Tiskové sdělení ze dne 20. prosince 2023

20. 12. 2023

K opakovaným dotazům veřejných sdělovacích prostředků si dovoluji k trestní věci, kterou lze zjednodušeně označit jako: „vražda v Klánovickém lese“, vydat následující tiskové sdělení. Obsah tiskového sdělení je koncipován k opakujícím se okruhům extrahovaným z doručených žádostí o vyjádření.

Lze poskytnout podrobnější informace o průběhu prověřování?.

Podle trestního řádu je přípravné řízení trestní neveřejné. Z uvedeného důvodu není možné podávat jakékoliv informace o provedených, prováděných a plánovaných úkonech trestního řízení. Zásada neveřejnosti přípravného řízení vyplývá z logiky věci. Státní zastupitelství i policejní orgán musí zjišťovat všechny rozhodné skutečnosti, na jejichž základě je možné precizovat popis skutku, tedy popis události, která se odehrála, se všemi detaily a to, co jí předcházelo a následovalo. Z uvedených důvodů není možné veřejným sdělovacím prostředkům, ale i samotné veřejnosti poskytovat podrobné informace o aktuálním stavu věci či potvrzovat nebo vyvracet spekulace, které se prostřednictvím sdělovacích prostředků šíří.

Jakékoliv podrobnosti, byť by se nyní mohlo jejich sdělení jevit jako nezávadné, by mohly v budoucnu například způsobit zmaření jiného důležitého důkazu, který nyní nemusí být orgánům činným v trestním řízení znám. Také je nutné to, aby orgány činné v trestním řízení mohly (byly schopny) ověřovat a zjišťovat věrohodnost jednotlivých důkazů, respektive zejména svědků. Pokud by tedy nyní orgány činné v trestním řízení některé informace potvrdily jako správné a jiné vyvrátily, nebylo by možné v konečném důsledku určit, zda například svědek vypovídá pravdivě o tom, co svými smysly skutečně vnímal, nebo tlumočí pouze informace, s kterými se seznámil ve sdělovacích prostředcích. Je potřeba, aby jak novinářská veřejnost, tak veřejnost obecně respektovala uvedené zásady trestního řízení, které nejsou projevem jakékoliv libovůle či neochoty orgánů činných v trestním řízení hovořit s veřejností, ale mají svůj zásadní význam pro provedení řádného a zákonného přípravného řízení trestního.

V předmětné věci právě z důvodu potřeb přípravného řízení trestního, z důvodu ochrany informací a odbřemenění policejního orgánu od opakujících se, totožných a řetězících se dotazů si vyhradilo právo poskytovat informace Městské státní zastupitelství v Praze. Pokud dojde k zásadnímu procesnímu vývoji věci, o kterém bude možné veřejnost informovat, poskytneme tyto informace veřejnosti. Vše však musí probíhat v souladu s trestními předpisy.

Též je namístě připomenout, že v rámci trestního řízení je nutné chránit práva dotčených osob, vyzýváme tedy jak novináře, tak veřejnost, aby respektovaly práva osob zasažených touto nešťastnou událostí (rodinných příslušníků obětí).

Realizace úkonů v Klánovickém lese.

K důvodům, proč jsou realizovány úkony přípravného řízení trestního na daném místě se již vyjádřil policejní orgán. Z trestního řádu vyplývá, že orgány činné v trestním řízení musí činit veškeré úkony, které přicházejí v úvahu a mohou vést k zjištění informací o skutkovém ději či osobě, která se daného jednání dopustila. Mimo jiné jsou v daném místě též realizována taková opatření, která bezprostředně nesouvisí s realizací úkonů přípravného řízení trestního, ale zajišťují vyšší bezpečnost a tato opatření Policie ČR by měla přispět k uklidnění obav veřejnosti.

Zároveň si dovoluji veřejnost požádat, aby s policejními orgány spolupracovala, dbala jejich pokynů a nebránila probíhajícímu prověřování. Též bych si dovolil apelovat na veřejnost, aby omezila používání zábavné pyrotechniky a dalších zvukově výrazných prostředků, které mohou napodobovat zvuky střelby.


Je někdo zadržen, nebo není?.

S ohledem na výše uvedené není možné potvrdit, či vyvrátit ani tento opakující se dotaz. V rámci poskytování informací bude i v této věci postupováno shodně, jak tomu bývá u věcí týkajících se závažné kriminality. Bude možné poskytnout až informaci vztahující se k procesnímu vývoji věci, například ve smyslu toho, že bylo sděleno obvinění, či podán návrh na vazbu. Takovýto postup mimo jiné sleduje požadavek vyplývající ze zásady presumpce neviny, kdy až sdělením obvinění je trestní stíhání vedeno proti konkrétní osobě (totožnost nelze sdělit nikdy), u které je již zjištěna vyšší míra pravděpodobnosti, že se daného trestného činu dopustila.


Nebezpečnost a obezřetnost.

V současné chvíli nejsou dány takové indicie, na jejichž základě by bylo možné učinit jakýkoliv jednostranný odůvodněný závěr. Každopádně bezpečnost na daném místě byla posílena tak, aby bylo možné bezprostřední ohrožení veřejnosti podstatně snížit či zcela vyloučit.

S ohledem na nemožnost podrobněji popisovat provedené úkony a zveřejnovat z důkazů vyplývající závěry lze konstatovat, že poznatky o bezprostředním ohrožení nyní dány nejsou. Je namístě dodržovat obvyklou obezřetnost, neboť, byť se v této věci skutečně jedná o obzvláště zavrženíhodný čin, tak je potřeba předcházet i jiným druhům protiprávního jednání. Tudíž obvyklá, či rozumně zvýšená míra obezřetnosti je vždy namístě.

Dotazy na rodiče a dohled nad dětmi.

Obecně rodiče, v rámci jejich rodičovské odpovědnosti, jsou povinni mít své dítě pod kontrolou, a to s ohledem na jeho věk a vyspělost. Toto je dále namístě. Orgány činné v trestním řízení se nyní prověřované věci věnují s prioritou a velmi intenzivně, zároveň byla ze strany Policie ČR přijata taková opatření, která zvýšila bezpečnost.

Policie a státní zastupitelství šestý den mlčí?.

Bohužel toto tvrzení není pravdivé, policejní orgán a nyní státní zastupitelství s veřejnými sdělovacími prostředky či prostřednictvím vlastních kanálů komunikuje s veřejností velmi intenzivně a nadstandardně vysvětluje okolnosti a omezení, za kterých je možné sdělovat podrobnosti o živé trestní věci. Na druhou stanu je nutné, aby novináři i veřejnost tato omezení respektovali a byli policejním orgánům nápomocni, neboť každý svým přístupem může pomoci v dalším prověřování, byť pouze tím, že nebude navštěvovat ze zvědavosti místa realizace úkonů a bude respektovat žádosti a pokyny Policie ČR. Státní zastupitelství si uvědomuje naléhavou potřebu veřejnosti po informacích, která se promítá právě ve velmi významném zájmu celého spektra sdělovacích prostředků, ale v současné době je poskytování informací již z důvodu zákonné úpravy přípravného řízení trestního, jak bylo ostatně již rozvedeno výše, velmi omezené. Každopádně nadále platí to, že policejní orgán věc řeší jako svou prioritu, velmi intenzivně na jejím prověřování pracuje a zároveň Policie ČR přijala taková opatření, aby zajistila veřejnosti maximální možnou ochranu.


Zbraň.

Ani k zbrani či k dalším příbuzným otázkám není možné se v danou chvíli vyjádřit.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.