Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ukončilo vnitřní dohled v tzv. kauze OKD a tzv. kauze Union banka, a. s.

5. 1. 2012

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ukončilo vnitřní dohled v tzv. kauze OKD a tzv. kauze Union banka, a. s.

Vrchní státní zástupce v Olomouci rozhodl o provedení vnitřního dohledu v tzv. kauze OKD a tzv. kauze Union banka, a. s. Důvodem nařízení vnitřního dohledu bylo, že v uvedených trestních věcech vyvolaly zájem sdělovacích prostředků i veřejnosti zásahy bývalého vedení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci JUDr. Mileny Hojovcové, bývalé vrchní státní zástupkyně a jejího tehdejšího náměstka Mgr. Martina Suchého, které vedly k tomu, že v kauze OKD bylo rozhodnuto nepodat opravný prostředek do zprošťujícího rozsudku prvoinstančního soudu, přestože o to dozorový státní zástupce usiloval a v kauze Union banka,a.s. pak byl vydán dozorovému státnímu zástupci pokyn zastavit v části trestní věci trestní stíhání a poté, co ho dozorový státní zástupce odmítl splnit, zastavil trestní stíhání sám bývalý náměstek Mgr. Martin Suchý.

Provedený vnitřní dohled se proto zaměřil na okolnosti, za kterých k popisovaným zásahům bývalého vedení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci došlo.

Zákonnost a věcná správnost konečných rozhodnutí v obou trestních věcech prověřována nebyla, neboť obě trestní věci jsou pravomocně skončené a není možné je přezkoumávat, případně vydaná rozhodnutí zrušit cestou řádného nebo mimořádného opravného prostředku.

Vnitřním dohledem v kauze OKD bylo zjištěno, že JUDr. Milena Hojovcová ani Mgr. Martin Suchý neměli založeny v pomocném spise, s nímž pracovali, všechny protokoly o hlavním líčení, z nichž by bylo možno průběh hlavního líčení a důkazní situaci hodnotit. Přesto JUDr. Milena Hojovcová prostřednictvím Mgr. Martina Suchého před vynesením rozsudku dozorovému státnímu zástupci doporučila, aby se po vyhlášení rozsudku nevyjádřil k možnosti podat opravný prostředek přímo do protokolu o hlavním líčení a ponechal si lhůtu. Následně Mgr. Martin Suchý takový postup dozorovému státnímu zástupci uložil. Spisový materiál pak nedokladuje, že by se před popisovaným zásahem do trestní věci seznámili s trestním spisem
a současně že by svoji ingerenci do trestní věci řádně odůvodnili. Po doručení zprošťujícího rozsudku soudu prvního stupně dozorový státní zástupce sdělil vedení, že ve věci je třeba podat odvolání a následně zpracoval i jeho nástin. Mgr. Martin Suchý však po prostudování rozsudku a nástinu odvolání rozhodl, že odvolání podáno nebude. Ze spisového materiálu pak opětovně nevyplývá, že by se seznámil s trestním spisem a měl k dispozici všechny protokoly o průběhu hlavního líčení. JUDr. Milena Hojovcová stanovisko Mgr. Martina Suchého bez připomínek odsouhlasila.

Vnitřní dohled zjistil zásahy bývalého vedení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci i v kauze Union banka, a. s. Mgr. Martin Suchý v roce 2008 zaujal stanovisko k dalšímu procesnímu postupu v trestní věci, aniž by bylo seznatelné, že prostudoval kompletní trestní spis čítající přes 65 000 listů. Jeho postup jako správný sice následně schválil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, ten však spisový materiál, na jehož podkladě Mgr. Martin Suchý svůj závěr postavil, studoval pouhý den. Následně Mgr. Martin Suchý po dalším studiu trestního spisu v roce 2010 vydal dozorovému státnímu zástupci pokyn k zastavení trestního stíhání u části obviněných, dozorový státní zástupce však tento pokyn odmítl splnit jako nezákonný. V následujícím sporu o zákonnost vydaného pokynu rozhodovala ve smyslu § 12e odst. 3 zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, JUDr. Milena Hojovcová. Poté, co spisový materiál v rozsahu přesahujícím 26 000 listů studovala jen šest dnů, dala za pravdu Mgr. Martinu Suchému, trestní věc byla dozorovému státnímu zástupci odňata a trestní stíhání Mgr. Martin Suchý zastavil.  

Lze tedy uzavřít, že okolnosti, za nichž bylo zasaženo do obou trestních věcí, mohou vzbuzovat otázku, zda bylo postupováno s náležitou odborností. To současně snižuje důvěru ve správnost popsaných zásahů a v konečném důsledku i ve správnost rozhodování na státním zastupitelství.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nezpochybňuje, že vedoucí státní zástupce či jeho náměstek jsou oprávněni v mezích zákona zasahovat do trestních věcí vedených státním zastupitelstvím, v jehož čele stojí, avšak základní podmínkou za níž lze takový zásah připustit, je detailní znalost příslušného trestního spisu. Bohužel právě taková znalost úplného trestního spisu ze strany ingerujících dohledovými prověrkami v případě obou zásahů zjištěna nebyla a trestní věci byly pravomocně skončeny.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.