Sdělení ze dne 14.6.2013 ve věci Metropolitního spořitelního družstva

16. 4. 2013

Sdělení ze dne 14.6.2013 ve věci Metropolitního spořitelního družstva (dále jen MSD)

K otázkám zajištění peněžních prostředků na bankovních účtech

O zajištění peněžních prostředků na účtu u banky rozhoduje policejní orgán se souhlasem státního zástupce nebo státní zástupce. Peněžní prostředky se zajišťují tehdy, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že jsou určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity nebo jsou výnosem z trestného činu. O stížnostech proti zajištění rozhoduje soud, v tomto konkrétním případě Vrchní soud v Praze. Právo stížnosti má pouze majitel účtu. Majitel účtu má také právo žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li taková žádost zamítnuta, lze ji opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

1)

V trestním řízení ve věci „Metropolitní spořitelní družstvo“, bylo vydáno policejním orgánem (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality) dne 29.4. 2013 celkem 5 usnesení a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze další 3 usnesení ve dnech 3.5. a 10.5. 2013, o zajištění peněžních prostředků na bankovních účtech osob, které byly součástí řetězce, prostřednictvím kterého byly finanční prostředky původem z MSD vyváděny do zahraničí. Tyto prostředky byly zajištěny jako výnos z trestné činnosti.

Celkem bylo zajištěno 274.386.296 Kč a 6.301.927 eur.

Pouze 2 usnesení byla napadena opravným prostředkem a tyto stížnosti byly zamítnuty usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30.5. 2013 jako nedůvodné. Všechna usnesení jsou tedy v právní moci.

2)

Vrchním státním zastupitelstvím v Praze byly celkem 5 usneseními ze dne 3.5., 9.5., 13.5., 15.5. a 16.5. 2013 zajištěny finanční prostředky na některých účtech MSD, a to

jako prostředky určené ke spáchání trestného činu.  

Celkem bylo zajištěno na účtech MSD 2.168.956.199 Kč.

Všechna usnesení byla napadena stížností ze strany MSD, stížnost proti prvnímu z nich byla Vrchním soudem v Praze dne 15.5. 2013 zamítnuta jako podaná opožděně, další tři stížnosti byly zamítnuty Vrchním soudem v Praze dne 30.5. 2013 jako nedůvodné. O poslední stížnosti proti usnesení ze dne 16.5. 2013 nebylo dosud rozhodnuto.

3)

Usnesením Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 12.6. 2013 bylo rozhodnuto o zamítnutí žádosti MSD o omezení zajištěnípeněžních prostředků. Usnesení bylo MSD doručeno téhož dne.  

4)

Prohlášení MSD vůči členům jsou v rozporu s objektivní stavem věci tak jak je zadokumentován ve vyšetřovacím spise. Vrchní státní zastupitelství v Praze však nebude a ani nemůže s ohledem na uloženou povinnost mlčenlivosti tato jednotlivá tvrzení vyvracet. Vyšetřovací spis je mimo jiné předkládán k řízení o stížnostech Vrchnímu soudu v Praze.

5)

Trestní řízení zůstává nadále ve stadiu prověřování (není stíhána konkrétní osoba). S ohledem na mimořádný rozsah prověřovaných převodů finančních prostředků, vysoce organizované a sofistikované jednání se zapojením množství osob i finančních investic, převodů finančních prostředků přes řetězce obchodních společností do zahraničí za současného krytí identit skutečných pachatelů, nelze délku trestního řízení odhadnout. Jakmile pominou důvody zajištění, případně budou přijata jiná adekvátní opatření, která zabrání vyvedení majetku z MSD, budou zajištěné finanční prostředky neprodleně uvolněny.

JUDr. Daniela Smetanová

státní zástupkyně

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.