Tiskové sdělení ze dne 5. října 2022

5. 10. 2022

Tiskové sdělení ze dne 5. října 2022

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 vyřídilo v polovině měsíce září tohoto roku část podání pana prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, dr.h.c., která byla tamnímu státnímu zastupitelství postoupena Vrchním státním zastupitelstvím v Praze.

Tato část postoupeného podání byla vyřízena tzv. založením bez přijetí dalšího opatření.

Předmětná část podání pana prezidenta, která byla Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 6 řešena, se týkala problematiky lékařských zpráv a vyjádření poskytnutých předsedovi Senátu Parlamentu České republiky a vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky ředitelem nemocnice. Jinými slovy lze uvést, že postoupená část podání byla v souladu se zákonem o státním zastupitelství, po obsahové stránce vyhodnocena jako vyslovení podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu ze strany lékařů Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Po prostudování všech podkladových informací, a to včetně zdravotnické dokumentace pana prezidenta, bylo shledáno, že z nyní učiněného podání nevyplývají žádné základní skutečnosti umožňující učinit závěr o podezření ze spáchání skutku, který by bylo možno posoudit jako trestný čin uvedený ve zvláštní části trestního zákoníku.

Státním zástupcem nebyly jednak zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, byť jen podezření, že vystavené lékařské zprávy byly hrubě zkresleny, či v nich byly zamlčeny podstatné skutečnosti, neboť se opíraly o provedená odborná vyšetření a testy, tak nebylo zjištěno, že by jakékoliv nepravdivé zprávy byly užity v řízení před orgánem sociálního zabezpečení, jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení (skutková podstata uvedeného trestného činu předpokládá, že se bude jednat o padělanou či nepravdivou lékařskou zprávu, posudek a nález, který bude zároveň užit například ve formální komunikaci s veřejnou mocí za účelem dosažením určitého pachatelem chtěného následku; příkladem daného užití pak může být dle komentáře právě řízení před orgánem soc. zabezpečení, trestní řízení atp.).

Konkrétně ve vtahu ke zprávám, které od Ústřední vojenské nemocnice Praha obdržel jak předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil, tak vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ing. Vratislav Mynář, není možné dle jejich obsahu dojít k závěru, že se v těchto případech jedná o lékařskou zprávu, posudek nebo nález ve smyslu trestního zákoníku. Státní zástupce též zkonstatoval, že institut zakotvený v článku 66 Ústavy České republiky není možné považovat za instrument sloužící k zbavení prezidenta jeho pravomocí. Jedná se o dočasné přenesení pravomocí na předsedu Vlády, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu Senátu, a to za splnění konkrétních podmínek. Zejména obě komory Parlamentu musí nadpoloviční většinou přítomných členů schválit usnesení, že prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat. Toto usnesení pak představuje jakési dočasné opatření vztahující se k době, kdy nejvyšší ústavní činitel není schopen zastávat svůj úřad. Zjednodušeně řečeno, tak jako běžné “neschopenky“ by i toto dočasné opatření bylo při zlepšení zdravotního stavu zrušeno. Tudíž ani z uvedeného důvodu není možné na neformální přípisy hledět jako na lékařské zprávy, posudek či nález, neboť se jednalo o podkladovou informaci sloužící toliko pro informované rozhodnutí o aktivaci postupů, které jsou zakotveny v Ústavě České republiky. Státní zástupce též akcentoval, a to především ve vztahu k potenciální subjektivní stránce trestního činu, skutečnost, že Ústřední vojenskou nemocnicí Praha poskytnutá vyjádření reflektovala problematičnost naplnění výše předestřeného právního rámce a z toho důvodu, s ohledem na zachování maximální možné ochrany osobnostních práv pana prezidenta, poskytla informaci značně obecnou. Nad rámec uvedeného lze ještě podoktnout, že státnímu zástupci nepřísluší posuzovat ústavní a zákonnou konformitu institutu zakotveného v článku 66 Ústavy a navazujících právních předpisech.

Věc byla tedy vyřízena výše popsaným způsobem, neboť jednak u vystavených lékařských zpráv nebylo zjištěno jejich padělání, hrubé zkreslení, či zamlčení podstatných skutečností, a s tím související jejich užití způsobem předpokládaným trestním zákoníkem, tak neformální přípisy adresované předsedovi Senátu Parlamentu České a vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky nebylo možné vůbec za lékařské zprávy a podobné považovat. Informace je poskytována s ohledem na zájem veřejných sdělovacích prostředků a významnou přítomnost veřejného zájmu. Další a bližší informace v současnou dobu k věci sdělovat nebudeme. 

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze

nám. 14. října 2188/9 150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.