Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

1.    Úplný název povinného subjektu

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5

2.    Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

3.     Organizační struktura

Organizační strukturu Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 najdete zde.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5
náměstí 14. října 12
Praha 5 150 00
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5
náměstí 14. října 12
Praha 5 150 00
Česká republika

4.3    Úřední hodiny

Úřední hodiny podatelny

pondělí7:30 – 16:30 h
úterý7:30 – 16:00 h
středa7:30 – 17:00 h
čtvrtek7:30 – 16:00 h
pátek7:30 – 14:30 h

4.4    Telefonní čísla

Podatelna

Tel.:  +420 257 104 111

Tiskový mluvčí

Tel.:  +420 737 247 285

4.5   Čísla faxu

Podatelna

Fax:  +420 257 325 719

4.6   Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek

www.verejnazaloba.cz/osz-praha-5

4.7    Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronických podatelen

podatelna@osz.pha5.justice.cz

ID datové schránky

e85ahqb

4.8   Další elektronické adresy

Tiskový mluvčí MSZ v Praze

mluvci@msz.pha.justice.cz

5.    Případné platby lze poukázat

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 není samostatnou účetní organizační jednotkou, nemá vlastní rozpočet, náklady a výdaje jsou kryty z rozpočtu Městského státního zastupitelství v Praze. Nemá vlastní účet, případné platby se poukazují na účet Městského státního zastupitelství v Praze (viz webové stránky MSZ-Praha)

6.    IČ

Není přiděleno

7.    DIČ

Nejvyšší státní zastupitelství není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

8.1   Seznam hlavních dokumentů

Organizační řád

Kancelářský řád

8.2    Rozpočet

9.      Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústní žádosti zodpoví Mgr. Hana Vrbová, obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5, telefon č. +420 257 104 111. Písemné žádosti je třeba doručit na výše uvedenou adresu a fax, či elektronickou poštou na adresu podatelna@osz.pha5.justice.cz. Informace je možno získat pouze v pracovní době Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.[1]

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu: Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5

b) osobně ji doručit na podatelnu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5

c) zaslat prostřednictvím faxu  (č. faxu: +420 257 325 719)

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Obvodního

státního zastupitelství pro Prahu 5 – podatelna@osz.pha5.justice.cz.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů ode jejího doručení, rozhodne Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli sděleno do 7 dnů ode dne doručení žádosti.[2]

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může obvodní státní zastupitelství žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 mu ji poskytne.

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.[3] Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.[4]

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.[5]

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách v pondělí od 7:30 do 16:30, v úterý a čtvrtek od 7:30 do 16:00, ve středu od 7:30 do 17:00 a v pátek od 7:30 do 14:30 hod. na podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, elektronicky na adresu podatelna@osz.pha5.justice.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Bližší informace k formátu elektronického podání jsou uvedeny zde.

11.    Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5

Proti rozhodnutí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení podat odvolání. Odvolání se podává u  Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 předloží odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení s příslušným spisem státnímu zástupci, který o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Z důvodů stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 16a odst. 1) může žadatel podat stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvodem stížnosti mohou být zejména tyto skutečnosti:

a) žadateli nebyla poskytnuta zveřejněná informace, přestože na jejím přímém poskytnutí trval

b) po uplynutí zákonné lhůty k poskytnutí informace nebyla informace poskytnuta, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) informace byla poskytnuta jen částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

d) žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů na poskytnutí informace, která mu byla sdělena

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pověřený zaměstnanec Obvodního státní hozastupitelství pro Prahu 5 záznam.

Stížnost se podává u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, a to

a) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny a) a d), do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno sdělení, jež je důvodem stížnosti

b) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny b) a c), do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace

N

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 může podané stížnosti samo vyhovět. Neučiní-li tak, předloží stížnost s příslušným spisem do 7 dnů od jejího doručení státnímu zástupci, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12.    Formuláře

Formulář pro podání žádosti je možné získat na podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 nebo zde.

13.    Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz oddíl Více o státním zastupitelství.

14.    Předpisy

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších  předpisů

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

14.2  Vydané právní předpisy

Nejsou žádné.

15.    Úhrady za poskytování informací

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011.

16.   Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

16.2  Výhradní licence

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

17.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

za rok 2019 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6504924

za rok 2018 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6015792

za rok 2017 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=5575628

za rok 2016 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=5061034

za rok 2015 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=4615626

za rok 2014 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=4109951

za rok 2013 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=3532536

za rok 2012 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=2697616

za rok 2011 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=1878577

za rok 2010 – https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=1096895


[1]§ 13 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[3]§ 15 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[5]§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím