Tiskové sdělení ze dne 3. ledna 2024

3. 1. 2024

S ohledem na množící se dotazy a žádosti zejména ze strany sdělovacích prostředků o dementování výroků či vystoupení různých osob vyjadřujících se k trestným činům z Klánovického lesa a na Filozofické fakultě si dovoluji veřejnosti touto cestou vysvětlit význam a funkci státního zastupitelství, respektive funkci policejního orgánu v rámci přípravného řízení trestního a způsob či možnosti poskytování informací z přípravného řízení.

Státní zastupitelství v rámci přípravného řízení trestního vykonává tzv. dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení, policejní orgán pak realizuje konkrétní úkony přípravného řízení. V rámci trestního řízení poskytují státní zastupitelství i policejní orgán informace striktně podle konkrétních ustanovení trestního řádu. Trestní řád v zásadě umožňuje orgánům činným v přípravné fázi trestního řízení, které je jinak ze zákona neveřejné, sdělovat informace veřejnosti, zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků, pokud je toto v zájmu trestního řízení. Například, je-li pátráno po svědcích, podezřelé osobě atd. Dále je možné poskytovat informace nutné pro vyrozumění veřejnosti o aktuální bezpečnostní situaci, či informace, které vedou k naplnění funkce trestního řízení, tj. k edukaci společnosti či prevenci. Do působnosti státního zastupitelství ani policejního orgánu nespadá vedení polemiky s fyzickými osobami, které na základě svého amatérského dojmu z konkrétní události vytváří vlastní teorie o průběhu trestného činu, či průběhu trestního řízení, nebo teorie o provedených důkazech či realizovaných úkonech přípravného řízení (atd.), a to ať již jsou tyto veřejně publikované výroky soukromých osob, které mnohdy nedisponují ani elementární znalostí jak přípravného řízení trestního, tak znalostí stran konkrétních postupů a strategie odhalování a prokazování trestné činnosti, motivovány v určitých případech omluvitelnou snahou přispět svými subjektivními názory do veřejné diskuze, či jde o morálně problematickou formu sebepropagace a zviditelnění se na úkor jak samotného trestního řízení, tak zejména na úkor osob trestným činem dotčených.

Zdejší státní zastupitelství přistupuje k informování veřejnosti konzervativním, respektive striktně zákonným způsobem. I ve vztahu k trestným činům jak z Klánovického lesa, tak Filozofické fakulty pečlivě hodnotíme rozsah a odůvodněnost poskytnutí té které informace. Pro zjednodušení přehlednosti v potřebné míře přes vyhrazení si poskytování informací jsme v těchto věcech umožnili policejnímu orgánu, aby informoval veřejnost komplexněji a aby tak byl vytvořen jasný a veřejnosti dostupný, srozumitelný informační kanál, z kterého může každý čerpat ověřené a pravdivé informace. Dále poskytujeme sdělovacím prostředkům všechny informace, které lze v současné chvíli uvolnit, vysvětlujeme specifika zákonem dané neveřejnosti přípravného řízení a též apelujeme na adekvátní a morální přístup sdělovacích prostředků stran informování o těchto trestních věcech zejména s ohledem na ochranu práv dotčených osob (obětí trestných činů). Mimo jiné dále potvrzujeme či doplňujeme vyjádření policejního orgánu v takovém rozsahu, abychom komunikační kanály nezahltili, avšak doplnili potřebný kontext a jasně veřejnost informovali pouze o ověřených a prokázaných skutečnostech, které právě s ohledem na otázky bezpečnosti, edukace a prevence veřejnost potřebuje.

S ohledem na uvedené je tedy zřejmé, že státní zastupitelství ani policejní orgán nemohou dementovat individuálně každé nepravdivé či zavádějící vyjádření jakékoliv osoby prezentující se ve veřejném prostoru (zejména na sociálních sítích).

Veřejná vyjádření vztahující se k uvedeným trestným činům samozřejmě orgány činné v trestním řízení monitorují, avšak se z úřední povinnosti zabývají pouze takovými veřejnými projevy, které již překračují hranici umožňující dovození trestněprávní odpovědnosti, neboť takovýto postup vyplývá z jejich působnosti.

Za státní zastupitelství mohu apelovat na veřejnost, aby vycházela z oficiálních vyjádření policejního orgánu či státního zastupitelství. Pokud se pak veřejnost seznamuje s dalšími vyjádřeními různých autorů, což je v demokratické společnosti zcela běžné a žádoucí, tak je k těmto zdrojům však nutno přistupovat aktivně a podrobovat je přiměřené míře kritického uvažování, zejména komparovat informace získané z neoficiálních zdrojů právě s oficiálními vyjádřeními odpovědných osob. Též je vhodné si položit otázku, zda zdroj informací dané problematice vůbec rozumí či rozumět může. Je vhodné se též zamyslet nad okolnostmi, zda vyslovené teorie obsahují pouze pro posluchače / čtenáře šokující jednostranné informace, které je mají zaujmout, nebo se jedná o analýzy vycházející z ověřených a ve veřejném prostoru již dostupných informací. Neboť je přípravné řízení ze zákona neveřejné, nelze předpokládat, že osoby, které se na přípravném řízení aktivně nepodílejí, mají přístup ke všem konkrétním a podrobným informacím, proto i vyjádření odborné veřejnosti v konečném důsledku mnohdy vychází toliko z obecných předpokladů, odhadů, či zkušeností, získaných z jiných trestních kauz a nemusí tedy vystihovat věrný obraz skutečnosti. Je vhodné se též zamyslet nad tím, zda autor vyjádření má například odpovídající kvalifikaci, znalosti, nebo alespoň zkušenosti. V neposlední řadě je též namístě se zabývat logičností daného sdělení a možností jeho začlenění mezi ostatní již známá a potvrzená fakta bez vzniku logického rozporu.

S ohledem na skutečnost, že jak v rámci prověřování trestného činu z Klánovického lesa, tak v rámci prověřování střelby na Filozofické fakultě probíhá přípravné řízení trestní a nyní již odezněl důvod pro řešení akutní paniky spojené s nejasnou bezpečnostní situací, která vznikla dne 21. prosince 2023, nebudou nyní podrobnější informace týkající se plánovaných, prováděných či provedených úkonů, ale i informace týkající se taktiky či strategice přípravného řízení trestního poskytovány, neboť není dána v současné době výjimka ze zákonem stanovené neveřejnosti přípravného řízení trestního. Dále je nutné poznamenat, že neveřejnost přípravného řízení není odůvodněna pouze ochranou práv dotčených osob (např.: šetření práv poškozených, právo na spravedlivý proces, právo na účinné vyšetřování, presumpce neviny) a potřebami jednoho konkrétního trestního řízení. Neveřejnost přípravného řízení též chrání podrobný popis a obsah prováděných úkonů, strategii a metody odhalovaní trestné činnosti, kdy právě podrobné informace, které by v očích tazatelů mohly určité pochybnosti veřejnosti rozptýlit, by však zároveň mohly být v budoucnu zneužity při páchání jiné trestné činnosti, a to zejména k ztížení dohledání důkazů či odhalení pachatele atp.

Orgány činné v přípravné fázi trestního řízení nyní provádí řádné a standardní prověřování daných skutků, shromažďují a vyhodnocují všechny potřebné důkazy a následně přistoupí k dalšímu odpovídajícímu procesnímu řešení věci.

Ve chvíli dalšího procesního vývoje bude jasnější, jaké z vyšetřovacích teorií se potvrdily a jaké závěry je možné vzít za prokázané. Státní zastupitelství vnímá zájem veřejnosti na tom být o předmětných trestných činech informována a lze též předpokládat, že právě v souvislosti s dalším procesním vývojem věci bude možné v zákonných mantinelech uvolnit další oficiální a potvrzené informace, a to minimálně prostřednictvím sdělovacích prostředků. Stran ostatních dotazů si dovoluji odkázat na naše předchozí sdělovacími prostředky publikovaná vyjádření, či případně na vyjádření policejního orgánu. Nyní je nutné vyčkat na konečné závěry, které vyplynou z řádného a zákonného přípravného řízení, kdy není možné zákonný požadavek na neveřejnost přípravného řízení upozaďovat toliko z důvodu zvědavosti, či z důvodů reakcí na uveřejňování nepravdivých či zavádějících subjektivních teorií.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.