Elektronická podatelna

Úřední hodiny podatelny Vrchního státního zastupitelství v Olomouci

pondělí7:30 – 17:00
úterý7:30 – 16:00
středa7:30 – 16:00
čtvrtek7:30 – 16:00
pátek7:30 – 15:00

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

lze podávat:

  • e-mailem na adresu elektronické podatelny
  • písemně na poštovní adresu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci
  • telefonicky na čísle +420 585 202 111

Seznam oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

  • Věra Bibrová
  • Leona Sekaninová
  • Marianna Arnoldová

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, přijímá rovněž datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem (tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem).

Prostřednictvím elektronických datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat státnímu zastupitelství podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze státnímu zastupitelství zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné státnímu zastupitelství zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Elektronická podatelna Vrchního státního zastupitelství v Olomouci přijímá podání v elektronické podobě zaslaná

1)    na e-mail: podatelna@vsz.olc.justice.cz

Tato elektronická adresa je určena pro příjem elektronických datových zpráv zaslaných státnímu zastupitelství elektronicky e-mailem.

E-mailové adresy zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci nejsou určeny pro příjem podání určených Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, takovou adresou je elektronická adresa podatelny: podatelna@vsz.olc.justice.cz.
V případě, že tento postup nebude ze strany podatele dodržen, tento se vystavuje tomu, že neobdrží automatickou odpověď o přijetí takové zprávy, rovněž tak může dojít k časovým prodlevám při posuzování takových podání. 

Z důvodu zajištění kybernetické bezpečnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci nebudou zpracována e-mailová podání obsahující pouze odkaz vytvořený tzv. zkracovači URL adres (např. „goo.gl/trestní oznámení“), bez dalšího doprovodného textu nebo sdělení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a potvrzení doručení datových zpráv na tuto elektronickou adresu podléhají režimu elektronické podatelny.

2)    prostřednictvím datové schránky

ID datové schránky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci: ryhaa8a

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách www.mojedatovaschranka.cz.

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích

Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích, které lze doručit v úředních hodinách na podatelnu:

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
17. listopadu 909/44
779 00 Olomouc

Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací. Nosič dat lze doručit do podatelny Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v úředních hodinách. Na jednom nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Technické parametry datových zpráv a technických nosičů

Elektronická podatelna přijímá podání ve formátu:

*.xlsx, *.xls, *.docx, *.doc, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.pdf, *.txt, *.jpg, *.fo, *.zfo, *.zip, *.rar

Státní zastupitelství dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu podatelny (e-mailovou schránku podatelny) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG, JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3 a WAV.

Dokumenty zaslané státnímu zastupitelství v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů považují za nedodané. Státní zastupitelství dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němuO tomto bude podatel vyrozuměn.

Technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

– CD, příp. DVD médium,
– USB flash disk.

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

Maximální celková velikost datové zprávy (e-mail nebo datová schránka) včetně vložených dokumentů je shodně 20 MB. Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva státnímu zastupitelství doručena.

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému státního zastupitelství, považuje se takové elektronické podání v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

Zaslání šifrované datové zprávy nebo dokumentu je třeba předem domluvit a současně zaslat klíč k rozšifrování. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Elektronicky učiněné podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, které souvisí s výkonem jeho působnosti, musí být v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Uznávaným elektronickým podpisem se podle § 6 odst. 2 zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsané. Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

V případě podání zaslaného státnímu zastupitelství e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, je nutno podepsat uznávaným elektronickým podpisem dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení elektronicky podepsané datové zprávy zaslané e-mailem na elektronickou podatelnu se odesilateli potvrzuje zasláním datové zprávy z elektronické adresy epodatelna@servis.justice.cz podepsané kvalifikovaným certifikátem pro elektronickou pečeť, který je vystaven pro centrální podatelnu justice.

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

Vzor e-mailu, kterým se doručení potvrzuje:

Předmět e-mailu: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem <běžné číslo podání / ročník>.

Vaše podání ve věci \”<předmět>\” s evidenčním číslem <evidenční číslo podání> a s běžným číslem <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum doručení ve formátu dd.mm.yyyy hh24:mi:ss>.

Bylo podáno elektronicky <typ podání>.

Počet zaslaných příloh: <počet příloh>.

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby , ve znění pozdějších předpisů.

<organizace>

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(elektronicky postačí žádost o poskytnutí informace podat i „prostým e-mailem“, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem, ani podána prostřednictvím datových schránek; musí být ovšem podána prostřednictvím elektronické podatelny Vrchního státního zastupitelství v Olomouci)

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Podrobné informace ke zpracování osobních údajů…

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.