Tiskové sdělení ze dne 20. října 2021

20. 10. 2021

S ohledem na uplynutí lhůty pro zpracování věci, která byla dozorovému státnímu zástupci stanovena do 20. října tohoto roku, si dovoluji poskytnout upřesňující informace ve věci v mediálním prostoru označované jako „kauza Čapí hnízdo“.

Lhůty a délka řízení

Po doplnění vyšetřování na základě pokynu dozorového státního zástupce byl spisový materiál policejním orgánem opětovně státnímu zástupci předložen 20. září 2021. Vedoucí státní zástupce pak dozorovému státnímu zástupci po vzájemném projednání zkrátil termín na zpracování věci na dobu jednoho měsíce. Dle interních postupů Městského státního zastupitelství v Praze jsou jinak obdobné věci zpracovávány běžně v dvouměsíční lhůtě. Toto opatření má jednak předcházet případným pochybnostem o možných průtazích ve věci, tak jeho důvodnost vyplývá ze skutečnosti, že se dozorový státní zástupce věcí již zabývá opakovaně. Předložený spisový materiál detailně studoval jak v roce 2019, než ve věci rozhodl o zastavení trestního stíhání, tak před jeho rozhodnutím o vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování v srpnu roku 2021.

Státní zastupitelství je ve své činnosti vázáno pouze trestním řádem, z tohoto důvodu musí nyní respektovat skutečnost, že jedna z obviněných osob získala opětovně poslanecký mandát a s ním spojenou imunitu. Vůči této osobě není v současné době možné provádět žádné úkony trestního řízení.  O vydání této osoby k dalšímu trestnímu stíhání bude Poslanecká sněmovna požádána v návaznosti na její ustavení a ustavení příslušných orgánů sněmovny (mandátový a imunitní výbor). 

Stanovení termínu pro zpracování věci do 20. dne tohoto měsíce nezohledňovalo průběh voleb, neboť jejich konání a výsledky jsou na vůli orgánů činných v trestním řízení nezávislé a naopak nelze ani trestní řízení podřídit tomu, že probíhají volby. Tudíž nebylo namístě jakkoliv predikovat volební výsledky a případné opakovaní mandátu obviněného. Nyní však musí státní zastupitelství reagovat na aktuální a platný stav, tj. získání nového mandátu, neboť mu toto ukládá právě trestní řád.

K otázce samotné délky přípravného řízení v předmětné věci je nutné poznamenat, že tuto lze považovat za delší, avšak s ohledem na rozsah a složitost věci se nejedná o délku zpracování nějak výjimečnou. Dovoluji si akcentovat, že ve věci bylo již rozhodnuto v roce 2019. Toto rozhodnutí bylo však zrušeno a věc byla státnímu zástupci vrácena Nejvyšším státním zástupcem. Zároveň pokyn uložený Nejvyšším státním zástupcem byl poměrně obsáhlý, kdy bylo nutné vyžádat mimo jiné i právní pomoci v zahraničí. Doba, kterou si tyto přeshraniční úkony obecně vyžádají, není přímo ovlivnitelná dozorovým státním zástupcem či policejním orgánem.

Pokud dozorový státní zástupce věc v srpnu vrátil policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování, reagoval tak na informace, které se objevily ve veřejném prostoru. K věci je též nutno dodat, že pokud svědci komunikují zásadní informace prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, nikoliv prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, není v silách jedné osoby, dozorového státního zástupce, aby tyto informace zpracovával doslova obratem. Informace vyhodnotí a v návaznosti na jím nastudovaný stav věci zpracuje až ve chvíli, kdy tyto jednak zachytí, tak ve chvíli, kdy má k posouzení jejich relevance pro další průběh přípravného řízení dostatek podkladů.

S ohledem na již výše zmíněnou skutečnost, kdy bude nutné vyčkat na rozhodnutí Poslanecké sněmovny o žádosti o vydání poslance k trestnímu stíhání, nebude nová lhůta pro zpracování věci prozatím stanovena.

Opatření stran dohledu VSZ v Praze

Městské státní zastupitelství v Praze zcela akceptuje závěry dohledové prověrky vykonané v předmětné věci Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. V rámci přijetí opatření, která mají v návaznosti na vykonaný instanční dohled předcházet zjištěným nedostatkům, pak vedení zdejšího státního zastupitelství provedeno ve věci též vlastní interní dohled. Účelem interního dohledu není provedení nějakého direktivního zásahu do činnosti dozorového státního zástupce. Nadále zůstává pravdou, že v rámci rozhodovací činnosti je dozorový státní zástupce zcela nezávislý a případné pokyny mu uložené, které by považoval za nezákonné, může odmítnout. Účelem využití tohoto zákonem předpokládaného postupu bylo především zjištění průběžných závěrů dozorového státního zástupce a snaha o dohledání případných nedostatků či potencionálně problematických bodů, které je nutné před samotným zpracováním věci dozorovým státním zástupcem vyřešit tak, aby následný proces aprobace nevyústil v opětovné vracení věci státnímu zástupci k dopracování.

V návaznosti na výše zmíněné závěry dohledu provedeného Vrchním státním zástupcem v Praze mohu uvést, že se s nimi pan doktor Šaroch seznámil. K věci podal vedoucímu státnímu zástupci podrobnějšího vysvětlení. Vedoucí státní zástupce pak dospěl k závěru, že k předcházení nedostatků plně postačuje realizace vnitřního dohledu, zkracování lhůt, a průběžné vyžadování si informací o postupu dozorového státního zástupce. K závěru, že by bylo namístě ve věci přistoupit k vyvození kárné odpovědnosti či uložení výtky dozorovému státnímu zástupci za současného stavu nedospěl. O svých závěrech pak informoval Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Další postup ve věci

S omezením stran poskytování informací, které vyplývá z neveřejného charakteru přípravného řízení, mohu nastínit následující postup takto.

V rámci interního dohledu byly zjištěny průběžné závěry dozorového státního zástupce stran posouzení věci. Jeden z důkazů, který vzešel z posledního doplnění vyšetřování, považoval dozorový státní zástupce dle svého právního názoru za dostatečný pro další využití při posouzení věci. V rámci interního dohledu však nebyl tento právní názor shledán správným a dozorovému státnímu zástupci byl dán pokyn k doplnění tohoto důkazu o nezávislou verifikaci za využití znaleckého posudku. Postup spojený utvrzení věrohodnosti důkazního prostředku pak vyplývá i z ustálené judikatury Ústavního soudu (III. ÚS 928/20). Samotné úkony v přípravném řízení může vykonávat sám státní zástupce, proto nebyla věc vrácena již policejnímu orgánu doplnění a znalecký posudek byl vyžádán přímo dozorovým státním zástupcem.  K zadání znaleckého posudku došlo již dne 5. října 2021 a jeho závěry bude případně možné využít i v nové žádosti o vydání adresované Poslanecké sněmovně.

S ohledem na dosud konané přípravné řízení, kdy není namístě ani ve věci, kde je přítomný značný veřejný zájem, poskytováním informací vyvolávat zvýšený tlak veřejných sdělovacích prostředků či obecně veřejnosti na subjekty participující na obstarávání důkazů, pak v současné chvíli nebudeme úkon, na němž se již pracuje od 5. října 2021 blíže specifikovat.

O dalším postupu ve věci bude veřejnost informována ve chvíli, kdy bude možné uveřejnit nové informace. Předpokládám, že další informace již budou souviset s meritorním zpracováním věci. Bližší informace o stavu věci při jejím zpracování dozorovým státním zástupcem ani informace, že již byl nyní provádění úkon proveden, s ohledem na neveřejnost přípravného řízení poskytovat nebudeme.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.