Vnitřní oznamovací systém

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen „Směrnice“) vzniká každému zaměstnavateli povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Směrnice je účinná od 17. prosince 2021.

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat každý zaměstnanec Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem (včetně státních zástupců) a nebo i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práce nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovně právním základě.

Čeho se oznámení musí týkat?

Oznámení se musí týkat případů popsaných ve Směrnici, kterými jsou případy porušení práv a povinností v následujících oblastech:

a) zadávání veřejných zakázek,

b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,

c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,

d) bezpečnost dopravy,

e) ochrana životního prostředí,

f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost,

g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,

h) veřejné zdraví,

i) ochrana spotřebitele,

j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,

k) porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,

l) porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Komu se oznámení podává?

Oznámení se podává zaměstnavatelem pověřené osobě. Pověřenou osobou u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem pro všechny jeho zaměstnance je paní Ing. Jana Hálová.

Spojení:

Pověřená osoba: Ing. Jana Hálová

Sídlo: budova Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, Palác Zdar, Dlouhá 1/12, Ústí nad Labem, 4. NP, kancelář č. 6.

Telefonní číslo: 477 105 906

Email: oznameni@ksz.unl.justice.cz

Jak lze oznámení učinit?

Oznámení lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky. K elektronicky činěnému podání je určena emailová adresa oznameni@ksz.unl.justice.cz.

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou pověřené osoby. V takovém případě jej smí otevřít pouze pověřená osoba.

Ústně činěné oznámení je podáváno pověřené osobě do protokolu. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává činěn zvukový nebo zvukově obrazový záznam.

Je možné podání učinit anonymně a pokud ho učiním osobně nebo písemně, bude moje soukromí chráněno?

Ano, podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, které zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Pověřená osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede pověřená osoba samostatně a nikomu je nepředkládá. Totožnost oznamovatele může být zveřejněna až v případě následného trestního řízení.

Jak bude s mým podáním naloženo?

Přijetí vašeho podání Vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Do tří měsíců musí prověřená osoba provést veškeré šetření a o jeho výsledku vás vyrozumět. Za tímto účel poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

Může se mi zaměstnavatel mstít, za to že jsem na něj učinil oznámení?

Směrnice zakazuje činit zaměstnavateli jakákoliv odvetná opatření. Zaměstnavatel se ve svém opatření zavázal činit pracovně právní úkony vůči zaměstnanci, který podal oznámení, jen s vědomím a předchozím souhlasem odborové organizace nebo Unie státních zástupců, a to ještě po dobu 3 let po podání oznámení, které bylo vyhodnoceno jako důvodné.

Kde mohu získat další informace o oznámení?

Informace lze získat ve Směrnici a v opatření Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem sp.zn. 1 SPR 246/2021. Zákonná úprava na úrovni práva České republiky dosud nebyla přijata.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.