Vyjádření Vrchního státního zastupitelství v Praze k trestní věci nákupu letounů CASA

9. 2. 2022

 1. S ohledem na skutečnost, že se v mediálním prostoru v poslední době objevují zkratkovité a značně zkreslené informace o trestní kauze letounů CASA, rozhodlo se Vrchní státní zastupitelství v Praze tímto způsobem informovat veřejnost o podstatných skutečnostech z této trestní věci, jakož i o její chronologii.
 2. Prověřování trestní věci bylo zahájeno dne 27. 12. 2010 záznamem policejního orgánu Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, o zahájení úkonů trestního řízení, neboť z dostupných informací vyplývalo podezření, že nákup letounů CASA do majetku České republiky byl předražen o stovky milionů korun.
 3. V průběhu prověřování policejní orgán opatřil důkazy, které podezření ze spáchání trestného činu potvrzovaly, a proto ve dnech 13. 6. 2012 a 13. 7. 2012 vydal usnesení o zahájení trestního stíhání dvou osob pro spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 (dále jen trestní zákon) a porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona. Vzhledem k tomu, že jednou z obviněných osob byla tehdejší poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bylo proti této osobě zahájeno trestní stíhání až poté, co Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila na základě žádosti policejního orgánu ze dne 11. 6. 2012 souhlas s jejím trestním stíháním.
 4. Podstatným důkazem, který byl v průběhu prověřování opatřen a který vedl policejní orgán k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání a poté i státního zástupce k podání obžaloby, byl zejména znalecký posudek znaleckého ústavu American Appraisal, s.r.o., který se zabýval stanovením obvyklé ceny nakupovaných letounů CASA a dospěl k závěru, že rozdíl mezi obvyklou cenou těchto letounů a cenou, za kterou byly pořízeny, je 818.771.844 Kč. Zároveň bylo zjištěno, že před samotným nákupem vojenských letounů nedošlo Ministerstvem obrany ČR k jejich řádnému ocenění a bylo tak postupováno v rozporu s povinností obviněných nakládat s majetkem státu s péčí řádného hospodáře zakotvenou nejenom v příslušných obecně závazných právních předpisech, ale i v bodech č. 88 a 90 interního rozkazu ministryně obrany č. 39 ze dne 29. 8. 2008. Souhlas s kupní cenou za letouny CASA neudělilo ani Ministerstvo financí ČR, na něž se dopisem ze dne 9. dubna 2009 s žádostí o ověření přiměřenosti ceny obrátilo Ministerstvo obrany ČR, kdy v odpovědi ze dne 30. dubna 2009 Ministerstvo financí ČR uvedlo, že mu nepřísluší tento souhlas udělit.
 5. Státní zástupce dne 14. 12. 2015 podal Obvodnímu soudu pro Prahu 6 obžalobu na dvě obviněné osoby, přičemž tato obžaloba se opírala zejména o již zmíněný posudek znaleckého ústavu American Apraisal, s.r.o. se zjištěnou škodou 818.771.844 Kč, které měla být způsobena České republice. Zatímco celé vyšetřování trvalo cca 3 roky, řízení před soudem prvního stupně trvalo až do 16. 10. 2020, kdy byl vyhlášen zprošťující rozsudek, tedy téměř pět let. Státní zástupce byl tím, kdo opakovaně vyzýval soud, aby věc rozhodl v přiměřené lhůtě, na kterou má obviněný právo, až byl nucen dne 6. 6. 2019 podat stížnost na průtahy v řízení předsedovi soudu.
 6. Nutno rovněž podotknout, že délka soudního řízení byla negativně ovlivněna i počátečním přístupem Obvodního soudu pro Prahu 6 k této věci. Nejprve došlo k tomu, že předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 6 se rozhodnutím ze dne 26. 2. 2016 vyloučila z vykonávání úkonů trestního řízení pro vztah ke dvěma svědkům v této věci. Ke stížnosti státního zástupce bylo toto rozhodnutí usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2016 zrušeno s tím, že vyloučení předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 6 nebylo důvodné. Následně dne 16. 9. 2016 Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl o vrácení věci státnímu zástupci k došetření. I toto rozhodnutí bylo napadeno stížností státního zástupce a k této stížnosti bylo zrušeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 1. 2017. K zahájení hlavního líčení a přednesení obžaloby pak došlo až dne 16. 5. 2017, tedy po 1,5 roce od podání obžaloby.
 7. Dne 16. 10. 2020 došlo k vydání prvostupňového nepravomocného zprošťujícího rozhodnutí. Trestní věc poté pravomocně skončila rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2021, který zamítl odvolání státního zástupce a potvrdil zprošťující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6.
 8. Pokud jde o důvody zprošťujícího rozhodnutí, tyto jsou vystavěny zejména na závěru, že nebyla zjištěna škoda na straně České republiky, resp., že škodu nelze s ohledem na charakter předmětného obchodu a časový odstup zjistit. Výše parafrázovaný závěr soudů o absenci trestněprávní škody (následku) se opírá o kritický přístup soudů ke znaleckému posudku, který byl vypracován znaleckým ústavem American Appraisal, s.r.o., včetně jeho doplňků, jež byly vypracovány i právním nástupcem znaleckého ústavu, resp. na odmítnutí výpočtů, k nimž dospěl zmíněný znalecký ústav. Současně však oba soudy připustily, že vojenská technika je ocenitelná, resp. že majetek nakupovaný státem musí být alespoň přibližně ocenitelný, byť by se jednalo o obchodní případ unikátní a extrémně komplikovaný. Soudy tedy na jedné straně odmítly závěry vyslovené ve znaleckém posudku, který byl vypracován znaleckým ústavem American Appraisal, s.r.o., na druhé straně však důsledně nereflektovaly vlastní závěr, že i vojenská technika, jako specifická komodita, je ocenitelná. I přes důkazní návrh státního zástupce uplatněný v rámci odvolacího řízení směřující k doplnění dokazování o další znalecký posudek, který by reflektoval výhrady soudů stran způsobu ocenění předmětných letounů CASA, nebylo přistoupeno k doplnění dokazování v daném směru tak, aby bylo následně možno v souladu s ustanovením § 89 odst. 12 trestního zákona stanovit případnou výši škody na straně České republiky.
 9. Způsob, jímž soudy přistoupily v této části k hodnocení důkazní situace nelze akceptovat, neboť závěry soudů o absenci škody jsou primárně vystavěny na odmítnutí znaleckého posudku, který byl vypracován znaleckým ústavem American Appraisal, s.r.o., na jehož základě obžaloba vyčíslila způsobenou škodu, avšak bez toho, aby soudy následně vyvinuly odpovídající procesní aktivitu směřující k řádnému překlenutí důkazního deficitu, který odmítnutím předmětného znaleckého posudku vznikl. Není zpochybňováno, že ocenění vojenské techniky je velmi komplikovaný a značně specifický odborný problém, ale ani přes soudy označené obtíže nelze rezignovat na zásadu plynoucí z ustanovení § 2 odst. 5 trestního řádu, tedy aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
 10. Není zpochybňováno oprávnění soudů v rámci hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 trestního řádu odmítnout výpočty učiněné znaleckým ústavem American Appraisal, s.r.o. (byť s tímto závěrem státní zastupitelství nesouhlasí). Na druhou stranu nutno reflektovat, že znalecký posudek, který byl vypracován znaleckým ústavem American Appraisal, s.r.o., svědčí zcela konkrétně pro závěr, že ocenění předmětných letounů CASA je uchopitelný a realizovatelný znalecký úkol. Pokud se soudy neztotožnily s terminologickým, metodologickým či věcným přístupem znaleckého ústavu American Appraisal, s.r.o. k předmětnému znaleckému úkolu, tak měly být tyto výhrady konstruktivní formou vtěleny do zadání nového znaleckého úkolu (jak bylo ostatně i v rámci odvolacího řízení státním zástupcem navrhováno). Nelze však akceptovat negativistický přístup vystavěný toliko na kritice znaleckého posudku, který byl vypracován znaleckým ústavem American Appraisal, s.r.o., za současného rezignování na opatření odpovídajícího znaleckého posudku, který by optikou výhrad soudů poskytl odpověď na rozhodná skutková zjištění, která jsou určující pro naplnění znaků trestného činu, tedy na výši škody (následku). Nelze přehlédnout ani to, že ze strany obžaloby bylo takové doplnění dokazování navrhováno, avšak v rámci odvolacího řízení bylo předmětné doplnění dokazování nedůvodně odmítnuto (přestože i odvolací soud připustil, že vojenská technika je ocenitelná). V označeném postupu soudů státní zastupitelství spatřuje existenci tzv. extrémního rozporu mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními, v důsledku čehož došlo rovněž k nesprávné aplikaci právních norem, neboť dokazování bylo zatíženo takovými vadami a nedostatky, které znemožnily, aby výsledné závěry o zproštění obžaloby logicky a přesvědčivě vyplynuly z provedených důkazů.
 11. Vrchní státní zastupitelství je povinno rozhodnutí soudů respektovat, avšak nemůže se ztotožnit se závěrem, že armádní letoun je věc, u níž není možné znalecky stanovit obvyklou cenu. Dovedeno do absurdna, soudy obecně zpochybnily možnost stanovení obvyklé ceny u nákupů armádní techniky, což může mít do budoucna negativní vliv na potencionální objasňování obdobných trestních věcí.
 12. S ohledem na shora uvedené skutečnosti považuje Vrchní státní zastupitelství v Praze vedené trestní stíhání za důvodné, kdy důvodnost trestního stíhání prezentoval ve svém stanovisku i pan nejvyšší státní zástupce.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.