Elektronická podatelna

SPR 102 /2016

Podatelna Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově  přijímá – mimo listinných – i podání v elektronické podobě zaslaná:

1)      Na elektronickou adresu podatelny: podatelna@osz.ckr.justice.cz
2)      Prostřednictvím datové schránky. ID: 9r5abdb

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách www.mojedatovaschranka.cz.

Podatelna přijímá podání v souladu  se:

 • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • vyhláškou č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).
 • zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
 • zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
 • zákonem č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kontakt na podatelnu:

Adresa:  Okresní státní zastupitelství v Českém Krumlově, Kaplická 162,
               381 11 Český Krumlov
Telefon: + 420 380 301 011 (Fax: +420 380 301 010)

Úřední hodiny podatelny

pondělí8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
úterý8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
středa8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
čtvrtek8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
pátek8:00 – 12:00

Technické podmínky pro příjem Podání v elektronické podobě

1. Maximální celková velikost datové zprávy včetně vložených dokumentů je 10 MB pro zprávy zasílané „e-mailem“, 20 MB zasílané prostřednictvím datových schránek (pozn. dříve 10 MB, navýšení na 20MB od 1. ledna 2016 – nové znění §5 vyhlášky č. 194/2009 Sb.).UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva státnímu zastupitelství doručena.
2. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému státního zastupitelství (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže – příloha č. 1.
3. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže – příloha č. 2.
4. Státní zastupitelství přijímá v souladu s procesními předpisy podání velektronické podobě(např. trestní oznámení, opravné prostředky, návrhy na zahájení řízení  atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu podatelny (e-mailovou schránku podatelny) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE vdatových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.
Státní zastupitelství dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu podatelny (e-mailovou schránku podatelny) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM.
UPOZORNĚNÍ:Dokumenty zaslané státnímu zastupitelství v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Státní zastupitelství
dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němuO tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže –  příloha č. 3.
DOPORUČENÍ:Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A.
UPOZORNĚNÍ:Některé datové formáty dokumentů (např. PDF,  ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.
DOPORUČENÍ:Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.
5. Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.
UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.
6. Zaslání šifrované datové zprávy nebo dokumentu je třeba předem domluvit a současně zaslat klič k rozšifrování. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže – příloha č. 4.

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Podání v elektronické podobě zaslaná státnímu zastupitelství e-mailem musí být v těch případech, kde je to právními předpisy stanoveno např.: § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Podání podle § 16a odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje podpis uznávaným elektronickým podpisem.

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

 • První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95 www: www.ica.cz
 • Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983 www: www.postsignum.cz
 • eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489 www: www.eidentity.cz

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím ,,jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, uznávaným elektronickým podpisem.Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem.Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.
Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.
UPOZORNĚNÍ: V případě podání zaslaného státnímu zastupitelství e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.
UPOZORNĚNÍ: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba v souladu s § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu označena pseudonymem, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jakoby nebylo podepsáno. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže – příloha č. 5.

Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

1. O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem budete v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže – příloha č. 6.
V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejprve, zda jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu podatelny státního zastupitelství. Jestliže jste ověřili, že jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu podatelny, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy příslušné státní zastupitelství.
Dále budete u datové zprávy zaslané e-mailem v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o výsledku ověřování nebudete. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže –  příloha č. 7.
Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-li možné platnost podpisu ověřit, máte v souladu s procesními předpisy možnost podání v zákonem stanovené lhůtě řádně doplnit.
2. V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout – viz níže – příloha č. 8.

Další informace k příjmu elektronických podání

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude státním zastupitelstvím reagováno.

Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat
Státní zastupitelství přijímá dokumenty i na následujících přenosných technických nosičích dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW a na paměťovém zařízení USB flash disk. Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací.

Přílohy

Příloha č. 1

Předmět: Vyrozumění o výsledku kontroly podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci “<předmět>” s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem  <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.

Vaše podání obsahuje škodlivý kód, a proto není možno Vaše podání přijmout k zaevidování do systému a k následnému zpracování!

<organizace>

Příloha č. 2

Předmět: Vyrozumění o výsledku kontroly podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci “<předmět>” s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem  <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.

Vaše podání obsahuje alespoň jednu přílohu, u které se při otevírání vyskytla chyba, soubor nelze otevřít, proto je státní zastupitelství nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat nepoškozené, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude příloha zaslána tak, aby ji bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se za nedodanou a státní zastupitelství ji nezpracuje.   

Přílohy s chybou: <název přílohy 1>,  <název přílohy 2>.

<organizace>

Příloha č. 3

Předmět: Vyrozumění o výsledku kontroly podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci “<předmět>” s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem  <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.

Vaše podání obsahuje nepovolené formáty příloh, proto je státní zastupitelství nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat v povoleném formátu (.pdf, .txt, .doc, .rtf, xls), a to prostřednictvím datové schrány nebo e-mailu s uvedením běžného čísla nebo evidenčního čísla podání.

Přílohy s chybou: <název přílohy 1>,  <název přílohy 2>.

<organizace>

Příloha č. 4

Předmět: Vyrozumění o výsledku kontroly podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci “<předmět>” s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem  <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.

Vaše podání nebo alespoň jednu z jeho příloh nelze pro jejich zašifrování otevřít a zpracovat. Podání nebo přílohu je nutno opětovně zaslat nezašifrované, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude podání nebo příloha zaslána tak, aby je bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se podání za nedodané a státní zastupitelství je nezpracuje.

Přílohy s chybou: <název přílohy 1>,  <název přílohy 2>.

<organizace>

Příloha č. 5

Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci “<předmět>” s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem  <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, ve kterém je osoba označena pseudonymem. Z tohoto důvodu bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.

Přílohy s chybou: <název přílohy 1>,  <název přílohy 2>.

<organizace>

Příloha č. 6

První e-mail, který přijde podateli je odesílán z centrální podatelny. Tento e-mail splňuje § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. E-mail je podepsán certifikátem a je ve znění:
Předmět e-mailu: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci “<předmět>” s evidenčním číslem <evidenční číslo podání> a s běžným číslem <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum doručení ve formátu dd.mm.yyyy hh24:mi:ss>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh: <počet příloh>
Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.


<organizace>

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Příloha č. 7

Druhý e-mail odesílá podatelna v případě, že některá z kontrol podání nedopadla dobře.
Texty e-mailů
Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem <běžné číslo podání / ročník>
Společný text e-mailu
Vaše podání ve věci “<předmět>” s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.

<dodatky>[1]

Přílohy s chybou: <název přílohy 1>, <název přílohy 2>.

<organizace>

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dodatky pro jednotlivé případy:

a)      Porušena integrita podpisu u celého podání
Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát obsahuje chybu, a proto na Vaše podání bude nahlíženo jako na nepodepsané podání. Integrita podání byla porušena.
b)      Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.
c)      Celé podání je podepsáno komerčním certifikátem, nikoli kvalifikovaným certifikátem
Připojený elektronický podpis byl vyhodnocen jako neplatný, neboť není založen na kvalifikovaném certifikátu akreditované certifikační autority dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, a proto bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.
d)     Podání je podepsáno kvalifikovaným certifikátem, ve kterém je osoba označena pseudonymem
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, ve kterém je osoba označena pseudonymem. Z tohoto důvodu bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.
e)      Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a neplatné časové razítko u celého podání
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.
f)       Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a platné časové razítko u celého podání, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.
g)      Porušena integrita podpisu u alespoň jedné z příloh podání
Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát alespoň u jedné z příloh obsahuje chybu, a proto na tuto přílohu bude nahlíženo jako na nepodepsanou. Integrita dokumentu byla porušena.
h)      Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh podání
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.
i)        Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a neplatné časové razítko u dané přílohy
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.
j)        Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a platné časové razítko u dané přílohy, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.
k)      Antivir vyhodnotil podání jako infikované
Vaše podání obsahuje škodlivý kód, a proto není možno Vaše podání přijmout k zaevidování do systému a k následnému zpracování!
l)       Velikost příloh převyšuje stanovený limit
Podání obsahuje přílohy, které převyšují stanovenou hranici velikosti, a proto není možno Vaše podání přijmout! Bližší informace viz http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200
new/technicke_parametry.jsp, nebo úřední deska organizace.
m)    Nepovolené formáty příloh
Vaše podání obsahuje nepovolené formáty příloh, proto je státní zastupitelství nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat v povoleném formátu (pdf, .txt, .doc, .rtf, .xls), a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s uvedením běžného čísla nebo evidenčního čísla podání.
n)      Poškozená příloha
Vaše podání obsahuje alespoň jednu přílohu, u které se při otevírání vyskytla chyba, soubor nelze otevřít, proto je státní zastupitelství nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat nepoškozené, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude příloha zaslána tak, aby ji bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se za nedodanou a státní zastupitelství ji nezpracuje.
o)      Zašifrovaná datová zpráva nebo příloha
Vaše podání nebo alespoň jednu z jeho příloh nelze pro jejich zašifrování otevřít a zpracovat. Podání nebo přílohu je nutno opětovně zaslat nezašifrované, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude podání nebo příloha zaslána tak, aby je bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se podání za nedodané a státní zastupitelství je nezpracuje.

V případě, že bude nalezeno více problémů u podání nebo příloh, podateli bude e-mail sestaven z jednotlivých dodatků.

Příloha č. 8

Třetí e-mail se odesílá pouze u některých typů podání.
Vaše podání ve věci <předmět podání> s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem <běžné číslo podání / ročník>, doručené dne <datum a čas doručení> a ověřené dne <datum a čas ověření>, bylo přiřazeno ke spisovým značkám <spisová značka> a ke zpracování dne <datum a čas zápisu podání>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh>
Spisová značka advokáta: <spisová značka advokáta>
<organizace>

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.