Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

1.    Název

Okresní státní zastupitelství v Trutnově

2.    Důvod a způsob založení

Okresní státní zastupitelství v Trutnově bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Blíže ke struktuře státního zastupitelství zde.
Blíže k pravomoci a působnosti státního zastupitelství zde.

3.     Organizační struktura

Organizační struktura Okresního státního zastupitelství v Trutnově: okresní státní zástupce, náměstek okresního státního zástupce, státní zástupci, právní čekatelé, vedoucí správy, ostatní zaměstnanci.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Okresní státní zastupitelství v Trutnově
Horská 5
Trutnov 541 01
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Okresní státní zastupitelství v Trutnově
Horská 5
Trutnov 541 01
Česká republika

Více…

4.3    Úřední hodiny

Informace o úředních hodinách pro veřejnost najdete zde.

4.4    Telefonní čísla

Podatelna

Tel.:  +420 499 500 500

Tiskový mluvčí

Tel.:  +420 499 500 500

Fax podatelna

Fax:  +420 499 813 056

4.5   Adresa internetových stránek

www.verejnazaloba.cz/osz-trutnov

4.6   Adresa podatelny

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě a pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě

4.7    Elektronická adresa podatelny

podatelna@osz.tru.justice.cz

Bližší informace zde.

Další elektronické adresy:

Tiskový mluvčí Okresního státního zastupitelství v Trutnově:

podatelna@osz.tru.justice.cz

E-mailové adresy zaměstnanců Okresního státního zastupitelství v Trutnově nejsou určeny pro příjem podání určených Okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově.

4.8   Datová schránka

ID datové schránky Okresního státního zastupitelství v Trutnově:

ipkah7u

5.    Případné platby lze poukázat

Adresa: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu pro běžný styk: 3424511/0710

6.    IČO

Identifikační číslo Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové: 00026051

7.    Plátce daně z přidané hodnoty

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

8.1   Seznamy hlavních dokumentů

Okresní státní zastupitelství v Trutnově se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy.

Více…

8.2    Rozpočet

Údaje o rozpočtu a hospodaření Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové naleznete zde.

9.      Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústní žádost o poskytnutí informace může být podána osobně v sídle Okresního státního zastupitelství v Trutnově nebo telefonicky na telefonním čísle + 420 499 500 500 v úředních hodinách Okresního státního zastupitelství v Trutnově.

K tomu blíže zde.

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu: Okresní státní zastupitelství v Trutnově, Horská 5, 541 01 Trutnov

b) osobně ji doručit na podatelnu  Okresního státního zastupitelství v Trutnově

c) zaslat prostřednictvím faxu  (č. faxu: +420 499 813 056)

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Okresního státního zastupitelství v Trutnově – podatelna@osz.tru.justice.cz.

e) zaslat datovou schránkou viz bod 4.8

Formulář pro podání žádosti je možné získat na podatelně Okresního státního zastupitelství v Trutnově nebo zde.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství v Trutnově.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství v Trutnově.

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Okresní státní zastupitelství v Trutnově žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů ode jejího doručení, rozhodne Okresní státní zastupitelství v Trutnově o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Okresního státního zastupitelství v Trutnově, Okresní státní zastupitelství v Trutnově žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli sděleno do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Okresní státní zastupitelství v Trutnově žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Okresní státní zastupitelství v Trutnově mu ji poskytne.

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Okresní státní zastupitelství v Trutnově poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Okresní státní zastupitelství v Trutnově žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

10.    Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné lze v místě a způsobem uvedeným výše pod body 4.1 až 4.8.

Více…

11.    Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané právní předpisy

Okresní státní zastupitelství v Trutnově se v rámci své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy. Více…

Nejdůležitější používané předpisy jsou přístupné k nahlédnutí zde, a to nepřetržitě:
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2  Vydané právní předpisy

Okresní státní zastupitelství v Trutnově nevydává obecně závazné právní předpisy.

12.    Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad naleznete zde.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Takové rozhodnutí vůči Okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově vydáno nebylo.

13.   Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Okresní státní zastupitelství v Trutnově nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

13.2  Výhradní licence

Okresní státní zastupitelství v Trutnově nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14.    Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy Okresního státního zastupitelství v Trutnově v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

za rok 2019 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6566231

za rok 2018 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6076345

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.