Úhrada nákladů za poskytnutí informací

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

1 SL 704/2015
Olomouc 03.03.2015

OPATŘENÍ

vrchního státního zástupce v Olomouci poř. č. 4/2015, o úhradách nákladů souvisejících s poskytováním informací a o úhradách nákladů souvisejících s pořizováním a poskytováním kopií ze spisů Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v některých dalších případech

Čl. 1

(1)      Úhrady nákladů souvisejících s poskytováním informací1 požaduje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jen za podmínek a v rozsahu stanoveném resortním předpisem2, který je přílohou tohoto opatření.

(2)      Odstavec 1 se užije obdobně i na výši úhrad nákladů spojených s pořizováním a poskytováním kopií ze spisů Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (dále jen „kopie“), opatřováním technických nosičů dat a odesíláním kopií žadatelům oprávněným podle jiných právních předpisů3, nestanoví-li toto opatření jinak.

Čl. 2

Kopie se pořizují za úhradu, přesahuje-li celkový náklad na jejich pořízení nebo na pořízení technických nosičů dat 100 Kč bez nákladů na poštovní služby. Vyplývá-li z právního předpisu nebo z mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána, povinnost pořídit kopie bezplatně, úhrada se nepožaduje.

Čl. 3

(1)      Postup při úhradě související s poskytováním informací je stanoven zákonem4. V ostatních případech je nutno osobu, která požaduje kopie, o předpokládané výši úhrady předem uvědomit a dohodnout s ní způsob zaplacení úhrady a předání pořízených kopií.

(2)      Nejde-li o úhradu související s poskytováním informací a je-li požadován větší počet kopií nebo technických nosičů dat, lze jejich pořízení vázat na zaplacení zálohy. Zásadně je tak třeba učinit, je-li předpokládaná celková úhrada vyšší než 500 Kč. Záloha činí alespoň 1/3 přepokládané celkové úhrady.

Čl. 4

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

                                                                                                            JUDr. Ivo Ištvan

                                                                                                        vrchní státní zástupce


1 § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
2 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 20 ze dne 17. července 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV.
3 Zejména § 65 odst. 1 trestního řádu.
4 § 17 odst. 3 až 6 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.