Protikorupční program – dodržování

             

Vyhodnocení dodržování interního protikorupčního programu Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích

1.     Jsou důsledně dodržovány právní normy. Jsou zprůhledněny všechny činnosti, při kterých může dojít ke korupčnímu jednání. Je zavedeno vícestupňové rozhodování a udržován vnitřní kontrolní systém. Je plněno pravidlo čtyř očí. Je dodržován etický kodex zaměstnanců.
2.     Je důsledně postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle instrukce č. 5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25.10.2017, č.j.: MSP-89/2017-OPR-Z. Je využíván monitorovací a kontrolní systém při zadávání veřejných zakázek. Příslušní pracovníci se účastní vzdělávání v oblasti veřejných zakázek.
3.     Nedochází k přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb, a dodávek. Zálohy předem se neposkytují.
4.     Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Je prováděna předběžná, průběžná a následná řídící kontrola.
5.     Jsou prováděny namátkové kontroly činností.
6.     Na poradách vedení na všech úrovních se věnuje dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání. Jsou kontrolovány rizikové činnosti. Sankce za korupční jednání vůči zaměstnancům ve sledovaném období nebyly uplatněny.
7.     Je zajištěna objektivnost v procesu přijímání nových zaměstnanců, probíhá vždy výběrové řízení.
8.     Vedoucí pracovníci propagují protikorupční postoje.
9.     V průběhu roku 2021 nebylo na KSZ v Českých Budějovicích ani u okresních státních zastupitelství v jeho působnosti zjištěno žádné korupční jednání, ani podezření z takovéhoto jednání.
10.  Pro rok 2022 platí dosavadní interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti ze dne 30. 6. 2018, účinný od 1. 7. 2018.

České Budějovice 12. 1. 2022


JUDr. Petr Cigánek,
krajský státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.