Zásady zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů platné ode dne 3. 8. 2020

Správcem osobních údajů je Okresní státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou, se sídlem Liberecká 593/8, 466 58 Jablonec nad Nisou, IČ: 00026042, ID datové schránky: 524ah2c, elektronická adresa podatelny: podatelna@osz.jbc.justice.cz (dále také „správce“).

Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a dále bude zpracování a ochrana osobních údajů, zejména za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, probíhat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ”) a zákonem č. 283/1998 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány ve Vámi poskytnutém rozsahu. Právním důvodem pro jejich zpracování je v závislosti na agendách zpracování jeden či více z následujících titulů zpracování:

a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
b) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Nejčastěji se bude jednat o shora uvedené písmena a) nebo b), pokud podání bude směřovat k výkonu působnosti státního zastupitelství.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek, budou Vaše údaje použity pro naši korespondenci s Vámi. V případě e‑mailové korespondence evidujeme i Vaši IP adresu a při využití Informačního systému datových schránek evidujeme také ID Vaší datové schránky.

Při vstupu na naše webové stránky (https://verejnazaloba.cz), na Portál justice (www.justice.cz) nebo elektronickou úřední desku (https://infodeska.justice.cz) jsou data shromažďována pro statistické účely. Tato data zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas přístupu i konkrétní cílovou adresu URL, jsou uložena pouze po omezenou dobu a používají se výhradně ke zlepšení internetové služby (tj. k optimalizaci a zajištění bezpečnosti), přičemž jsou vyhodnocována způsobem, kterým nelze zpětně odhalit konkrétního uživatele. IP adresa se použije pouze v případě potřeby prevence kybernetických hrozeb na základě platných zákonů.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje nezveřejňujeme, neposkytujeme a nepředáváme, pokud to přímo nevyplývá z platných právních předpisů nebo z povinností při plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů, je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění a proškolení pracovníci státního zastupitelství, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů prokazatelně seznámeni.

Pokud jsou nám zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování jejich osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Současně je třeba uvést, že jak státní zástupci, tak i ostatní zaměstnanci nakládající s osobními údaji, jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými povinnostmi (např. vedení spisové služby a zákonné lhůty pro uchování, audit, účetnictví).

Uplatnění práva subjektu údajů

V souvislosti s námi prováděným zpracováním osobních údajů můžete uplatnit svá práva v závislosti na agendě, ve které jsou osobní údaje zpracovávány; údaje zpracováváme v trestní působnosti, netrestní působnosti a v oblasti správy. Netrestní působnost vychází z § 4 zákona o státním zastupitelství, jde například o účast v civilním řízení jako je řízení o svéprávnosti, o prohlášení za mrtvého, účast v insolvenčním řízení nebo řízení ve věcech veřejného rejstříku dozor nad dodržováním ústavní nebo ochranné výchovy apod. Správa se vztahuje k zajištění chodu Nejvyššího státního zastupitelství.

Zpracování osobních údajů v rámci netrestní působnosti a správy státního zastupitelství

V těchto případech můžete uplatnit následující práva:

 • na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje a po jakou dobu zpracováváme, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány.
 • na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR): Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu nebo, vyžaduje-li to účel zpracování, můžete uplatnit právo na jejich doplnění.
 • na výmaz (čl. 17 GDPR): Můžete požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají (např. pominuly všechny důvody pro zpracování osobních údajů). Toto právo není absolutní a nedává Vám možnost žádat výmaz osobních údajů kdykoli a za jakékoli situace. Na základě práva být zapomenut nelze žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás mohou vztahovat povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.
 • na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Toto právo můžete uplatnit, pokud popíráte přesnost osobních údajů a my nemůžeme jejich přesnost ověřit, nebo zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho omezení jejich použití. Žádat omezení zpracování lze také, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat, ale potřebujete je Vy pro uplatnění Vašich právních nároků.
 • na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Máte právo na předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném formátu Vám nebo jinému správci. Musí však jít o zpracování založeném na právním důvodu udělení souhlasu či smlouva (tyto právní tituly zpracování však ve Vašem případě nepoužíváme a vzhledem ke své povaze nelze toto právo uplatňovat, provádíme-li zpracování v rámci výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu).
 • vznést námitku (čl. 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě právního důvodu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany. Vaši námitku vždy posoudíme a vyrozumíme Vás o způsobu jejího vyřízení.
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (čl. 77 GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je pro celou soustavu státního zastupitelství Ing. Petr Fukan, se můžete obracet se svými dotazy na zpracování osobních údajů a případnými podněty a námitkami. Adresa pro doručování: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno, e-mail: poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu.

Zpracování osobních údajů v rámci trestní působnosti státního zastupitelství

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v trestních věcech můžete uplatnit tato práva:

 • na přístup k osobním údajům (§ 28 ZZOÚ): Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje a po jakou dobu zpracováváme, jaké jsou účely zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány, případně jaké jsou zdroje těchto údajů.
 • na opravu – doplnění (§ 29 odst. 1 ZZOÚ): Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu osobních údajů nebo na jejich doplnění či dodatečné prohlášení.
 • na výmaz (§ 29 odst. 2 ZZOÚ): Na Vaši žádost provedeme výmaz osobních údajů vztahujících se k Vaší osobě, pokud byly porušeny zásady zpracování osobních údajů dle § 25 ZZOÚ nebo jiného právního předpisu nebo omezení zpracování některých kategorií osobních údajů, nebo pokud máme povinnost tyto údaje vymazat.
 • na omezení zpracování (§ 29 odst. 3 ZZOÚ): Namísto opravy nebo výmazu omezíme zpracování Vašich osobních údajů jejich zvláštním označením, pokud popíráte jejich přesnost (a nelze zjistit, zda jsou tyto údaje přesné) nebo musí-li být údaje uchovány pro účely dokazování.
 • učinit podání k samostatnému oddělení kontroly zpracování osobních údajů Nejvyššího státního zastupitelství sídlícího na adrese Jezuitská 4, 660 55 Brno (§12l zákona o státním zastupitelství), které sleduje soulad postupu všech státních zastupitelství s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů, přičemž příslušnost dozorového úřadu je vyloučena. Pokud Nejvyšší státní zastupitelství zjistí nedostatky v této oblasti, uloží opatření k nápravě. 

Vaší žádosti na uplatnění práv nemusíme vyhovět, případně jí vyhovíme jen částečně, pokud by vyhověním došlo k ohrožení zákonem chráněných zájmů, které spočívají v plnění úkolů při předcházení a odhalování trestné činnosti a při zajišťování veřejného pořádku, průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku či jednání vykazujícím znaky přestupku, ochrany utajovaných informací nebo oprávněných zájmů třetí osoby. Neposkytneme Vám například údaje z neuzavřených trestních řízení ani údaje z Centrální evidence stíhaných osob.

Samostatné oddělení kontroly zpracování osobních údajů:

Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno, e-mail: dohledZOU@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.