Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (European AntiFraud Office – OLAF) byl vytvořen na základě rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. dubna 1999 a nahradil tak Koordinační jednotku pro prevenci podvodů (UCLAF) působící v rámci Komise. Úřad OLAF zodpovídá za ochranu finančních a ekonomických zájmů Evropské unie, boj s podvody a korupcí, provádí zejména správní vyšetřování a při vyšetřování spolupracuje s příslušnými orgány členských států EU. Dohled nad vyšetřováním je svěřen Dozorčímu výboru OLAFu, který se skládá z pěti veřejně známých a nezávislých osobností, které jsou jmenovány společně Parlamentem, Komisí a Radou.

Logo OLAF

Nejvyšší státní zastupitelství je v souladu s obsahem Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství kontaktním bodem pro předávání informací a spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům v trestněprávní oblasti. Za účelem zajištění komunikace s úřadem OLAF byla vytvořena síť AFCOS (Anti-Fraud Coordinating Structure) jako struktura kontaktních bodů na příslušných resortech, regionálních radách regionu soudržnosti, Magistrátu hl. m. Prahy, Policejním prezidiu, NKÚ a NSZ.

Zásadní část komunikace mezi vnitrostátními orgány a úřadem OLAF přitom probíhá ve dvou základních rovinách týkajících se pravidelných hlášení tzv. trestněprávních nesrovnalostí a tzv. administrativních či správněprávních nesrovnalostí. První z oblastí je autonomně zajišťována Nejvyšším státním zastupitelstvím jako výlučným kontaktním bodem sítě AFCOS pro trestněprávní nesrovnalosti, druhá ze zmíněných oblastí, tedy hlášení správněprávních nesrovnalostí, je pak zajišťována Ministerstvem financí ČR jako centrálním kontaktním bodem v rámci shromažďování informací od jednotlivých kontaktních bodů (mimo Nejvyšší státní zastupitelství, které svoji působnost v trestněprávní oblasti vzhledem ke specifikům trestního řízení a limitům podávání a sdílení informací z trestního řízení vykonává autonomně – blíže viz níže).

 V období od roku 2001 do roku 2007 Nejvyšší státní zastupitelství vystupovalo v postavení centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS pro komunikaci s úřadem OLAF. V rámci několikaletého zajištění této funkce orgánem státního zastupitelství bylo po vyhodnocení náplně dosavadní formy spolupráce a jejího dalšího směřování zaujato stanovisko o vhodnosti přenesení funkce centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS přímo na orgán podílející se na řízení a kontrole toku evropských finančních prostředků. Tímto orgánem je Ministerstvo financí ČR. Tento krok, uskutečněný na pokladě Usnesení vlády ČR č. 1010 ze dne 5. září 2007, byl a nadále zůstává odůvodněn zejména skutečností, že zásadní objem informací a okruh spolupráce s úřadem OLAF představují oblasti, které nespadají do působnosti orgánů soustavy státního zastupitelství, ale naopak se přímo dotýkají oblasti administrativní činnosti spojené s audity, kontrolou a vyhodnocováním nakládání s finančními prostředky v rámci jednotlivých dotačních projektů. Jak již bylo uvedeno, agenda činnosti centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS probíhá mimo organizační zajištění vzájemné spolupráce především v oblasti administrativní kontroly nakládání s finančními prostředky EU, tedy v oblasti zcela mimo kompetenci soustavy státního zastupitelství.

Vzhledem ke specifickým podmínkám pro poskytování informací získaných v trestním řízení a v návaznosti na základní rozlišení hlášených nesrovnalostí na oblast trestněprávní a oblast administrativní, Nejvyšší státní zastupitelství nadále vystupuje v rámci sítě AFCOS vůči úřadu OLAF jako výlučný kontaktní bod pro trestněprávní oblast a pro hlášení trestněprávních nesrovnalostí formou pravidelných čtvrtletních zpráv. Při výkonu této agendy tak NSZ provádí činnost v rámci standardní působnosti státního zastupitelství jako orgánu činného v trestním řízení a zajišťuje zprostředkování výměny informací mezi českými orgány činnými v trestním řízení a vyšetřujícími orgány úřadu OLAF. Jak již bylo uvedeno shora, tomuto evropskému úřadu jsou rovněž podávány pravidelné čtvrtletní zprávy o tzv. nesrovnalostech v trestněprávní oblasti při nakládání s finančními prostředky EU týkající se probíhajících trestních řízení ve věcech, ve kterých došlo nebo mohlo dojít k poškození či ohrožení finančních nebo ekonomických zájmů EU. Tyto předávané informace jsou přitom získávány především formou existující informační povinnosti nižších státních zastupitelství vůči NSZ a spolupráci Nejvyššího státního zastupitelství s Policejním prezidiem jako dalším z kontaktních bodů sítě AFCOS.

Formálně je na Nejvyšším státním zastupitelství spolupráce s úřadem OLAF při hlášení trestněprávních nesrovnalostí a další komunikaci či výměny informací vykonávána Odborem závažné hospodářské a finanční kriminality (dále jen Odbor ZHFK). Odbor ZHFK NSZ obligatorně sleduje veškerá trestní řízení vedená na všech úrovních českými orgány činnými v trestním řízení ve věcech trestných činů majících dopad na příjmy a výdaje rozpočtů Evropské unie, pokud při jejich spáchání došlo ke způsobení škody přesahující částku 10.000 EUR. Do této oblasti spadá především jednání pachatelů v oblasti poskytování dotací pocházejících ze zdrojů EU, trestná činnost spočívající v neoprávněném krácení a neodvádění cla jako jednoho z příjmů evropských rozpočtů a dále trestná činnost představovaná paděláním a rozšiřováním padělků měny Euro.

Více informací…

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.