl, který s ohledem na účel a závažnost trestního řízení v spojitosti se zájmem společnosti na objasnění trestné činnosti a případném potrestání pachatelů převazuje nad právem na informace, tj. zveřejnění konkrétních skutečností a dokonce i citací z dokumentů pořízených v neveřejném přípravném řízení (srov. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94, 2.). V dané věci lze též odkázat i na judikaturu ELSP, a to především na rozsudek ve věci Campos Daâmaso proti Portugalsku. ESLP v uvedeném případě dospěl k závěru, že postup státních orgánů, které zahájily trestní řízení proti novinářům, kteří v novinách uveřejnili obsah obžaloby, byl legitimní. Obecnou tezi k důkazní hodnotě trestního řízení vyjádřil ELSP v rozhodnutí Bédat proti Švýcarsku tak, že ačkoliv práva chráněná články 6 a 10 Úmluvy zasluhují v zásadě stejnou úroveň respektu, je dle soudu legitimní přiznat důvěrnosti trestního řízení zvláštní ochranu. Důvěrnost řízení má totiž za cíl chránit jednak zájmy, které sleduje řízení, a to prostřednictvím předcházení zničení či poškození důkazů, jednak zájmy obviněného, především presumpci neviny. Důvěrnost trestního řízení je rovněž odůvodněna ochranou procesu utváření mínění a rozhodování uvnitř justice.

Ze všech těchto důvodů považuji výzvu k odstranění výše uvedených informací z webových stránek při respektování práva jednotlivce na informace (Pl. ÚS 2/10, ESLP Campos Daâmaso proti Portugalsku) za zcela důvodnou.

Poučuji Vás podle § 66 odst. 1 trestního řádu, že kdo přes předchozí napomenutí ruší řízení nebo kdo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona, může být předsedou senátu a v přípravném řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000 Kč.

Mgr. Ondřej Trčka
státní zástupce  

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.