Zásady zpracování osobních údajů

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
V KLATOVECH
OSZ
Dukelská 138
339 01 Klatovy
tel.: +420 377 869 950
fax: +420 377 869 960
podatelna@osz.kla.justice.cz
datová schránka: d6aahys
Klatovy 4. 5. 2020
1 SPR 224/2020-86

Zásady zpracování osobních údajů platné ode dne 1. 5. 2020
Správcem osobních údajů je Okresní státní zastupitelství, se sídlem Dukelská 138, 339 01 Klatovy, IČ 00026034, ID datové schránky: d6aahys, elektronická adresa podatelny: podatelna@osz.kla.justice.cz (dále „správce“).
Využití Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a dále bude zpracování a ochrana osobních údajů, zejména za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, probíhat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ”) a zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány ve Vámi poskytnutém rozsahu. Právním důvodem pro jejich zpracování je v závislosti na agendách zpracování jeden či více z následujících titulů zpracování:
a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
b) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Nejčastěji se bude jednat o shora uvedené písmena a) nebo b), pokud podání bude směřovat k výkonu působnosti státního zastupitelství.
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek, budou Vaše údaje použity pro naši korespondenci s Vámi. V případě e-mailové korespondence evidujeme i Vaši IP adresu a při využití Informačního systému datových schránek evidujeme také ID Vaší datové schránky.
Při vstupu na naše webové stránky na Portál justice (www.justice.cz) nebo elektronickou úřední desku (http://infodeska.justice.cz) jsou data shromažďována pro statistické účely. Tato data zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas přístupu i konkrétní cílovou adresu URL, jsou uložena pouze po omezenou dobu a používají se výhradně ke zlepšení internetové služby (tj. k optimalizaci a zajištění bezpečnosti), přičemž jsou vyhodnocována způsobem, kterým nelze zpětně odhalit konkrétního uživatele. IP adresa se použije pouze v případě potřeby prevence kybernetických hrozeb na základě platných zákonů nepoužíváme a vzhledem ke své povaze nelze toto právo uplatňovat, provádíme-li zpracování v rámci výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu).

 • vznést námitku (čl. 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě právního důvodu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany. Vaši námitku vždy posoudíme a vyrozumíme Vás o způsobu jejího vyřízení.
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (čl. 77 GDPR).
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je pro celou soustavu státního zastupitelství Ing. Petr Fukan, se můžete obracet se svými dotazy na zpracování osobních údajů a případnými podněty a námitkami. Adresa pro doručování: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno, e-mail: poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu.
  Zpracování osobních údajů v rámci trestní působnosti Okresního státního zastupitelství v Klatovech
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů v trestních věcech můžete uplatnit tato práva:
 • na přístup k osobním údajům (§ 28 ZZOÚ): Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje a po jakou dobu zpracováváme, jaké jsou účely zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány, případně jaké jsou zdroje těchto údajů.
 • na opravu – doplnění (§ 29 odst. 1 ZZOÚ): Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu osobních údajů nebo na jejich doplnění či dodatečné prohlášení.
 • na výmaz (§ 29 odst. 2 ZZOÚ): Na Vaši žádost provedeme výmaz osobních údajů vztahujících se k Vaší osobě, pokud byly porušeny zásady zpracování osobních údajů dle § 25 ZZOÚ nebo jiného právního předpisu nebo omezení zpracování některých kategorií osobních údajů, nebo pokud máme povinnost tyto údaje vymazat.
 • na omezení zpracování (§ 29 odst. 3 ZZOÚ): Namísto opravy nebo výmazu omezíme zpracování Vašich osobních údajů jejich zvláštním označením, pokud popíráte jejich přesnost (a nelze zjistit, zda jsou tyto údaje přesné) nebo musí-li být údaje uchovány pro účely dokazování.
 • učinit podání k samostatnému oddělení kontroly zpracování osobních údajů Nejvyššího státního zastupitelství sídlícího na adrese Jezuitská 4, 660 55 Brno (§12l zákona o státním zastupitelství), které sleduje soulad postupu všech státních zastupitelství s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů, přičemž příslušnost dozorového úřadu je vyloučena. Pokud Nejvyšší státní zastupitelství zjistí nedostatky v této oblasti, uloží opatření k nápravě.
  Vaší žádosti na uplatnění práv nemusíme vyhovět, případně jí vyhovíme jen částečně, pokud by vyhověním došlo k ohrožení zákonem chráněných zájmů, které spočívají v plnění úkolů při předcházení a odhalování trestné činnosti a při zajišťování veřejného pořádku, průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku či jednání vykazujícím znaky přestupku, ochrany utajovaných informací nebo oprávněných zájmů třetí osoby. Neposkytneme Vám například údaje z neuzavřených trestních řízení ani údaje z Centrální evidence stíhaných osob.
  Samostatné oddělení kontroly zpracování osobních údajů:
  Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno, e-mail: dohledZOU@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.