Ochrana dětí

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech:

  • dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu,
  • dítě jako poškozený (oběť) trestným činem.

V obou případech je jim poskytována ze zákona speciální ochrana.

Dítě jako pachatel trestného činu

Děti do patnácti let

Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné, tj. nemůže být stíháno za spáchání trestného činu, o jeho činu mluvíme jako o činu jinak trestném.

Dopustí-li se však dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež, podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, opatření potřebná k jeho nápravě (výchovná povinnost, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, dohled probačního úředníka, ochrannou výchovu a ochranné léčení).

V řízení proti dětem mladším patnácti let, které se měly dopustit činu jinak trestného, postupuje soud pro mládež podle zvláštních právních předpisů upravujících občanské soudní řízení, neboť děti mladší patnácti let nejsou trestně odpovědné, a proto proti nim nelze vést trestní řízení.

V tomto řízení musí mít dítě opatrovníka. Opatrovníkem dítěte pro řízení ustanoví soud pro mládež advokáta.

Účastníkem řízení bude vedle dítěte také příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče (pěstouni), jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno (např. prarodiče mající dítě u sebe). Podalo-li návrh na zahájení řízení státní zastupitelství, je účastníkem řízení také státní zastupitelství.

V řízení je nutné chránit soukromí dítěte ve stejném rozsahu jako u mladistvého, stejně tak je třeba použít restriktivní právní úpravu uveřejnění výsledků řízení o uložení opatření dítěti ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Mladiství

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Mladistvý je již trestně odpovědný. Trestní odpovědnost mladistvého začíná spácháním provinění v den, který následuje po dni, kdy dovršil patnáct let a končí v den dovršení osmnáctého roku jeho věku. Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá proviněním.

Trestní odpovědnost mladistvého za provinění a opatření za ně ukládaná upravuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Mladistvému lze uložit za spáchané provinění pouze opatření:

  • výchovná (dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou),
  • ochranná opatření (ochranné léčení, zabezpečovací detence , zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná výchova),
  • trestní (obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci , zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněné).

Opatření (výchovná, ochranná a trestní) uložená podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže musí přihlížet k osobnosti toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu.

Řízení v trestních věcech mladistvých je též upraveno zákonem o soudnictví ve věcech mládeže.

V trestním řízení ve věcech mladistvých musejí všechny zúčastněné osoby dodržovat pravidla ochrany osobních údajů mladistvých, tj. mohou být zveřejňovány jen takové informace, které nemohou vést k odhalení totožnosti mladistvého. Všechny zúčastněné orgány, tj. policejní orgány, státní zástupce, soudci, úředníci probační a mediační služby či sociální pracovníci musejí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. Podle zákona projednávají trestní věci mladistvých soudy pro mládež. V praxi to neznamená, že by byly vytvořeny nějaké nové soudní orgány, ale trestní kauzy mladistvých řeší specializovaní soudci obecných soudů.

Dítě jako poškozený (oběť) trestným činem a svědek trestného činu

V trestním řádu lze nalézt ustanovení, které se týkají jen určitého okruhu poškozených nebo svědků. U nich vyžaduje trestní řád specifický postup.

Výslech osoby mladší osmnácti let

Věková i mentální úroveň osob mladších osmnácti let vyžaduje diferencovaný přístup a zvláštní znalosti při jejich výslechu, zejména pokud jsou tyto osoby vyslýchány za situace, kdy jsou zároveň poškozenými (zvláště ohledně některých trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti).

Trestní řád zakotvuje odchylky výslechu osob mladších osmnácti let v případě, že jsou vyslýchány o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jejich duševní a mravní vývoj. Výslech je třeba provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat.

K výslechu se přibere pedagog nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče.

Přítomnost rodičů u výslechu osoby mladší osmnácti let je tedy jen fakultativní a nemůže nahradit nezbytnost přibrání pedagoga nebo jiné osoby uvedené výše. Přítomnost rodiče či rodičů je vyloučena naopak v případě, že rodiče zároveň ve věci mají postavení svědka, jsou na věci zainteresováni jako poškození anebo dokonce by mohlo přicházet v úvahu jejich trestní stíhání. Totéž platí i v případě, pokud je možno učinit závěr, že osoba mladší osmnácti let nebude v přítomnosti rodičů schopna nebo ochotna vypovídat pravdu.

Výslech osoby mladší osmnácti let musí být proveden tak, aby již výslech nebylo nutné v dalším průběhu řízení opakovat. Výslech je v praxi zpravidla prováděn již v přípravném řízení a neměl by být v dalších fázích řízení, není-li to nutné, opakován.

Zvláštní pozornost, kterou trestní řád věnuje výslechu osob mladších osmnácti let, se dále promítá i v dalších ustanoveních trestního řádu (např. je-li vysvětlení požadováno od nezletilého, je třeba o úkonu vyrozumět jeho zákonného zástupce; to neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit).

Ochrana osobních údajů a soukromí osob mladších osmnácti let

Trestní řád stanoví, že nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší osmnácti let. Stejná ochrana se poskytuje i poškozenému staršímu osmnácti let, jestliže byl vůči němu spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a dětem.

Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti takového poškozeného je zakázáno. Pravomocný rozsudek nesmí být v zásadě zveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a bydliště takových poškozených.

Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění, lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení účelu trestního řízení a dále v případě, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby nebo pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace souhlas.

Zemřela-li nebo byla-li tato osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její rodiče, v případě osoby mladší osmnácti let nebo s omezenou svéprávností pak její zákonný zástupce nebo opatrovník. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou.

Nerespektování těchto ustanovení může být postiženo jako přestupek s peněžitou sankcí až 1.000.000,- Kč, resp. 5.000.000,- Kč (spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem) nebo dokonce jako trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji (je-li tím způsobena vážná újma na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají).

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.