Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne  23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) je ze strany Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti zajištěn Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který je na základě pověření podle § 8 a násl. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřízen a provozován na Nejvyšším státním zastupitelství, a to následujícím rozsahu:

Povinné subjekty:

 • Nejvyšší státní zastupitelství (dále jen „poskytovatel“),
 • Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (dále jen „vrchní státní zastupitelství“),
 • Krajské státní zastupitelství v Brně (včetně okresních a jím na roveň postavených státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti),
 • Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích (včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti),
 • Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové (včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti),
 • Krajské státní zastupitelství v Ostravě (včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti),
 • Krajské státní zastupitelství v Plzni (včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti),
 • Krajské státní zastupitelství v Praze (včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti),
 • Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem (včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti)
  (dále jen „krajská státní zastupitelství“).

Vrchní státní zastupitelství a krajská státní zastupitelství podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů pověřují vedením VOS poskytovatele.

Na základě tohoto pověření se poskytovatel zavazuje pro vrchní státní zastupitelství a krajské státní zastupitelství k plnění povinností ve smyslu § 9 zákona o ochraně oznamovatelů.

I. Oznámení:

Oznámením se pro účely VOS rozumí oznámení zaměstnance nebo bývalého zaměstnance státního zastupitelství nebo osoby vykonávající jinou obdobnou činnost (např. odborná praxe, plnění ze smlouvy), které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, se musí týkat některé z následujících oblastí:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Pro soustavu orgánů státního zastupitelství přicházejí z výše uvedených do úvahy především oblasti 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

II. Příslušná osoba:

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS, vyrozumívá oznamovatele o výsledcích posouzení, navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo jiných osob, které by mohly být vystaveny odvetnému opatření, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti a postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

Příslušnou osobou k výkonu činnosti byl na základě opatření nejvyššího státního zástupce č. 21/2021 ze dne 17. prosince 2021 určen ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupce, všichni státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství přidělení ke kabinetu nejvyššího státního zástupce, zaměstnanci činní v kanceláři kabinetu a v podatelně v rozsahu podpory; tito budou vykonávat činnosti podle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů.

Kontakt na příslušnou osobu:

Telefon: + 420 542 512 012
E-mailová adresa: vos@nsz.brn.justice.cz

III. Způsob podávání oznámení:

1) Písemně na adresu:

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
660 55 Brno

Obálka s oznámením musí být zalepena a označena textem: „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM – NEOTVÍRAT“

2) Elektronicky na elektronickou adresu příslušné osoby:

Určená e-mailová adresa: vos@nsz.brn.justice.cz

3) Telefonicky příslušné osobě:

Telefon: + 420 542 512 012

4) Osobně na adrese (nejlépe po písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou):

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
660 55 Brno

Nejvyšší státní zastupitelství přijalo opatření k ochraně osobních údajů oznamovatelů a informací v oznámení uvedených.

Upozornění: Pokud oznamovatel podá oznámení jiným způsobem nebo nedodrží pravidla uvedená výše, např. podání prostřednictvím datové schránky nebo písemně bez řádného označení obálky, nemůže Nejvyšší státní zastupitelství zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

IV. Vnější oznamovací systém

Oznamovatelé mohou oznámení podávat rovněž u Ministerstva spravedlnosti, které provozuje vnější oznamovací systém. Více informací naleznete na https://oznamovatel.justice.cz/.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.