Výběrové řízení na obsazení míst státních zástupců s přidělením k výkonu funkce k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, 4, 5 a 9 v obvodu působnosti Městského státního zastupitelství v Praze

22. 9. 2022

  nám. 14. října 2188/9 150 00 
Praha – Smíchov
tel.: +420 257 111 611
fax: +420 257 111 723
podatelna@msz.pha.justice.cz
datová schránka: ijeabe3
  Praha 21. září 2022
2 SPR 176/2022 – 1

Výběrové řízení

na obsazení míst státních zástupců s přidělením k výkonu funkce

k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, 4, 5 a 9 v obvodu působnosti

Městského státního zastupitelství v Praze

___________________________________________________________________

 • Městský státní zástupce v Praze vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce z řad právních a justičních čekatelů a dalších právníků z praxe k výběru kandidátů na jmenování do funkcí státních zástupců s přidělením k výkonu funkce k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1,4,5 a 9.

Požadavky :

 • viz § 17 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
 • v případě jmenování možnost nástupu k výkonu funkce v II. pololetí 2022.

Platové zařazení :  

 • viz. zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Termín a místo k podání přihlášek (žádostí) : 

Přihlášky zájemců o místa státních zástupců, kteří splňují stanovené požadavky, je nutno současně s níže uvedenými přílohami doručit v písemné formě na Městské státní zastupitelství v Praze, nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5, a to v termínu nejpozději do 21. října 2022.

Přičemž k přihlášce je nutno připojit následující přílohy :  

 1.  ověřený doklad o získaném vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
 2. ověřený doklad o získání jiných akademických titulů
 3. potvrzení matriky o státním občanství České republiky
 4. ověřenou kopii dokladu o složení závěrečné odborné zkoušky právního čekatele, závěrečné odborné justiční zkoušky nebo jiné zkoušky jí na roveň postavené
 5. výpis z Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců
 6. čestné prohlášení o bezúhonnosti (postih za přestupky a jiné správní delikty pro úmyslné protiprávní jednání) 
 7. vlastnoručně psaný životopis
 8. motivační dopis s uvedením důvodů zájmu o funkci státního zástupce
 9. prohlášení o členství v profesních sdruženích, odborné publicistické nebo pedagogické činností
 10. prohlášení o jazykových znalostech s přiložením kopie dokladů o složených jazykových zkouškách
 11. záznamový list o průběhu čekatelské praxe včetně závěrečného hodnocení u kandidáta, který je právním čekatelem
 12. pracovní hodnocení za posledních 5 let, u kandidáta, který neabsolvoval čekatelskou praxi
 13. potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce státního zástupce
 14. ověřená kopie lustračního osvědčení vydaného podle § 2 odst.. 1 písm. d)až h) a § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., u kandidátů narozených před 1. 12. 1971
 15. přehled o odborné publikační a pedagogické činnosti
 16.   fotografii obličejové části.

Zájemci, jejichž přihlášky do výběrového řízení nebudou doručeny na Městské státní zastupitelství v Praze do pevně stanoveného termínu pro jejich podání nebo zájemci, jejichž přihlášky doručené ve stanoveném termínu  nebudou mít shora uvedené přílohy a budou tak neúplné, nebudou do výběrového řízení zařazeni a doručené přihlášky jim budou bez dalšího opatření vráceny.  

V návaznosti na vyhodnocení přihlášek bude zájemcům, kteří splní stanovené podmínky, sdělen e-mailem na jimi udanou adresu v přihlášce konkrétní termín konání výběrového řízení a mohou být případně vyzváni k tomu, aby předložili výsledky vyšetření ve smyslu § 6 vyhl. č. 303/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a též písemný souhlas ke sdělení podrobnější informace o výsledku vyšetření ve smyslu § 7/2,3 citované vyhlášky. Výběrové řízení bude probíhat formou písemného zpracování spisového materiálu a pohovoru před přijímací komisí ustanovenou městským státním zástupcem v Praze.

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně vyrozuměni.

 • V  případě vybrání vhodných kandidátů na funkce státních zástupců budou ze strany městského  státního zástupce v Praze podány podněty nejvyššímu státnímu zástupci k podání návrhů na jmenování uchazečů do funkcí státních zástupců s přidělením k  výkonu funkcí  k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1,4,5 a 9.
 •  

Městský státní zástupce v Praze si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného kandidáta na obsazení míst státních zástupců pro Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1,4,5 a 9 v rámci tohoto výběrového řízení, pokud nebude zjištěn zájemce splňující požadavky na jmenování do těchto funkcí nebo pokud dojde ke snížení počtu plánovaných míst státních zástupců pro obvod působnosti Městského státního zastupitelství v Praze. 

 Kontaktní osoba pro poskytnutí informace a další jednání :

Mgr. Markéta Poláková, vedoucí personálního oddělení MSZ v Praze, mpolakova@msz.pha.justice.cz,  tel. 778434196.

 Mgr. Martin Erazím

               městský státní zástupce v Praze

Příloha : přihláška

PŘIHLÁŠKA

do výběrového řízení na místa státních zástupců s přidělením k výkonu funkce k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1,4,5 a 9, vyhlášeného dne 21. září   2022 městským státním zástupcem v Praze

      Příjmení, jméno a titul:

  Adresa trvalého bydliště:

      Adresa pro zasílání korespondence, je-li od adresy bydliště odlišná:

      Datum narození:

      Mobilní telefon: 

      E-mail:

Podávám přihlášku do výše uvedeného výběrového řízení a k prokázání své způsobilosti přikládám tyto přílohy:

 1. ověřený doklad o získaném vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
 2. ověřený doklad o získání jiných akademických titulů
 3. potvrzení matriky o státním občanství České republiky
 4. ověřenou kopii dokladu o složení závěrečné odborné zkoušky právního čekatele, závěrečné odborné justiční zkoušky nebo jiné zkoušky jí na roveň postavené
 5. výpis z Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců
 6. čestné prohlášení o bezúhonnosti (postih za přestupky a jiné správní delikty pro úmyslné protiprávní jednání) 
 7. vlastnoručně psaný životopis
 8. motivační dopis s uvedením důvodů zájmu o funkci státního zástupce
 9. prohlášení o členství v profesních sdruženích, odborné publicistické nebo pedagogické činností
 10. prohlášení o jazykových znalostech s přiložením kopie dokladů o složených jazykových zkouškách
 11. záznamový list o průběhu čekatelské praxe včetně závěrečného hodnocení u kandidáta, který je právním čekatelem
 12. pracovní hodnocení za posledních 5 let, u kandidáta, který neabsolvoval čekatelskou praxi
 13. potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce státního zástupce
 14. ověřená kopie lustračního osvědčení vydaného podle § 2 odst.. 1 písm. d)až h) a § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., u kandidátů narozených před 1. 12. 1971.
 15. přehled o odborné publikační a pedagogické činnosti
 16. fotografii obličejové části

Prohlašuji, že

 1. budu-li vybrán jako kandidát pro jmenování do funkce státního zástupce, souhlasím s tím, aby tato přihláška s přílohami, obsahujícími osobní údaje, byla připojena k osobnímu spisu, který bude u zaměstnavatele založen
 2. v případě neúspěchu ve výběrovém řízení požaduji vrácení  příloh přihlášky na uvedenou korespondenční adresu

Beru na vědomí:

INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Správce:

Městské státní zastupitelství v Praze, se sídlem Náměstí 14. října 9, Praha 5,  IČ: 00026000, (dále jen „SZ“) 

SZ o Vás zpracovává nebo bude zpracovávat následující osobní údaje, a to:

– osobní údaje uvedené v přílohách této přihlášky

– osobní údaje obdržené v rámci dalšího průběhu výběrového řízení (např. výsledky psychologicko-diagnostického vyšetření)

Shora uvedené osobní údaje o Vás SZ bude zpracovávat výhradně pro účely konání výběrového řízení a v případě Vašeho úspěchu i dále v souladu s Vaším prohlášením uvedeným výše.

S Vašimi osobními údaji se seznamují toliko osoby, které se účastní výběrového řízení nebo organizují výběrové řízení, a to jak ze soustavy státního zastupitelství, tak i z Ministerstva spravedlnosti. V nezbytném rozsahu se seznamují dále osoby zajišťující psychologicko-diagnostické vyšetření, a to výhradně pro účely zpracování psychologicko-diagnostického vyšetření. Ministerstvo spravedlnosti se s Vašimi osobními údaji dále seznamuje v případě realizace jmenování do funkce státního zástupce.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení a po jeho skončení Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se lhůtami stanovenými obecně závaznými právními předpisy a skartačním řádem státního zastupitelství.

Dále prohlašuji, že jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
  • požadovat jejich opravu podle čl. 16 GDPR,
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 GDPR,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech podle čl. 18 GDPR,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
  • odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR,
  • podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petr Fukan, adresa pro doručování Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno, e-mail: poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu.

V …………………………………………….. dne …………………..

                                         _______________________

   podpis

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.