Tiskové sdělení ze dne 19. ledna 2022

19. 1. 2022

V návaznosti na dotazy veřejných sdělovacích prostředků a společenský přesah řešené věci si dovoluji veřejnosti za Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 sdělit následující informace týkající se odložení věci v mediálním prostoru označované jako „kauza zavlečení na Krym“.

O odložení věci bylo rozhodnuto policejním orgánem dne 18. listopadu 2021. K stížnosti poškozeného bylo předmětné rozhodnutí přezkoumáno státním zástupcem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, který nezjistil v postupu policejního orgánu žádného pochybení a stížnost poškozeného jako nedůvodnou zamítl.

Bližší odůvodnění rozhodnutí státního zástupce, potažmo policejního orgánu, není možné ve věci poskytnout, neboť zásadní poznatky, které bylo nutno velmi důkladně hodnotit, se dotýkají osobních údajů poškozeného, především otázek jeho zdravotního stavu. Pro dokreslení situace, aniž by byla dotčena neveřejnost přípravného řízení, lze ve stručnosti uvést, že se policejní orgán, tak státní zástupce zabývali několika hlavními pilíři, a to jak výše uvedeným zdravotním stavem poškozeného (vyplývajícím jak z poznatků tuzemských, tak zahraničních, sílou a významem zajištěných a poškozeným předložených zdravotních zpráv a znaleckých posudků, otázkami, zda posudky a zprávy byly zpracovávány zaspanými znalci a za jakých okolností, jakou metodikou a způsobem), rozsahem, délkou a obsahem spolupráce podatele s dotčenými osobami (zda se jednalo o ojedinělou situaci, či osoby byly v obdobném kontaktu již dříve či dlouhodoběji), intenzitou spolupráce (zda se poškozený pohyboval/pobýval sám, či byl pod neustálou kontrolou), svědeckými výpověďmi a jejich věrohodností (lze poznamenat, že veřejně známé poznatky spojené s tajnou nahrávkou poškozeného bylo nutno hodnotit jako reprodukci vyjádření podatele, než-li jako vlastní a originální poznatky svědků ke skutečnostem, které se udály v roce 2017), tak chronologií běhu všech relevantních skutečností vyplývajících z nashromážděného důkazního materiálu.

Státní zástupce se velmi podrobně v rámci rozhodování o stížnosti zabýval argumentací poškozeného. Jeho kontradiktorní námitky a sdělení komparoval s nashromážděnými důkazy. Citlivě hodnotil výpovědní hodnotu jednotlivých důkazních prostředků a při zkoumání věrohodnosti výpovědí svědků citlivě hodnotit jak jejich vztah k poškozenému, tak případný zájem na případném výsledku trestního řízení.

Státní zástupce se též pozastavil nad atypickou spoluprací poškozeného s orgány činnými v trestním řízení, kdy při původních snahách poškozený s orgány činnými v trestním řízení nespolupracoval. Následně v druhé polovině roku 2021 přislíbil součinnost v řadě úkonů, a to i stran podrobení se znaleckého zkoumání. Následně své přísliby odvolal, čímž provedení úkonů zamezil.

V současné době spisový materiál obsahoval dostatek podkladů, aby mohlo být ve věci bez důvodných pochybností rozhodnuto. Po proběhnuvším prověřování, tj. prvotní fázi přípravného řízení, byla věc odložena. Tímto nevzniká překážka pro případné další prověřování věci, pokud by se objevily nové dosud neznámé důkazy. Toto však s ohledem a rozsah nyní provedeného dokazování nelze předpokládat.

Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.