Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

1.    Úplný název povinného subjektu

Okresní státní zastupitelství v Bruntále

2.    Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Okresní státní zastupitelství v Bruntále bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

3.     Organizační struktura

Organizační strukturu Okresního státního zastupitelství v Bruntále najdete zde.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Okresní státní zastupitelství v Bruntále
Partyzánská 11
Bruntál 792 01
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Okresní státní zastupitelství v Bruntále
Partyzánská 11
Bruntál 792 01
Česká republika

4.3    Úřední hodiny

Informace o úředních hodinách pro veřejnost najdete zde.

4.4    Telefonní čísla

Podatelna
Tel.:  554 786 396

Tiskový mluvčí
Tel.:  554 786 396

4.5   Čísla faxu

Podatelna
Fax:  +420 554 712 974

4.6   Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek
www.verejnazaloba.cz/osz-bruntal

4.7    Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronických podatelen:
podatelna@osz.bru.justice.cz

ID datové schránky:
xb4aibf

5.    Případné platby lze poukázat

Adresa: ČNB, pobočka v Ostravě
Příjmový účet: 19-3921761/0710
Účet trestních depozit v Kč: 6015-3921761/0710
Účet trestních depozit v EUR: 34534-3921761/0710
Účet trestních depozit v USD: 34833-3921761/0710
Číslo účtu pro platby FKSP: 107-3921761/0710

6.    IČ

Identifikační číslo: 00026077

7.    DIČ

Okresní státní zastupitelství v Bruntále není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

8.1   Seznam hlavních dokumentů

Organizační řád

Kancelářský řád

8.2    Rozpočet

Údaje o hospodaření a rozpočtu naleznete zde.

9.      Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

9.1.     Žádost o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Informace jsou poskytovány bezplatně. S ohledem na ustanovení § 17 citovaného zákona však povinný subjekt může požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací.  

Ústní žádost o poskytnutí informace může být podána osobně v sídle Okresního státního zastupitelství v Bruntále nebo telefonicky na telefonním čísle +420 554 786 396 v úředních hodinách Okresního státního zastupitelství v Bruntále.

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.[1]

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu: Okresní státní zastupitelství v Bruntále, Partyzánská 11, 792 01 Bruntál

b) osobně ji doručit na podatelnu Okresního státního zastupitelství v Bruntále

c) zaslat prostřednictvím faxu (č. faxu: +420 554 712 974)

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Okresního státního zastupitelství v Bruntále – podatelna@osz.bru.justice.cz.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Okresnímu státnímu zastupitelství v Bruntále a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství v Bruntále.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství v Bruntále.

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a/ citovaného zákona). Pokud je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Okresní státní zastupitelství v Bruntále žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne Okresní státní zastupitelství v Bruntále o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b/ citovaného zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Okresního státního zastupitelství v Bruntále, Okresní státní zastupitelství v Bruntále žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.[2]

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Okresní státní zastupitelství v Bruntále žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Okresní státní zastupitelství v Bruntále mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Okresní státní zastupitelství v Bruntále poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.[3] Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.[4]

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Okresní státní zastupitelství v Bruntále žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.[5]

9.2.     Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Bruntále

Proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Bruntále o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení podat odvolání. Odvolání se podává u Okresního státního zastupitelství v Bruntále.

Okresní státní zastupitelství v Bruntále předloží odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení s příslušným spisem Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, které o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Z důvodů stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 16a odst. 1) může žadatel podat stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvodem stížnosti mohou být zejména tyto skutečnosti:

a) žadateli nebyla poskytnuta zveřejněná informace, přestože na jejím přímém poskytnutí trval

b) po uplynutí zákonné lhůty k poskytnutí informace nebyla informace poskytnuta, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) informace byla poskytnuta jen částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

d) žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů na poskytnutí informace, která mu byla sdělena

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pověřený zaměstnanec Okresního státního zastupitelství v Bruntále záznam.

Stížnost se podává u Okresního státního zastupitelství v Bruntále, a to

a) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny a) a d), do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno sdělení, jež je důvodem stížnosti

b) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny b) a c), do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace

Okresní stání zastupitelství v Bruntále může podané stížnosti samo vyhovět. Neučiní-li tak, předloží stížnost s příslušným spisem do 7 dnů od jejího doručení Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě i, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách na podatelně Okresního státního zastupitelství v Bruntále, elektronicky na adresu podatelna@osz.bru.justice.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Bližší informace k formátu elektronického podání jsou uvedeny zde.

11.    Formuláře

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informací je možné získat zde.

12.    Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz oddíl Více o státním zastupitelství.

13.    Předpisy

13.1  Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších  předpisů

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

13.2  Vydané právní předpisy

Nejsou žádné.

14.    Úhrady za poskytování informací

Okresní státní zastupitelství v Bruntále může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011.

15.   Licenční smlouvy

15.1 Vzory licenčních smluv

Okresní státní zastupitelství v Bruntále nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

15.2  Výhradní licence

Okresní státní zastupitelství v Bruntále nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

16.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Okresního státního zastupitelství v Bruntále v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujícím odkazu:

https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=308010&s=a#I106


[1]§ 13 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[3]§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[5]§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.