Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne  23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) vzniká každému zaměstnavateli povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Směrnice je účinná od 17. prosince 2021. V této souvislosti byl na Nejvyšším státním zastupitelství zřízen Vnitřní oznamovací systém porušení práva Evropské unie (dále jen „VOS“).

Na základě Dohody o vnitřním oznamovacím systému ze dne 17.12.2021 je VOS zřízen a provozován též pro Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti.

I. Oznámení:

Oznámením se rozumí oznámení zaměstnance nebo bývalého zaměstnance státního zastupitelství nebo osoby vykonávající jinou obdobnou činnost (např. odborná praxe, plnění ze smlouvy), které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení podle Směrnice se musí týkat některé z následujících oblastí:

a) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b) daně z příjmů právnických osob,

c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,

e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,

g) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,

i) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

k) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Pro státního zastupitelství přicházejí do úvahy především oblasti c), e), f), h), i), j) a k).

II. Příslušná osoba:

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS, navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo jiných osob, které by mohly být vystaveny odvetnému opatření, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti a postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

Příslušnou osobou byl opatřením nejvyššího státního zástupce určen kabinet nejvyššího státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství.

Primární osobou k vyřizování oznámení je v rámci kabinetu nejvyššího státního zástupce jeho ředitel a dále ostatní státní zástupci podle jeho určení. V rozsahu podpory státních zástupců vyřizujících oznámení jsou příslušnými osobami též zaměstnanci činní v kanceláři kabinetu a v podatelně.

Příslušné osoby byly řádně poučeny a proškoleny ohledně práva a povinností vyplývajících ze Směrnice a vnitřních předpisů upravujících VOS.

Kontakt na příslušnou osobu:

Telefon: + 420 542 512 012

E-mailová adresa: vos@nsz.brn.justice.cz

III. Způsob podávání oznámení:

1) Písemně na adresu:

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 585/4

660 55 Brno

Obálka s oznámením musí být zalepena a označena textem: „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM – NEOTVÍRAT“

2) Elektronicky na elektronickou adresu příslušné osoby:

Určená e-mailová adresa: vos@nsz.brn.justice.cz

3) Telefonicky příslušné osobě:

Telefon: + 420 542 512 012

4) Osobně na adrese (nejlépe po písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou):

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 585/4

660 55 Brno

Nejvyšší státní zastupitelství přijalo opatření k ochraně osobních údajů oznamovatelů a informací v oznámení uvedených.

Podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, které zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Pověřená osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede pověřená osoba samostatně a nikomu je nepředkládá. Totožnost oznamovatele může být zveřejněna až v případě následného trestního řízení.

Přijetí vašeho podání Vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Do tří měsíců musí prověřená osoba provést veškeré šetření a o jeho výsledku vás vyrozumět. Za tímto účel poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

Upozornění: Pokud oznamovatel podá oznámení jiným způsobem nebo nedodrží pravidla uvedená výše, např. podání prostřednictvím datové schránky nebo písemně bez řádného označení obálky, nemůže Nejvyšší státní zastupitelství zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Další informace k vnitřnímu oznamovacímu systému lze získat na extranetu NSZ, kde je zveřejněna dohoda o vnitřním oznamovacím systému uzavřená mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové a opatření nejvyššího státního zástupce o vnitřním oznamovacím systému č. 21/2021.

Ministerstvo spravedlnosti jako gestor příslušné oblasti dále spustilo externí oznamovací systém (EOS), prostřednictvím kterého mohou oznámení podávat všichni oznamovatelé. Oznamovatelé mohou využít externí oznamovací systém bez ohledu na to, zda předtím využili interní oznamovací systém, jehož upřednostnění však může být v konkrétních případech žádoucí. Oznámení lze podat prostřednictvím formuláře na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.