Tisková zpráva k případům explozí muničních skladů ve Vrběticích ze dne 29. 04. 2024

29. 4. 2024

Brno 29. dubna 2024 – V trestní věci, ve které byly šetřeny okolnosti explozí muničních skladů v bývalém vojenském areálu Vojenského technického ústavu, s.p., ve Vrběticích, k nimž došlo ve dnech 16. 10. 2014 a 3. 12. 2014, dozorový státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočky ve Zlíně dnešního dne obdržel usnesení Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu, kterým policejní orgán danou trestní věc odložil podle § 159a odst. 5 trestního řádu, tedy z důvodu, že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání podle § 160 trestního řádu. Státní zástupce shledal, že rozhodnutí policejního orgánu je v souladu s právní úpravou jediným možným způsobem ukončení tohoto trestního řízení, který v daném případě přichází v úvahu.

V této trestní věci bylo provedeno rozsáhlé prověřování, které trvalo několik roků a byly při něm opatřovány důkazy nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Tímto prověřováním byly dle názoru dozorového státního zástupce vyčerpány všechny možnosti směřující k získání důležitých poznatků objasňujících okolnosti šetřených explozí.

Prověřováním bylo už dříve vyloučeno, že by příčinou těchto explozí mohla být nešťastná náhoda nebo nedbalost. Nebyly zjištěny ani žádné poznatky svědčící o tom, že by exploze úmyslně způsobily osoby jednající cíleně v neprospěch společnosti IMEX Group s.r.o., tedy společnosti, která měla dané sklady v té době pronajaty. Zejména takto nebyly zjištěny žádné indicie podporující závěr, že předmětné exploze mohly být způsobeny v důsledku konkurenčního boje v rámci mezinárodního obchodu s vojenským materiálem, který je předmětem činnosti uvedené společnosti.

Orgánům činným v trestním řízení byla od počátku známa okolnost, že předmětné sklady v období, kdy došlo k první z explozí, plánovaly navštívit dvě osoby, které se prezentovaly jako zástupci obchodního partnera společnosti IMEX Group s.r.o., a tato společnost požádala správce předmětného areálu o umožnění vstupu těmto osobám. Tyto osoby (vystupující pod jmény Nikolaj Popa a Ruslan Tabarov) za účelem získání povolení vstupu zaslaly společnosti IMEX Group s.r.o. elektronické kopie pasů se svými osobními údaji a fotografiemi. Následným šetřením bylo nade vší pochybnost potvrzeno, že obě fotokopie pasů byly vyhotoveny v grafickém programu a jsou tedy falešné. Společnost IMEX Group s.r.o. však sdělila, že tyto osoby nikdy do České republiky nepřicestovaly, a ani v dostupných informačních systémech nebylo zjištěno, že osoby se jmény Nikolaj Popa nebo Ruslan Tabarov území naší republiky navštívili.

Až poté, co byl dne 4. 3. 2018 v Salisbury ve Velké Británii proveden pokus o otravu Sergeje Skripala a jeho dcery a orgány Velké Británie zveřejnily fotografie a údaje osob, které z tohoto skutku podezírají, mohl být v daném prověřování učiněn zásadní posun, neboť vyšetřovatel vrbětické trestní věci díky své znalosti spisového materiálu a zhlédnutí podob osob podezřelých z výše uvedeného útoku v Salisbury ve sdělovacích prostředcích pojal podezření, že podoby osob ze zajištěných kopií pasů odpovídají zevnějšku osob, které byly zveřejněny orgány Velké Británie a prezentovány v médiích. Na základě tohoto zjištění vyšetřovatele, kterému patří zásluha na odhalení skutečných pachatelů šetřených explozí, mohlo být dále ověřeno, že tyto osoby pod identitami tak, jak cestovaly v roce 2018 do Velké Británie, tedy pod jmény Alexander Petrov a Ruslan Boshirov, přicestovaly pod stejnými identitami krátce před první z explozí z Moskvy i do Prahy, pohybovaly se v Praze, následně se přesunuly do Ostravy a v den, kdy došlo k první z explozí, odcestovaly z Vídně zpět do Moskvy.

Díky tomu, že ruská státem ovládaná televizní stanice RT v souvislosti s obviněním vzneseným ze strany úřadů Velké Británie poskytla sdělovacím prostředkům televizní záznam rozhovoru s osobami prezentovanými pod jmény Alexander Petrov a Ruslan Boshirov, kteří se v tomto rozhovoru snažili odůvodnit návštěvu Salisbury v den otravy Sergeje Skripala a jeho dcery, nevědomky poskytla českému policejnímu orgánu dostatečný srovnávací obrazový materiál, na základě kterého bylo možno znalecky srovnat podoby osob z už dříve zajištěných kopií pasů s osobami, které hovořily ve výše uvedeném záznamu. Takto bylo znaleckým zkoumáním zjištěno, že na kopiích pasů zaslaných krátce před explozemi společnosti IMEX Group s.r.o. jsou bez pochybností stejné osoby, které hovořily v předmětné nahrávce ruské státní televizní stanice RT a prováděly své aktivity ve Velké Británii.

Po tomto zjištění tak mohly být prověřovány další skutečnosti, které byly dříve neznámé. Delší trvání prověřování pak bylo ovlivněno nutností úzké mezinárodní spolupráce, kdy mimo společný vyšetřovací tým, který byl zřízen s bezpečnostními orgány Velké Británie, bylo dále spolupracováno s příslušnými orgány z Ukrajiny a z USA a další dílčí poznatky zejména o pohybu a použité identitě zájmových osob byly opatřovány cestou mezinárodní justiční spolupráce na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Rakousku, Nizozemí a Řecku.

Takto opatřenými důkazy pak bylo prokázáno, že zjištěné podezřelé osoby jsou příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU, jednotky 29155, určené k provádění diverzních operací v zahraničí spadající pod 161. centrum přípravy specialistů zvláštního určení GRU. V blízké časové souvislosti s první ze šetřených explozí byl zejména na Slovensku zjištěn pohyb dalších osob, u kterých je doložena jejich příslušnost ke stejné jednotce GRU. Byly také prokázány kontakty osob spojených se společností IMEX Group s.r.o. s osobou, u které se podařilo doložit, že byla v té době velitelem jednotky GRU 29155. Dokonce byla nade vší pochybnost prokázána nejméně jedna osobní schůzka osoby spojené se společností IMEX Group s.r.o. a velitele jednotky GRU 29155 krátce před první z explozí. Mezinárodní justiční spoluprací pak bylo ověřeno, že aktivity příslušníků stejné jednotky GRU byly zjištěny i v případech dalších explozí muničních skladů, ke kterým došlo na Ukrajině a v Bulharsku v blízké časové souvislosti s explozemi muničních skladů ve Vrběticích. Bylo také zjištěno, že dalším spojovacím prvkem těchto explozí vždy byla motivace pro jejich osnování, a to zničení munice, která mohla sloužit proti geopolitickým zájmům Ruské federace.

Řadou dalších opatřených důkazů a jejich podrobným vyhodnocením se podařil dovodit dostatečně odůvodněný závěr, že zničení obou muničních skladů bylo úspěšně provedenou operací příslušníků GRU jednajících ve prospěch Ruské federace. Nebezpečí, že k takovému jednání ze strany příslušníků cizí státní moci může dojít, nebylo v té době zřejmé, a nebylo tak dovozeno žádné pochybení orgánů České republiky v souvislosti s případným nesprávným vyhodnocením takové hrozby.

I přes tuto okolnost ovšem platí, že v této trestní věci nejsou dány podmínky pro zahájení trestního stíhání konkrétních osob, když zejména osoby důvodně podezřelé ze spáchání závažné trestné činnosti nejsou orgánům činným v trestním řízení v České republice dostupné, s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti na ně nelze pohlížet ani jako na osoby de iure uprchlé a předání této trestní věci orgánům státu, jehož jsou občany, k vedení trestního řízení na jeho území se s ohledem na jeho postoj k této trestní věci jeví bezpředmětným. Za této procesní situace tedy jiné rozhodnutí než takové, jaké učinil policejní orgán, nepřipadá v úvahu. Nejasná i nadále zůstává pouze role osob spojených se společností IMEX Group s.r.o., u kterých byly zjištěny podezřelé, případně nelogické aktivity v období, kdy došlo k šetřeným explozím.

Následkem těchto explozí nebylo jen způsobení závažných majetkových škod České republice, dalším subjektům a obyvatelům žijícím v okolí místa činu, ale také následné několikaleté omezení obvyklého způsobu života a ochromení celého regionu. Nejzávažnějším následkem těchto explozí samozřejmě nadále zůstává, a to je nutné trvale důrazně připomínat, smrt dvou osob, která je v přímé souvislosti s první explozí.

Velké zásluhy na likvidaci škod pak náleží zejména složkám Integrovaného záchranného systému, které se podílely na vyčištění oblastí zasažených nevybuchlou municí, a to Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, Záchrannému útvaru HZS ČR a Pyrotechnické službě Policie České republiky.

JUDr. Hynek Olma
tiskový mluvčí KSZ v Brně

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.