Povinně zveřejňované informace o státním zastupitelství

1.    Úplný název povinného subjektu

Okresní státní zastupitelství v Chebu

2.    Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Okresní státní zastupitelství v Chebu bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

3.     Organizační struktura

Okresní státní zastupitelství v Chebu tvoří okresní státní zástupce, náměstek okresního státního zástupce, státní zástupci okresního státního zastupitelství a ostatní zaměstnanci. Okresní státní zastupitelství v Chebu se již dále organizačně nečlení.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Okresní státní zastupitelství v Chebu
Lidická 2
350 03 Cheb
Česká republika

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Okresní státní zastupitelství v Chebu
Lidická 2
350 03 Cheb
Česká republika

4.3    Úřední hodiny

pondělí      8:00 – 11:00     12:00 – 14:30
úterý          8:00 – 11:00     12:00 – 14:30
středa        8:00 – 11:00     12:00 – 14:30
čtvrtek       8:00 – 11:00     12:00 – 14:30
pátek          8:00 – 11:00     12:00 – 14:30

4.4    Telefonní čísla

+ 420 377 867 550

4.5   Čísla faxu

+ 420 377 867 551

4.6   Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek

www.verejnazaloba.cz/osz-cheb

4.7    Adresa e-podatelny

podatelna@osz.chb.justice.cz
ID datové schránky: ujqahx6

5.    Případné platby lze poukázat

6.    IČ

Nemá přiděleno IČ.

7.    DIČ

Není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.    Dokumenty

Organizační řád

Kancelářský řád

9.    Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústní žádost o poskytnutí informace může být podána osobně v sídle Okresního státního zastupitelství nebo telefonicky v úředních hodinách Okresního státního zastupitelství.

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.[1]

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu Okresního státního zastupitelství

b) osobně ji doručit na podatelnu Okresního státního zastupitelství

c) zaslat prostřednictvím faxu

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Okresního státního zastupitelství.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství.

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Okresní státní zastupitelství žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne Okresní státní zastupitelství o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Okresního státního zastupitelství, Okresní státní zastupitelství žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli sděleno do 7 dnů ode dne doručení žádosti.[2]

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Okresní státní zastupitelství žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Okresní státní zastupitelství mu ji poskytne.

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Okresní státní zastupitelství poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.[3] Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.[4]

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Okresní státní zastupitelství žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.[5]

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách na podatelně Okresního státního zastupitelství v Chebu, elektronicky na adresu podatelna@osz.chb.justice.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

11.    Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství
Proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení podat odvolání. Odvolání se podává u Okresního státního zastupitelství.
Okresní státní zastupitelství předloží odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení s příslušným spisem Krajskému státnímu zastupitelství,
které o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Z důvodů stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 16a odst. 1) může žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Důvodem stížnosti mohou být zejména tyto skutečnosti:
a) žadateli nebyla poskytnuta zveřejněná informace, přestože na jejím přímém poskytnutí trval,
b) po uplynutí zákonné lhůty k poskytnutí informace nebyla informace poskytnuta, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) informace byla poskytnuta jen částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
d) žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů na poskytnutí informace, která mu byla sdělena.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pověřený zaměstnanec Okresního státního zastupitelství záznam.
Stížnost se podává u Okresního státního zastupitelství, a to
a) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny a) a d), do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno sdělení, jež je důvodem stížnosti,
b) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny b) a c), do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
Okresní státní zastupitelství může podané stížnosti samo vyhovět. Neučiní-li tak, předloží stížnost s příslušným spisem do 7 dnů od jejího doručení Krajskému státnímu zastupitelství, které o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pověřený zaměstnanec Okresního státního zastupitelství záznam.

12.    Formuláře

Formulář pro podání žádosti je možné získat  ZDE

13.    Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz „Více o státním zastupitelství …

14.    Předpisy

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších  předpisů

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

14.2  Vydané právní předpisy

Nejsou žádné.

15.    Úhrady za poskytování informací

Okresní státní zastupitelství v Chebu může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 286/2011-OT-OSV ze dne 14. července 2011 (sazebník úhrad).

16.    Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Nepoužívá žádné vzory licenčních smluv.

16.2  Výhradní licence

Nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

17.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Okresního státního zastupitelství v Chebu v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

za rok 2019

https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=6611909


[1]§ 13 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[3]§ 15 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[5]§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.