Tiskové sdělení ze dne 9. ledna 2023

9. 1. 2023

Ve věci mediálně označované jako „kauza Čapí hnízdo“, padlo dnes prvostupňové rozhodnutí Městského soudu v Praze. Soud neakceptoval argumenty obžaloby a oba obžalované v plném rozsahu obžaloby zprostil. Státní zastupitelství vzalo verdikt soudu na vědomí a ponechalo si lhůtu pro případné podání odvolání.

Nyní státní zastupitelství vyčká na písemné vyhotovení rozsudku, poté věc důkladně zváží a rozhodne o dalším postupu, tj. o tom, zda ve věci podá odvolání.

Ve zkratce si dovoluji toliko vysvětlit, že předseda senátu v rámci stručného ústního odůvodnění rozsudku shrnul přípravné řízení, které předcházelo hlavnímu líčení. V tomto směru poukazuji na skutečnost, že soud obžalobu přijal a rozhodoval o ní, proto je nutné konstatovat, že obžaloba netrpěla vadami, které by jakkoliv zapříčinily nemožnost konání hlavního líčení.

Důležité je uvědomit si, že přípravné řízení je na rozdíl od hlavního líčení velice živou etapou trestního řízení, a jednotlivá rozhodnutí i úvahy státního zástupce a policejního orgánu musí reflektovat v dané době zjištěný skutkový stav, který se rozvíjí s každým nově provedeným důkazem. Nelze tedy zpětným pohledem z dnešního dne hodnotit přípravné řízení jako celek. Státní zástupce si byl vědom dvou možných linií dané věci, a to úvahy o účelovém vyvedení Farmy Čapí hnízdo, tak i sporné otázky stran uvedení nepravdivých a hrubě zkreslených informací v žádosti o dotaci. Popis skutku, tak jak byl popsaný v obžalobě, svým rozsahem pokrýval obě z těchto úvah, jak ostatně konstatoval i předseda senátu v rámci svého stručného odůvodnění. Tyto dvě úvahy pak zohlednil státní zástupce i v rámci své závěrečné řeči. Naopak, pokud by se státní zástupce vydal toliko cestou fiktivního vyvedení společnosti a byla-li by tato úvaha v hlavním líčení vyvrácena, nebylo by pravděpodobně dokazování stran druhé úvahy vůbec vedeno.

Je nutné tedy konstatovat, že byť shrnující zkratka, kterou předseda senátu předestřel, může být vnímána jako kritika, je nutné ji vnímat pouze jako stručný abstrakt z přípravného řízení, jehož účelem byla příprava podkladových informací, které měly zajistit lepší pochopení následujících úvah soudu i širší veřejnosti.

Dále je nutné konstatovat, že státní zastupitelství v průběhu přípravného řízení může rozhodnout například o zastavení trestního stíhání, ale pouze pokud tomuto nasvědčuje bez důvodných pochybností zjištěný skutkový stav. Pokud státní zastupitelství v této věci po zrušení usnesení o zastavení trestního stíhání na základě nově zjištěných důkazů shledalo, že panují důvodné pochybnosti (svědectví A.B. ml. stran převodu akcií, tak upřesnění výkladů relevantního trhu atd.), nemohlo již pro tyto důvodné pochybnosti přijmout dříve vyslovený závěr. Zcela jasně pak vyplývá ze systému práva, že příslušnou institucí povolanou k rozhodnutí o věci je toliko a pouze soud. Závěrem si dovoluji zopakovat, že soud též obžalobu bez námitek přijal (shledal ji způsobilou) a také o ní v celém rozsahu rozhodnul.

Na postup státního zástupce je tedy nutno hledět jako na souladný se zákonem, neboť těžiště trestního řízení (provedení důkazů a jejich hodnocení) ze své podstaty leží právě v řízení před soudem a v nestranném rozhodnutí soudu.

K dalšímu postupu se vyjádříme až po prostudování písemného vyhotovení rozsudku.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.