Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů platné ode dne 1. 5. 2020

Obecné informace

Správcem osobních údajů je Okresní státní zastupitelství v Pelhřimově, se sídlem třída Legií 876, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00026026, ID datové schránky: 7t2ahv4, elektronická adresa podatelny: podatelna@osz.plh.justice.cz (dále také „správce“).

Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a dále bude zpracování a ochrana osobních údajů, zejména za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, probíhat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“).

Pokud doručíte Okresnímu státnímu zastupitelství v Pelhřimově podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto zpracovávány Okresním státním zastupitelstvím v Pelhřimově ve Vámi poskytnutém rozsahu. Podle povahy podání budou zpracovávány na základě jednoho či více následujících právních důvodů:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Nejčastěji se bude jednat o shora uvedené písmeno e), pokud podání bude směřovat k výkonu působnosti státního zastupitelství.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, Vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s Vámi. Při odeslání e-mailu je evidována Vaše IP adresa.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím Informačního systému datových schránek, bude evidováno i ID Vaší datové schránky.

Při vstupu na Portál justice (www.justice.cz) nebo elektronickou úřední desku (http://infodeska.justice.cz) jsou data shromažďována pro statistické účely. Tato data, která jsou uložena pouze po omezenou dobu, zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas přístupu i konkrétní cílovou adresu URL. Tato data se používají výhradně ke zlepšení internetové služby a jsou vyhodnocována způsobem, kterým nelze zpětně odhalit konkrétního uživatele. Vaše údaje budou použity k optimalizaci a zajištění bezpečnosti. Adresa IP se použije pouze v případě potřeby prevence kybernetických hrozeb na základě platných zákonů.

Pokud jsou Okresnímu státnímu zastupitelství v Pelhřimově zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování těchto osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Současně je však třeba uvést, že jak státní zástupci, tak i ostatní zaměstnanci nakládající s osobními údaji, jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme a nevyměňujeme. K jejich předání třetím stranám dochází pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Případné sdílení osobních údajů subjektů údajů probíhá na základě písemných dohod se společnými správci nebo zpracovateli.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění a proškolení pracovníci státního zastupitelství, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů prokazatelně seznámeni.

Uplatnění práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Okresním státním zastupitelství v Pelhřimově můžete uplatnit svá práva v závislosti na agendě, ve které jsou osobní údaje zpracovávány.

Při zpracování osobních údajů v rámci netrestní působnosti a správy státního zastupitelství můžete uplatnit:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR);
  • právo na výmaz (čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7 (čl. 77 GDPR).

Při zpracování osobních údajů v rámci trestní působnosti Okresního státního zastupitelství v Pelhřimově můžete uplatnit:

  • právo na přístup k osobním údajům (§ 28 ZZOÚ);
  • právo na opravu – doplnění (§ 29 odst. 1 ZZOÚ);
  • právo na výmaz (§ 29 odst. 2 ZZOÚ);
  • právo na omezení zpracování (§ 29 odst. 3 ZZOÚ);
  • nebo učinit podání u Nejvyššího státního zastupitelství sídlícího na adrese Jezuitská 4, 660 55  Brno (§12l zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství).

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. vedení spisové služby a zákonné lhůty pro uchování, audit, účetnictví).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro celou soustavu státního zastupitelství Ing. Petr Fukan, adresa pro doručování Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55  Brno, e-mail: poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu

Zpracování osobních údajů v rámci trestní působnosti Krajského státního zastupitelství

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v trestních věcech můžete uplatnit tato práva:

–          na přístup k osobním údajům (§ 28 ZZOÚ): Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje a po jakou dobu zpracováváme, jaké jsou účely zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány, případně jaké jsou zdroje těchto údajů.
–          na opravu – doplnění (§ 29 odst. 1 ZZOÚ): Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu osobních údajů nebo na jejich doplnění či dodatečné prohlášení.
–          na výmaz (§ 29 odst. 2 ZZOÚ): Na Vaši žádost provedeme výmaz osobních údajů vztahujících se k Vaší osobě, pokud byly porušeny zásady zpracování osobních údajů dle § 25 ZZOÚ nebo jiného právního předpisu nebo omezení zpracování některých kategorií osobních údajů, nebo pokud máme povinnost tyto údaje vymazat.
–          na omezení zpracování (§ 29 odst. 3 ZZOÚ): Namísto opravy nebo výmazu omezíme zpracování Vašich osobních údajů jejich zvláštním označením, pokud popíráte jejich přesnost (a nelze zjistit, zda jsou tyto údaje přesné) nebo musí-li být údaje uchovány pro účely dokazování.
–          učinit podání k samostatnému oddělení kontroly zpracování osobních údajů Nejvyššího státního zastupitelství sídlícího na adrese Jezuitská 4, 660 55 Brno (§12l zákona o státním zastupitelství), které sleduje soulad postupu všech státních zastupitelství s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů, přičemž příslušnost dozorového úřadu je vyloučena. Pokud Nejvyšší státní zastupitelství zjistí nedostatky v této oblasti, uloží opatření k nápravě.

Vaší žádosti na uplatnění práv nemusíme vyhovět, případně jí vyhovíme jen částečně, pokud by vyhověním došlo k ohrožení zákonem chráněných zájmů, které spočívají v plnění úkolů při předcházení a odhalování trestné činnosti a při zajišťování veřejného pořádku, průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku či jednání vykazujícím znaky přestupku, ochrany utajovaných informací nebo oprávněných zájmů třetí osoby. Neposkytneme Vám například údaje z neuzavřených trestních řízení ani údaje z Centrální evidence stíhaných osob.

Samostatné oddělení kontroly zpracování osobních údajů:

Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno, e-mail: dohledZOU@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.