Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1.    Úplný název povinného subjektu

Okresní státní zastupitelství v Blansku

2.    Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Okresní státní zastupitelství v Blansku bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Blíže ke struktuře státního zastupitelství zde.
Blíže k pravomoci a působnosti státního zastupitelství zde.

3.     Organizační struktura

Organizační strukturu Okresního státního zastupitelství v Blansku najdete zde.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Okresní státní zastupitelství v Blansku
Seifertova 9
678 44 Blansko
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Okresní státní zastupitelství v Blansku
Seifertova 9
678 44 Blansko
Česká republika

4.3    Úřední hodiny

Úřední hodiny podatelny – viz kontakty

4.4    Telefonní čísla

Viz kontakty

4.5   Čísla faxu

Viz kontakty

4.6   Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek

www.verejnazaloba.cz/osz-blansko/

4.7    Adresa e-podatelny

Viz kontakty

4.8   Další elektronické adresy

Viz kontakty

5.    Případné platby lze poukázat

6.    IČ

Nemá přidělono IČ

7.    DIČ

Není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

8.1   Seznam hlavních dokumentů

Okresní státní zastupitelství se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy.
Více…

Okresní státní zastupitelství se v rámci své činnosti dále řídí předpisy vydanými Nejvyšším státním zastupitelstvím (pokyny obecné povahy). Více…

8.2   Rozpočet

Údaje o rozpočtu a hospodaření Krajského státního zastupitelství v Brně a jemu podřízených složek naleznete zde.

9.      Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústní žádost o poskytnutí informace může být podána osobně v sídle Okresního státního zastupitelství nebo telefonicky v úředních hodinách Okresního státního zastupitelství.

K tomu blíže zde

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.[1]

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu Okresního státního zastupitelství

b) osobně ji doručit na podatelnu Okresního státního zastupitelství

c) zaslat prostřednictvím faxu

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Okresního státního zastupitelství

e) zaslat datovou schránkou.

Ke tvorbě obsahu žádosti je možno využít formulář.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství.

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Okresní státní zastupitelství žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne Okresní státní zastupitelství o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Okresního státního zastupitelství, Okresní státní zastupitelství žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.[2]

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Okresní státní zastupitelství žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Okresní státní zastupitelství mu ji poskytne.

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Okresní státní zastupitelství poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.[3] Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.[4]

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Okresní státní zastupitelství žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.[5]

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách na podatelně Okresního státního zastupitelství v Blansku, elektronicky na adresu podatelna@osz.bla.justice.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Bližší informace k formátu elektronického podání jsou uvedeny zde.

11.    Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy

Okresní státní zastupitelství se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy. Více…

Nejdůležitější používané předpisy jsou přístupné k nahlédnutí zde, a to nepřetržitě:
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11.2  Vydané právní předpisy

Okresní státní zastupitelství nevydává obecně závazné právní předpisy.

12.    Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Okresní státní zastupitelství může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011. Více informací zde.

Sazebník úhrad pro další agendy je dán organizačním opatřením krajského státního zástupce č. 6/2011 – zde.

12.2  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Takové rozhodnutí vůči Krajskému státnímu zastupitelství v Brně vydáno nebylo.

13.   Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Okresní státní zastupitelství nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

13.2  Výhradní licence

Okresní státní zastupitelství nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Okresního státní zastupitelství v Blansku v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

za rok 2022 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=7979192


[1]§ 13 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[3]§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[5]§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.