Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

1.    Název

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

2.    Důvod a způsob založení

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Blíže ke struktuře státního zastupitelství zde.
Blíže k pravomoci a působnosti státního zastupitelství zde.

3.     Organizační struktura

Organizační strukturu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci najdete zde.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
17. listopadu 909/44
779 00 Olomouc
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
17. listopadu 909/44
779 00 Olomouc
Česká republika

Kontakty pro doručování písemností vyřizovaných na pobočkách Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v Brně a v Ostravě (dle § 15 jednacího řádu státního zastupitelství – více zde)

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Brně
Moravské náměstí 2.
601 93 Brno
Česká republika

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Ostravě
Hrabákova 1861/1
702 00 Ostrava
Česká republika

Více…

4.3    Úřední hodiny

Informace o úředních hodinách pro veřejnost najdete zde.

4.4    Telefonní čísla

Podatelna

Tel.:  +420 585 202 111

Tiskový mluvčí

Tel.:  +420 585 202 111

FAX Podatelna

Fax:  +420 585 202 198

4.5   Adresa internetových stránek

www.verejnazaloba.cz/vsz-olomouc

4.6    Adresa podatelny

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě a pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě

4.7    Elektronická adresa podatelny

podatelna@vsz.olc.justice.cz

Bližší informace zde.

Další elektronické adresy:

Tiskový mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci

podatelna@vsz.olc.justice.cz

E-mailové adresy zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci nejsou určeny pro příjem podání určených Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.

4.8    Datová schránka

ID datové schránky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci:

ryhaa8a

5.    Případné platby lze poukázat

Adresa: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu pro běžný styk: 34222621/0710

6.    IČO

Identifikační číslo Vrchního státního zastupitelství v Olomouci: 64124584

7.    Plátce daně z přidané hodnoty

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

8.1   Seznam hlavních dokumentů

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy.
Více…

8.2    Rozpočet

Údaje o rozpočtu a hospodaření Vrchního státního zastupitelství v Olomouci naleznete zde.

9.      Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústní žádost o poskytnutí informace může být podána osobně v sídle Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 585 202 111, v úředních hodinách Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

K tomu blíže zde.

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc

b) osobně ji doručit na podatelnu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci

c) zaslat prostřednictvím faxu  (č. faxu: +420 585 202 198)

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci – podatelna@vsz.olc.justice.cz.

e) zaslat datovou schránkou – viz bod 4.8

Ke tvorbě obsahu žádosti je možno využít formulář.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Vrchní státní zastupitelství v Olomouci žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Vrchního státní zastupitelství v Olomouci žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Vrchní státní zastupitelství v Olomouci žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci mu ji poskytne.

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

10.    Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné lze v místě a způsobem uvedeným výše pod body 4.1 až 4.8.

Více…

11.    Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy. Více…

Nejdůležitější používané předpisy jsou přístupné k nahlédnutí zde, a to nepřetržitě:
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11.2  Vydané právní předpisy

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nevydává obecně závazné právní předpisy.

12.    Úhrady za poskytování informací

12.1    Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad naleznete zde.

12.2    Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Takové rozhodnutí vůči Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci vydáno nebylo.

13.   Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

13.2  Výhradní licence

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14.    Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.