Tisková zpráva ze dne 18. 10. 2019

18. 10. 2019

Stav ke dni 16. 10. 2019

I. Počet trestních řízení vedených na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci ve vyšetřování:

Na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci je či bylo do současnosti vedeno v souvislosti s tzv. „lihovou mafií“ celkem 20 dozorových spisů. Činnost organizované zločinecké skupiny tzv. „lihové mafie“ byla odhalena ostravskou expoziturou Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV (ÚOOZ). Na některých kauzách spolupracoval v pozdějších fázích řízení také Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a po sloučení obou zmíněných útvarů byly případy vedeny u Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV. V souvislosti s činností tzv. „lihové mafie“ bylo vedeno také přibližně 10 dalších případů, v nichž byl dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonáván nižšími státními zastupitelstvími (např. kauza nedovoleného ozbrojování, podplacení příslušníka vězeňské služby, případ týkající některých příslušníků celní správy a několik případů odběratelů nezdaněného lihu). Dále budou hodnoceny pouze výsledky případů vedených na VSZ Olomouc.

II. Celkový počet stíhaných osob v dozorovaných věcech VSZ v Olomouci:

V trestních kauzách dozorovaných na VSZ Olomouc bylo či je trestně stíháno celkem 55 osob. V některých případech se jedná o stejné osoby, kde tato skutečnost se týká zejména hlavních osob v organizované zločinecké skupině.

III. Počet osob, na které byla podána obžaloba:

Do současné doby byla ze strany dozorových státních zástupců podána obžaloba v celkově 12 trestních věcech, kdy obžaloba byla podána celkem na 40 osob.

IV. počet osob, u nichž došlo k vyřízení věci v přípravném řízení:

Celkem ve třech dozorovaných věcech došlo k pravomocnému ukončení trestního řízení u 4 obviněných osob, kdy důvodem ukončení tohoto řízení bylo u 2 osob vydání usnesení o zastavení trestního stíhání pro neúčelnost ve smyslu § 172 odst. 2 písm. a) tr. řádu.  U 1 osoby došlo k vydání usnesení o zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu  (obviněný zemřel). U 1 obviněné osoby bylo trestní stíhání zastaveno dle § 172 odst. 1 písm. c) tr. řádu. Pro doplnění se uvádí, že taktéž u jedné obviněné osoby, bylo stíhání pro část jejího jednání pravomocně ukončeno v přípravném řízení, kdy však pro zbývající (převážnou) část jednání byla na tuto osobu podána obžaloba.

V. Počet osob, u kterých je doposud vedeno přípravné řízení ve fázi vyšetřování:

Celkem ve 4 dozorovaných věcech je nadále vedeno přípravné řízení ve fázi vyšetřování, kdy toto se týká celkem 11 osob. V jednom případě se přitom jedná o trestní věc, v níž padl původně zprošťující rozsudek v roce 2011, resp. 2012, která byla v roce 2018 vrácena do přípravného řízení po povolení obnovy řízení na základě nových důkazů získaných v rámci objasňování trestné činnosti tzv. „lihové mafie“.

VI. počet osob, u nichž již bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem – uznání viny:

V současnosti bylo pravomocně odsouzeno 17 osob. Jedná se o tyto dozorované případy:

a) 2 VZV 2/2014 – 6 osob z celkového počtu 8 obžalovaných osob (u zbylých 2 osob rozhodnuto soudem I. stupně, tedy nepravomocně – viz dále)

b) 2 VZV 4/2014 – 2 osoby

c) 2 VZV 3/2015 – 1 osoba

d) 2 VZV 4/2015 – 7 osob

e) 2 VZV 4/2017 – 1 osoba

VII. pravomocně uložené tresty:

a) Těmto celkem 17 pravomocně odsouzeným osobám byl uložen trest odnětí svobody v celkové délce 140 let a 6 měsíců.

b) Z celkového počtu 17 pravomocně odsouzených osob, byl celkem u 5 osob uložen trest odnětí svobody v trvání 10 až 13 let.

c) Z těchto 17 osob bylo celkem 15 osob uznáno vinným ze spáchání trestného činu účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 trestního zákoníku či trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny dle § 107 trestního zákoníku.

d) U celkem 8 odsouzených osob bylo pravomocně rozhodnuto o uložení trestu propadnutí majetku.

VIII. počet osob, u nichž bylo rozhodnuto nepravomocným rozsudkem – uznání viny:

V současnosti bylo nepravomocně rozsudkem soudu I. stupně odsouzeno 6 osob, kdy rozhodnutí soudů bylo napadeno odvoláním ze strany obžalovaných osob a v případě 3 osob také odvoláním státního zástupce. Konkrétně se to týká těchto případů:

a) 2 VZV 9/2015 – 3 osoby

b) 2 VZV 14/2017 – 1 osoba

c) 2 VZV 2/2019 – 1 osoba

d) 2 VZV 2/2014 – 1 osoba

V těchto případech byly 4 osoby odsouzeny pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny dle § 107 trestního zákoníku. Těmto nepravomocně odsouzeným osobám byl celkově uložen trest odnětí svobody v trvání 50 let a 2 měsíců a současně byl u  jedné osoby ukládán peněžitý trest v rozsahu 500.000,-Kč. Dále také u dvou osob bylo přistoupeno k trestu propadnutí části majetku, kdy se jednalo o  nemovitosti.

IX. počet osob, u kterých bylo nepravomocně rozhodnuto o zproštění obžaloby:

Ve dvou trestních věcech (2 VZV 2/2014 a 2 VZV 5/2014) bylo soudem I. instance nepravomocně rozhodnuto o zproštění obžaloby, kdy tato rozhodnutí se týkají celkem 5 obžalovaných osob (1 osoba ve věci 2 VZV 2/2014 a 4 osoby ve věci 2 VZV 5/2014).V těchto případech podali státní zástupci odvolání v neprospěch obžalovaných osob, o odvoláních dosud nebylo rozhodnuto.

X. počet osob, u kterých nebylo nalézacím soudem doposud rozhodnuto:

V současnosti z počtu 40 obžalovaných osob doposud nebylo soudem I. instance rozhodnuto o obžalobě u  12 osob. Jedná se o tyto případy:

1. 2 VZV 1/2014 – 9 osob

2. 2 VZV 13/2017 – 1 osoba

3. 2 VZV 6/2018 – 2 osoby

XI. Závěrečné shrnutí:

V případech souvisejících s organizovanou zločineckou skupinou tzv. „lihové mafie“ bylo pod dozorem VSZ Olomouc doposud trestně stíháno 55 osob. Obžaloba byla doposud podána na 40 osob a pravomocně odsouzeno bylo 17 osob, 6 osob nepravomocně a 5 osob bylo nepravomocně obžaloby zproštěno, u 12 osob doposud nebylo soudem I. instance rozhodnuto. V přípravném řízení je nadále stíháno 11 osob a u 4 osob již bylo trestní stíhání ukončeno jejich zastavením (z toho ve 3 případech pouze z důvodu neúčelnosti trestního stíhání s ohledem na již uložené či hrozící tresty či z důvodu úmrtí a pouze u 1 osoby z věcných důvodů).

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.