Stížnosti

Stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b zákona o státním zastupitelství)

Každý má možnost podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství. Může být taktéž podána stížnost na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b odst. 1 zákona o státním zastupitelství).

Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení, tj. příslušnému vedoucímu státnímu zástupci, který je nadřízen státnímu zástupci či zaměstnanci, proti kterému je stížnost směřována.

V případě stížnosti podané proti nejvyššímu státnímu zástupci je k jejímu vyřízení příslušný ministr spravedlnosti (§ 16b odst. 2 zákona o státním zastupitelství).

Ten, kdo je příslušný k vyřízení stížnosti, je povinen přešetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené; vyžaduje-li to řádné prošetření stížnosti, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě požádá o vyjádření další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, sdělí stěžovateli v rámci vyrozumění o vyřízení stížnosti, jaká opatření byla přijata pro odstranění zjištěných závad (§ 16b odst. 3 zákona o státním zastupitelství).

Je-li v téže věci podána stejným stěžovatelem další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá; na to je třeba stěžovatele v odpovědi na předchozí stížnost upozornit (§ 16b odst. 4 zákona o státním zastupitelství).

Lhůtu dvou měsíců k vyřízení stížností stanovenou v § 16a odst. 6 zákona o státním zastupitelství nelze překročit (§ 16b odst. 5 zákona o státním zastupitelství).

K přezkoumání vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce nadřízený vedoucímu státnímu zástupci, který stížnost vyřizoval, a pokud stížnost vyřizoval nejvyšší státní zástupce nebo ministerstvo, ministr spravedlnosti (§ 16b odst. 5 zákona o státním zastupitelství). Vyřizoval-li tedy stížnost vrchní státní zástupce, je k přezkoumání vyřízení příslušný nejvyšší státní zástupce.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím