Tisková zpráva – ČEZ

10. 2. 2010

Informace Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v  trestní věci pracovníků ČEZ Měření, s.r.o. útvaru NTZ

Trestní věc 32 zaměstnanců společnosti ČEZ Měření, s.r.o., útvaru Netechnických ztrát (NTZ), obviněných z trestného činu vydírání dle § 235 tr. zákona, sleduje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci od samotného počátku trestního stíhání. Krátce po zahájení vyšetřování v prosinci 2008 si VSZ Olomouc vyžádalo předložení kompletního trestního spisu a provedlo v něm dohledovou prověrku. S jejími závěry pak v lednu 2009 seznámilo podřízené Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc. Pozornost byla věnována jak podmínkám trestní odpovědnosti obviněných, tak i možné právní kvalifikaci jejich jednání. Již v tomto okamžiku VSZ Olomouc jasně konstatovalo, že za vydírání není možné považovat tu činnost obviněných, která spočívala ve zjištění neoprávněných odběrů elektřiny, v následném přerušení dodávky elektrické energie ani v podmiňování obnovení dodávky  uzavřením dohody s poškozenými o náhradě škody. Stejně tak vyloučilo, že by mohlo být za protiprávní bráno jednání s poškozenými v nočních hodinách, postupné snižování jinak zákonně vypočítané náhrady škody nebo používání černých uniforem obviněnými. VSZ Olomouc pak krajskému státnímu zastupitelství jednoznačně sdělilo, že trestného činu by se mohli dopustit jen ti z obviněných, kteří přímo jednali s poškozenými o náhradě škody, a přitom by je protiprávním způsobem (násilím, hrozbou násilí, hrozbou ztráty zaměstnání, hrozbou uložení vysokého trestu odnětí svobody či obdobnou nelegální výhrůžkou) nutili k podepsání dohody o jejím uznání. Takové jednání by bylo excesem (vybočením) z jinak oprávněného jednání o náhradě škody a mohlo by být při splnění dalších podmínek kvalifikováno jako trestný čin vydírání dle § 235 tr. zákona nebo útisku dle § 237 tr. zákona.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v rámci svých pravomocí podrobně sledovalo průběh vyšetřování. Před jeho skončením si opět vyžádalo předložení celého spisu k provedení komplexní dohledové prověrky. Po pečlivém vyhodnocení všech skutečností dospělo VSZ Olomouc k prakticky totožnému závěru, jako už v lednu 2009. Ani nově opatřené důkazy, včetně několika znaleckých posudků, neumožňují kvalifikovat jednání obviněných jako trestný čin vydírání. U některých obviněných je však možno jejich čin posoudit jako trestný čin útisku dle § 237 tr. zákona. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci proto uložilo podřízenému Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, pob. Olomouc, aby u těch obviněných, kteří se dle výsledku dokazování nedopustili trestného činu vydírání ani útisku, bylo jejich trestní stíhání zastaveno.

Kontrola odběrného místa ze dne 6.12.2005, v jejímž rámci došlo k úmrtí ani nošení zbraně některým z obviněných, nebyly předmětem probíhajícího trestního stíhání, v němž VSZ Olomouc vykonává tento dohled. V médiích prezentované videonahrávky a fotografie přímo nesouvisí s žádným ze stíhaných skutků v této věci.

V Olomouci, 10.2.2010

Markéta Ševčíková

Tisková mluvčí VSZ Olomouc

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.