Elektronická podatelna

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

státnímu zastupitelství

Podatelna Okresního státního zastupitelství v Domažlicích mimo listinných (tzv. analogových) podání
rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen „dokumenty“) v souladu se:

• zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
   pozdějších předpisů,

• zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
   pozdějších předpisů,

• zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů,

• vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,

Prostřednictvím elektronických datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat státnímu zastupitelství podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze státnímu zastupitelství zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné státnímu zastupitelství zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání elektronických datových zpráv na technických nosičích dat a dokumentů v analogové (listinné) podobě:

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích
Komenského 8
344 01  Domažlice

Úřední hodiny podatelny Okresního státního zastupitelství v Domažlicích:

Pondělí  08:00-11:00   13:00-14:30

Úterý      08:00-11:00   13:00-14:30

Středa    08:00-11:00   13:00-14:30

Čtvrtek   08:00-11:00   13:00-14:30

Pátek     08:00-11:00   13:00-14:30

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze podávat:

  • telefonicky – na telefonním čísle +420 377 867 951
  • elektronicky – na el. adresu státního zastupitelství
  • poštou – na poštovní adresu státního zastupitelství
  • osobně – v podatelně státního zastupitelství.

Seznam zaměstnanců podatelny Okresního státního zastupitelství v Domažlicích:

  • Krčmáriková Lucie
  • Zimolová Romana
  • příp. jiný pověřený zaměstnanec

Používají se kvalifikované osobní certifikáty vydané Českou poštou.

Elektronická podatelna Okresního státního zastupitelství v Domažlicích přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

1. Na elektronickou adresu:

podatelna@osz.dom.justice.cz

Tato elektronická adresa je určena pro příjem elektronických datových zpráv zaslaných státnímu zastupitelství elektronicky e-mailem.

E-mailové adresy zaměstnanců Okresního státního zastupitelství v Domažlicích nejsou určeny pro příjem podání určených Nejvyššímu státnímu zastupitelství, takovou adresou je elektronická adresa podatelny:podatelna@osz.dom.justice.cz.

V případě, že tento postup nebude ze strany podatele dodržen, tento se vystavuje tomu, že neobdrží automatickou odpověď o přijetí takové zprávy, rovněž tak může dojít k časovým prodlevám při posuzování takových podání. 

Z důvodu zajištění kybernetické bezpečnosti okresního státního zastupitelství nebudou zpracována e-mailová podání obsahující pouze odkaz vytvořený tzv. zkracovači URL adres (např. „goo.gl/trestní oznámení“), bez dalšího doprovodného textu nebo sdělení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a potvrzení doručení datových zpráv na tuto elektronickou adresu podléhají režimu elektronické podatelny.

2. Prostřednictvím datové schránky

ID datové schránky Okresního státního zastupitelství v Domažlicích: jsfahx9

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/

Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

Státní zastupitelství přijímá dokumenty i na následujících přenosných technických nosičích dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW. Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací.

Nosič dat lze doručit do podatelny Okresního státního zastupitelství v Domažlicích v úředních hodinách.
Na jednom nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

1. Maximální celková velikost datové zprávy (email nebo datová schránka) včetně vložených dokumentů je shodně 20 MB.

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva státnímu zastupitelství doručena.

2. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému státního zastupitelství (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

3. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

4. Státní zastupitelství přijímá v souladu s procesními předpisy podání v elektronické podobě (např. trestní oznámení, opravné prostředky, návrhy na zahájení řízení atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu podatelny (e-mailovou schránku podatelny) nebo prostřednictvím datové schránky pouze v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

Státní zastupitelství dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu podatelny (e-mailovou schránku podatelny) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM.

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty zaslané státnímu zastupitelství v jiném než povoleném formátu se
v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, považují za nedodané. Státní zastupitelství dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A.

UPOZORNĚNÍ: Některé datové formáty dokumentů (např. PDF, ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace
o přiloženém podání.

5. Do předmětu datové zprávy uvádějte spisovou značku státního zastupitelství, pokud je Vám známa, a do názvu dokumentu stručně jejich obsah (např. oznámení, stížnost atd.), urychlíte tím jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. %, *, : ,? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

6. Zaslání šifrované datové zprávy nebo dokumentu je třeba předem domluvit a současně zaslat klíč k rozšifrování. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Podání v elektronické podobě zaslaná státnímu zastupitelství e-mailem musí být v těch případech, kde je to právními předpisy stanoveno, např. § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném a kreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Podání podle § 16a odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje podpis uznávaným elektronickým podpisem. Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.

Elektronické datové zprávy jsou systémem elektronické podatelny automatizovaně podrobeny kontrole dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., a to způsobem, kterým se naplní podmínky vyhlášky 212/2012 Sb., o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu. V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

• První certifikační autorita a. s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 26439395 www.ica.cz,

• Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983, www.postsignum.cz,

• eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489 www: www.eidentity.cz.

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný podle směrnice Evropského parlamentu a nařízení EP 910/2014 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách https://tsl.gov.cz/.

Dodatky pro jednotlivé případy:

a) Porušena integrita podpisu u celého podání

Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát obsahuje chybu, a proto na Vaše podání bude nahlíženo jako na nepodepsané podání. Integrita podání byla porušena.

b) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.

c) Celé podání je podepsáno komerčním certifikátem, nikoli kvalifikovaným certifikátem

Připojený elektronický podpis byl vyhodnocen jako neplatný, neboť není založen na kvalifikovaném certifikátu akreditované certifikační autority dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a proto bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.

d) Podání je podepsáno kvalifikovaným certifikátem, ve kterém je osoba označena pseudonymem

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, ve kterém je osoba označena pseudonymem. Z tohoto důvodu bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.

e) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a neplatné časové razítko u celého podání

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.

f) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a platné časové razítko u celého podání, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.

g) Porušena integrita podpisu u alespoň jedné z příloh podání

Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát alespoň u jedné z příloh obsahuje chybu, a proto na tuto přílohu bude nahlíženo jako na nepodepsanou. Integrita dokumentu byla porušena.

h) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh podání

Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.

i) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a neplatné časové razítko u dané přílohy

Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.

j) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a platné časové razítko u dané přílohy, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu

Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.

k) Antivir vyhodnotil podání jako infikované

Vaše podání obsahuje škodlivý kód, a proto není možno Vaše podání přijmout k zaevidování do systému a k následnému zpracování.

l) Velikost příloh převyšuje stanovený limit

Podání obsahuje přílohy, které převyšují stanovenou hranici velikosti, a proto není možno Vaše podání přijmout.

m) Nepovolené formáty příloh

Vaše podání obsahuje nepovolené formáty příloh, proto je státní zastupitelství nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat v povoleném formátu (.pdf, .txt, .doc, .rtf, .xls), a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s uvedením běžného čísla nebo evidenčního čísla podání.

n) Poškozená příloha

Vaše podání obsahuje alespoň jednu přílohu, u které se při otevírání vyskytla chyba, soubor nelze otevřít, proto je státní zastupitelství nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat nepoškozené, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude příloha zaslána tak, aby ji bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se za nedodanou a státní zastupitelství ji nezpracuje.

o) Zašifrovaná datová zpráva nebo příloha

Vaše podání nebo alespoň jednu z jeho příloh nelze pro jejich zašifrování otevřít a zpracovat. Podání nebo přílohu je nutno opětovně zaslat nezašifrované, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude podání nebo příloha zaslána tak, aby je bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se podání za nedodané a státní zastupitelství je nezpracuje. V případě, že bude nalezeno více problémů u podání nebo příloh, podateli bude e-mail sestaven z jednotlivých dodatků.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.