Shrnutí případů týkajících se trestné činnosti tzv. lihové mafie

13. 12. 2022

Případ skupiny kolem Radka Březiny

Stav ke dni 12. 12. 2022

I. Počet trestních řízení vedených na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci ve vyšetřování:

Na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci (dále jen VSZ Olomouc) je či bylo do současnosti vedeno v souvislosti s tzv. „lihovou mafií“ celkem přibližně 20 dozorových spisů. Činnost organizované zločinecké skupiny tzv. „lihové mafie“ byla odhalena ostravskou expoziturou Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ). Na některých kauzách spolupracoval v pozdějších fázích řízení také Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a po sloučení obou zmíněných útvarů byly případy vedeny u Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV. V souvislosti s činností tzv. „lihové mafie“ bylo vedeno také přibližně 10 dalších případů, v nichž byl dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonáván nižšími státními zastupitelstvími (např. kauza nedovoleného ozbrojování, podplacení příslušníka vězeňské služby, případ týkající některých příslušníků celní správy a několik případů odběratelů nezdaněného lihu). Dále budou hodnoceny pouze výsledky případů vedených na VSZ Olomouc.

II. Celkový počet stíhaných osob v dozorovaných věcech VSZ v Olomouci:

V trestních kauzách dozorovaných na VSZ Olomouc bylo či je trestně stíháno celkem 61 osob. V některých případech se jedná o stejné osoby, kde tato skutečnost se týká zejména hlavních osob v organizované zločinecké skupině.

III. Počet osob, na které byla podána obžaloba:

Do současné doby byla ze strany dozorových státních zástupců podána obžaloba v celkově 18 trestních věcech, kdy obžaloba byla podána celkem na 57 osob.

IV. počet osob, u nichž došlo k vyřízení věci v přípravném řízení:

Celkem ve třech dozorovaných věcech došlo k pravomocnému ukončení trestního řízení u 4 obviněných osob, kdy důvodem ukončení tohoto řízení bylo u 2 osob vydání usnesení o zastavení trestního stíhání pro neúčelnost ve smyslu § 172 odst. 2 písm. a) tr. řádu.  U 1 osoby došlo k vydání usnesení o zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu  (obviněný zemřel). U 1 obviněné osoby bylo trestní stíhání zastaveno dle § 172 odst. 1 písm. c) tr. řádu. Pro doplnění se uvádí, že taktéž u jedné obviněné osoby, bylo stíhání pro část jejího jednání pravomocně ukončeno v přípravném řízení, kdy však pro zbývající (převážnou) část jednání byla na tuto osobu podána obžaloba.

V. Počet osob, u kterých je doposud vedeno přípravné řízení ve fázi vyšetřování:

Všechny trestní věci ve stádiu přípravného řízení již byly skončeny podáním obžaloby nebo jiným rozhodnutím, jímž se končí vyšetřování.

VI. počet osob, u nichž již bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem – uznání viny:

V současnosti již bylo z 57 obžalovaných pravomocně odsouzeno 35 osob.

VII. pravomocně uložené tresty:

a) Těmto celkem 35 pravomocně odsouzeným osobám  (z toho 1 právnická osoba) byl uložen trest odnětí svobody v celkové délce 244 let a 2 měsíce.

b) Z celkového počtu 35 pravomocně odsouzených osob, byl celkem u 8 osob uložen trest odnětí svobody v trvání 10 až 13 let a u odsouzené právnické osoby byl uložen trest zrušení právnické osoby.

c) Z těchto 35 osob bylo celkem 31 osob uznáno vinnými ze spáchání trestného činu účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 trestního zákoníku či trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny dle § 107 trestního zákoníku.

d) U celkem 11 odsouzených osob bylo pravomocně rozhodnuto o uložení trestu propadnutí majetku (celého či jeho části) a u řady dalších osob byly uloženy další majetkové sankce (peněžité tresty, tresty propadnutí věci či náhradní hodnoty, případně došlo k zabrání věci nebo náhradní hodnoty). Dále byly uloženy tresty zákazu činnosti a další vedlejší tresty.

VIII. Počet osob, u nichž již bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem – zproštění viny:

Ve věci 2 VZV 5/2014 (legalizace výnosů z trestné činnosti) byly pravomocně zproštěny viny 2 osoby (u dalších 2 obžalovaných dosud probíhá hlavní líčení). A dále v trestní věci 2 VZV 2/2014 bylo pravomocně rozhodnuto o zproštění obžaloby ohledně 1 obžalované osoby (tato osoba byla nicméně odsouzena v jiné trestní kauze týkající se tzv. lihové mafie; ostatních 7 obžalovaných osob v této trestní věci bylo odsouzeno), ve věci 2 VZV 6/2018 byly zproštěny 2 osoby a ve věci 2 VZV 1/2014 byla zproštěna 1 osoba (ostatních 8 osob bylo odsouzeno). Celkem tedy bylo pravomocně zproštěno obžaloby 6 osob (z toho jedna zčásti).

IX. počet osob, u nichž bylo rozhodnuto nepravomocným rozsudkem – uznání viny:

V současnosti bylo nepravomocně rozsudkem soudu I. stupně odsouzeno 6 osob, Konkrétně se to týká těchto případů:

  1. 2 VZV 1/2014 – 5 osob (ovlivňování trestního řízení, úplatky, dále 3 osoby již byly pravomocně odsouzeny a 1 zproštěna)
  2. 2 VZV 3/2021 – 1 osoba

V těchto případech byly všechny osoby nepravomocně odsouzeny pro trestné činy spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny dle § 107 trestního zákoník.

X. počet osob, u kterých nebylo nalézacím soudem doposud rozhodnuto:

V současnosti z počtu 57 obžalovaných osob již bylo soudem I. instance rozhodnuto o obžalobě u naprosté většiny obžalovaných osob. Zbývá rozhodnout ve věci 2 VZV 5/2014 (legalizace výnosů z trestné činnosti, 2 osoby), kde byl původně zprošťující rozsudek odvolacím soudem zrušen a věc byla vrácena soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí, a dále ve věcech 2 VZV 4/2018 (1 osoba) a 2 VZV 1/2018 (6 osob), kde byly podány obžaloby v roce 2022, celkem tedy zbývá rozhodnout o 9 obžalovaných osobách.

XI. Závěrečné shrnutí: V případech souvisejících s organizovanou zločineckou skupinou vytvořenou Radkem Březinou bylo pod dozorem VSZ Olomouc doposud trestně stíháno61 osob. Obžaloba byla doposud podána na 57 osobpravomocně odsouzeno bylo 35 osob, 6 osob nepravomocně, 6 osob bylo pravomocně obžaloby zproštěno, u 1 osoby bylo trestní stíhání zastaveno pro neúčelnost a ohledně 9 osob soudy dosud nerozhodly. V přípravném řízení již není aktuálně stíhána žádná osoba. U 4 osob bylo trestní stíhání ukončeno rozhodnutím o zastavení trestního stíhání (z toho ve 3 případech pouze z důvodu neúčelnosti trestního stíhání s ohledem na již uložené či hrozící tresty či z důvodu úmrtí a pouze u 1 osoby z věcných důvodů).

Mgr. Petr Šereda
ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.